Krupka - CZ042.3509.4213.0293.04 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Krupka

  Číslo obce PRVKUK 0293
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0293
  Kód obce 567639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0293.04 Horní Krupka 07533 75337
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Krupka leží na úbočí Krušných hor, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v přírodním parku Východní Krušné hory. Obec svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Pod Horní Krupkou a Lipové údolí II. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – pro malou část území je vymezen stupeň II.B a pro zbývající část je stupeň II.C. Zástavba je nesouvislá horskými domy rozesetými po svahu hor. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 630 - 740 m n. m. Území obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 31 31 32 31 29 29
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 31 31 32 31 29 29
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   10 13 19 23 23 23
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Část obce Horní Krupka je zásobována vodou z místního vodovodu Horní Krupka M-TP.035. Zdrojem vody je prameniště Horní Krupka, ze kterého voda přitéká do jímek odkud jsou zásobovány jednotlivé objekty. Majitelem vodárenského zařízení je Město Krupka a majetek provozuje Ing. Kissová, Ústí n/L.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/9 VDJ Horní Krupka (neprovozu SčVK) - VDJ.TP 033/9 40 40 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 033/3 prameniště Pod Horní Krupkou - ZD.TP 033/3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 033/3 Prameniště Pod Horní Krupkou - ZD.TP 033/3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 035/1 Horní Krupka - ZD.TP 035/1 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Horní Krupka nemá kanalizaci. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Horní Krupka není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/101335/2016 1) "Rybí přechod u MVE Děčín - Březiny" na p.p.č. 860/3 a 90
  24. 10. 2016
  Teplice MgMT/105756/2016/Po A-134, J-941, I-412 Kanalizace, nádrž, ORL pro halu T6 - k.ú. Nové Modlany - CTProperty II. a.s.
  25. 10. 2016
  Teplice MgMT/074524/2017/Po A-98 Hala T2 - změna RN2 na podzemní - k.ú. Krupka, CONTERA Investment, s.r.o.
  9. 8. 2017
  Teplice MgMT/008226/2015/St A-124 CTPark-Hala TE1 Regenersis,Nové Modlany
  4. 3. 2015
  Teplice MgMT-ODŽP 98849/07/231/J-655/St J-655 kolaudace ORL fi. FRK IMMO
  14. 6. 2007
  Teplice MgMT/069406/2017/Po A-97 Hala T2 - změna nádrže RN1 na podzemní - k.ú. Krupka - CONTERA Investment, s.r.o.
  9. 8. 2017
  Teplice MgMT/116916/2016/Po A-134 Hala K5 - retenční nádrž (trubní retence- _CTP Property II, a.s.
  14. 12. 2016