Krupka - CZ042.3509.4213.0293.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krupka

  Číslo obce PRVKUK 0293
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0293
  Kód obce 567639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0293.07 Soběchleby 15157 151572
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Soběchleby leží na úpatí Krušných hor. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy situovanými podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 205 - 220 m n. m. Obcí protéká Maršovský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 339 353 348 334 321 313
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 339 353 348 334 321 313
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   290 309 342 310 310 310
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Soběchleby je zásobována vodou z vodovodu OF_M-Krupka. Pitná voda je přiváděna do VDJ Soběchleby – 1 x 60 m3 (241,58 / 244,36 m n. m.) z oblastního vodovodu Přísečnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. je v rámci stavby č. TP017047 navržena i rekonstrukce vodovodu HDPE DN80 v délce 294 m, více v bodě D.3 „Kanalizace – popis návrhového stavu“ viz níže. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Soběchleby předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 298 288 279
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Soběchleby má jednotnou kanalizaci K-TP.025-J.N s čerpáním do Nových Modlan. Odtud jsou odpadní vody čerpány přes stávající ČS do sběrače D, který odvádí odpadní vody na ČOV Bystřany. Potrubí je z betonových trub, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN400, tlakové potrubí z PE DN90.

   Na kanalizaci je napojeno 89 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s přepadem do kanalizace a od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bystřany.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP017047 je navrženo odstranění výustí TP55 a TP56 a dále odstranění výusti TP119 a dobudování kanalizace z kameniny DN300 v celkové délce 381 m a rekonstrukce kanalizace v délce 56 m. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Soběchleby PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Soběchleby - Ústecká čp.45 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Soběchleby - Ústecká čp.3 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Soběchleby - náves PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Soběchleby PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 168,0 0,0 14 168,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/101335/2016 1) "Rybí přechod u MVE Děčín - Březiny" na p.p.č. 860/3 a 90
  24. 10. 2016
  Teplice MgMT/105756/2016/Po A-134, J-941, I-412 Kanalizace, nádrž, ORL pro halu T6 - k.ú. Nové Modlany - CTProperty II. a.s.
  25. 10. 2016
  Teplice MgMT/074524/2017/Po A-98 Hala T2 - změna RN2 na podzemní - k.ú. Krupka, CONTERA Investment, s.r.o.
  9. 8. 2017
  Teplice MgMT/008226/2015/St A-124 CTPark-Hala TE1 Regenersis,Nové Modlany
  4. 3. 2015
  Teplice MgMT-ODŽP 98849/07/231/J-655/St J-655 kolaudace ORL fi. FRK IMMO
  14. 6. 2007
  Teplice MgMT/069406/2017/Po A-97 Hala T2 - změna nádrže RN1 na podzemní - k.ú. Krupka - CONTERA Investment, s.r.o.
  9. 8. 2017
  Teplice MgMT/116916/2016/Po A-134 Hala K5 - retenční nádrž (trubní retence- _CTP Property II, a.s.
  14. 12. 2016