Krupka - CZ042.3509.4213.0293.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krupka

  Číslo obce PRVKUK 0293
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0293
  Kód obce 567639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0293.03 Fojtovice 07538 75388
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Fojtovice leží na náhorní plošině Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory a v přírodním parku Východní Krušné hory. Katastrální území malé části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je nesouvislá, rodinné a bytové domy jsou umístěny podél komunikace na Fojtovické pláni. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 700 - 740 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok, patřící do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 95 119 98 94 90 88
   přechodně bydlící 30 36 0 0 0 0
   celkem 125 155 98 94 90 88
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   95 119 159 94 90 88
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Fojtovice je zásobována vodou z místního vodovodu Fojtovice M-TP.036. Zdrojem vody je prameniště Fojtovice – břehové jímání z rigolů Fojtovického potoka ležící západně od obce s vydatností 0,3 - 3,0 l/s. Z prameniště voda přitéká do ÚV Fojtovice. U ÚV je akumulační nádrž objemu 28 m3. Technologie úpravy sestává z odstranění Fe, úpravy pH a hygienické zabezpečení. Součástí ÚV je ČS Fojtovice, která čerpá vodu do VDJ Fojtovice – 1 x 100 m3 (763,81 / 766,91 m n. m.). Z VDJ Fojtovice je AT stanicí voda dodávána hotelu Komáří vížka. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Vodárenské zařízení je po rekonstrukci a je v dobrém stavu. Majitelem vodárenského zařízení je Město Krupka a majetek provozuje Ing. Kissová, Ústí nad Labem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 036/1 ČS Fojtovice - CS.TP 036/1 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV.TP 036/1 ÚV Fojtovice - UV.TP 036/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 036/1 VDJ Fojtovice - VDJ.TP 036/1 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 036/1 jímání Fojtovice - ZD.TP 036/1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 036/2 ČS Fojtovice ATS - CS.TP 036/2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Fojtovice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu se navrhuje vybudovat splaškovou kanalizaci a lokální ČOV v severní části obce. Biologická ČOV by měla být plně zastřešená, potrubí odpadní vody z ČOV bude zaústěno do Fojtovického potoka. Výhledové lokality bude možno odkanalizovat gravitačně do kmenové stoky vedoucí na ČOV. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Fojtovice PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Fojtovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/101335/2016 1) "Rybí přechod u MVE Děčín - Březiny" na p.p.č. 860/3 a 90
  24. 10. 2016
  Teplice MgMT/105756/2016/Po A-134, J-941, I-412 Kanalizace, nádrž, ORL pro halu T6 - k.ú. Nové Modlany - CTProperty II. a.s.
  25. 10. 2016
  Teplice MgMT/074524/2017/Po A-98 Hala T2 - změna RN2 na podzemní - k.ú. Krupka, CONTERA Investment, s.r.o.
  9. 8. 2017
  Teplice MgMT/008226/2015/St A-124 CTPark-Hala TE1 Regenersis,Nové Modlany
  4. 3. 2015
  Teplice MgMT-ODŽP 98849/07/231/J-655/St J-655 kolaudace ORL fi. FRK IMMO
  14. 6. 2007
  Teplice MgMT/069406/2017/Po A-97 Hala T2 - změna nádrže RN1 na podzemní - k.ú. Krupka - CONTERA Investment, s.r.o.
  9. 8. 2017
  Teplice MgMT/116916/2016/Po A-134 Hala K5 - retenční nádrž (trubní retence- _CTP Property II, a.s.
  14. 12. 2016