Krupka - CZ042.3509.4213.0293.07 - stav 2004

 1. Obec

  Krupka

  Číslo obce PRVKUK 0293
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0293
  Kód obce 567639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0293.07 Soběchleby 15157 151572
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Soběchleby leží na úpatí Krušných hor. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy situovanými podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 205  220 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Maršovský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 339 353 376 400 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 339 353 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   290 309 342 380 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Soběchleby je zásobována vodou z místního vodovodu M-TP.034. Zdrojem vody je prameniště Soběchleby odkud voda přitéká do VDJ Soběchleby – 1 x 60 m3 (241,58 / 244,36 m n. m.). Na vodovod je napojeno 86 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 400 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Soběchleby má jednotnou kanalizaci K-TP.025-J.N, která je vyústěna do Maršovského potoka. Odpadní vody od 89 % trvale bydlících obyvatel jsou nečištěné vypouštěny do kanalizace, 10 % obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a 1 % obyvatel má bezodtokové jímky, které vyváží na ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci programu likvidace kanalizačních vyústí navrhujeme do roku 2010 vybudovat splaškovou kanalizaci DN 300 – 750 m s napojením na ČOV Bystřany. V průběhu let 2005 – 2015 navrhujeme postupnou rekonstrukci stávající kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Soběchleby PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Soběchleby - Ústecká čp.45 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Soběchleby - Ústecká čp.3 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Soběchleby - náves PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Soběchleby PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh dešťový oddělovač s vyústěním do Maršovského potoka PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa