Krupka - CZ042.3509.4213.0293.04 - stav 2004

 1. Obec

  Krupka

  Číslo obce PRVKUK 0293
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0293
  Kód obce 567639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0293.04 Horní Krupka 07533 75337
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Krupka leží na úbočí Krušných hor, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v přírodním parku Východní Krušné hory. Obec svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Pod Horní Krupkou a Lipové údolí II. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – pro malou část území je vymezen stupeň II.B a pro zbývající část je stupeň II.C. Zástavba je nesouvislá horskými domy rozesetými po svahu hor. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 630 - 740 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel a je zde 50 rekreačních objektů. Území obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 31 31 31 31 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 31 31 31 31 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   10 13 19 25 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Část obce Horní Krupka je zásobována vodou z místního vodovodu Horní Krupka MTP.035. Zdrojem vody je prameniště Horní Krupka, ze kterého voda přitéká do jímek odkud jsou zásobovány jednotlivé objekty. Na vodovod je napojeno 32 % obyvatel, zbylých 68 % obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Vodárenské zařízení je po částečné rekonstrukci a je v dobrém stavu. Majitelem vodárenského zařízení je Město Krupka a majetek provozuje Ing. Kissová, Ústí n/L.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 se uvažuje s napojením Horní Krupky na vodárenský systém Fojtovic s vybudováním VDJ Horní Krupka – 1 x 50 m3 (715,00 / 720,00 m n. m.) s vybudováním řadů DN 80 v délce 1245 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/9 VDJ Horní Krupka (neprovozu SčVK) - VDJ.TP 033/9 40m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 033/3 prameniště Pod Horní Krupkou - ZD.TP 033/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 033/3 Prameniště Pod Horní Krupkou - ZD.TP 033/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Martiniho štola prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Lipové údolí 2-2a zářez Lipové Údolí II - ZD.TP 033/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt štola prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 035/1 Horní Krupka - ZD.TP 035/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Horní Krupka nemá kanalizaci. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním a 50 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Horní Krupka není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto do roku 2015 navrhujeme doplnit septiky o další stupeň čištění a bezodtokové jímky i nadále vyvážet na ČOV Bystřany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 865,0 29,0 1 894,0

  Mapa