Krupka - CZ042.3509.4213.0293.03 - stav 2004

 1. Obec

  Krupka

  Číslo obce PRVKUK 0293
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0293
  Kód obce 567639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0293.03 Fojtovice 07538 75388
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Fojtovice leží na náhorní plošině Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory a v přírodním parku Východní Krušné hory. Katastrální území malé části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je nesouvislá, rodinné a bytové domy jsou umístěny podél komunikace na Fojtovické pláni. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 700 - 740 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Obcí protéká bezejmenný potok patřící do povodí Labe. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 95 119 159 200 - - -
   přechodně bydlící 30 36 48 60 - - -
   celkem 125 155 207 260 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   95 119 159 200 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Fojtovice je zásobována vodou z místního vodovodu Fojtovice M-TP.036. Zdrojem vody je prameniště Fojtovice – břehové jímání z rigolů Fojtovického potoka ležící západně od obce s vydatností 0,3 - 3,0 l/s dle množství srážek. Z prameniště voda přitéká do ÚV Fojtovice přívodním řadem DN 60. U úpravny vody je akumulační nádrž objemu 28 m3. Technologie úpravy je odstranění Fe, úprava pH a hygienické zabezpečení. Součástí ÚV je ČS Fojtovice, která čerpá vodu do VDJ Fojtovice – 1 x 100 m3 (763,81 / 766,91 m n. m.). Z VDJ Fojtovice je AT stanicí voda dodávána hotelu Komáří vížka. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodárenské zařízení je po rekonstrukci a je v dobrém stavu. Majitelem vodárenského zařízení je Město Krupka a majetek provozuje Ing. Kissová, Ústí nad Labem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 je navrženo posílení stávajícího zdroje přívodem pitné vody z vodovodu v Müglitz v SRN. Projektované parametry PEHD DN 100 a čerpací stanice. Vodovod bude veden v souběhu s gravitační splaškovou kanalizací. Vodovod bude realizován společně s kanalizací po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 036/1 ČS Fojtovice - CS.TP 036/1 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.TP 036/1 ÚV Fojtovice - UV.TP 036/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 036/1 VDJ Fojtovice - VDJ.TP 036/1 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 036/1 jímání Fojtovice - ZD.TP 036/1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 036/2 ČS Fojtovice ATS - CS.TP 036/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Fojtovice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septikách s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 vybudovat splaškovou kanalizaci s gravitačním odvedením odpadních vod na ČOV Müglitz s volnou kapacitou 75 EO. Délka splaškové kanalizace činí na státní hranici 3100 m. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Fojtovice PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Fojtovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 835,0 10 301,0 18 136,0

  Mapa