Krupka - CZ042.3509.4213.0293.01 - stav 2004

 1. Obec

  Krupka

  Číslo obce PRVKUK 0293
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0293
  Kód obce 567639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0293.01 Krupka 40933 409332
  CZ042.3509.4213.0293.02 Bohosudov 07528 75281
  CZ042.3509.4213.0293.05 Maršov 07530 75302
  CZ042.3509.4213.0293.06 Nové Modlany 07529 75299
  CZ042.3509.4213.0293.08 Unčín 07531 75311
  CZ042.3509.4213.0293.09 Vrchoslav 07535 75353
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Krupka a jeho části Bohosudov, Maršov, Nové Modlany, Unčín a Vrchoslav leží na úpatí Krušných hor a z části v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory. Katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Krupka– celá obec stupeň II.C, Bohosudov- malá část obce II.C, Vrchoslav- celá obec stupeň II.C, Nové Modlany- velká část obce stupeň II.C. katastrální území dále zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Vrchoslav I, Vrchoslav II, Krupka – Grunt, Malše – Cínovec, Proboštov a Soběchleby.
   Zástavba je tvořena rodinnými domy, bytovými domy a panelovou sídlištní výstavbou. Město se rozkládá v nadmořské výšce 205 – 500 m n. m. Jedná se o obec do 15 000 trvale bydlících obyvatel, je zde 80 rekreačních objektů a další ubytovací zařízení. Obcí protékají potoky – Vrchoslavský, Krupský, Horský, Unčínský a Maršovský, které patří do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel. V obci jsou minimální pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 12 853 12 967 13 158 13 350 - - -
   přechodně bydlící 240 246 258 270 - - -
   celkem 13 093 13 213 13 416 13 620 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   12 798 12 923 13 134 13 350 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Krupka je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu Krupka OF-M-TP.033. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje Střelná – Krupka DN 400 (Severní flájská větev – SFV), který přivádí vodu z VDJ Střelná přes přerušovací komoru Malše do VDJ Krupka - Libušín 2 x 650 m3 (325,41 / 329,97 m n. m.). Z přívodního řadu DN 400 je zásobován také VDJ Krupka – Vrchoslav – 1 x 100 m3 (330,00 / 332,62 m n. m.) Ve VDJ Krupka – Libušín je odbočka pro gravitační zásobování VDJ Krupka – Muzeum – 1 x 50 m3 (346,70 / 350,00 m n. m.) případně je při poklesu tlaku v přívodním řadu DN 400 možné čerpání do VDJ Krupka – Muzeum. Z VDJ Krupka – Muzeum se voda čerpá do VDJ Krupka – Grund – 1 x 50 m3 (401,00 / 404,00 m n. m.) a z těchto vodojemů je zásobována horní část města Krupka. Spotřebiště nad tlakovou čárou VDJ Krupka – Muzeum je zásobováno AT stanicí. Z VDJ Krupka – Libušín je zásobována Krupka, Bohosudov a Nové Modlany, pro které je tlak redukován.
   Z VDJ Krupka – Libušín jsou zásobovány vodojemy VDJ Krupka – Kalvárie – 1 x 150 m3 (305,85 / 308,21 m n. m.), VDJ Krupka – Vinohrady I – 1 x 30 m3 (355,72 / 357,34 m n. m.) Tyto vodojemy zásobují Bohosudov a rozvodnou sítí jsou propojená jednotlivá pásma vodojemů.
   Z VDJ Krupka – Libušín je zásobován VDJ Krupka – Maršov DTP – 2 x 2000 m3 (318,88 / 324,05 m n.m.), ze kterého je voda čerpána do VDJ Krupka – Maršov HTP – 2 x 1000 m3 (339,25 / 344,91 m n.m.). Z těchto vodojemů je zásobováno sídliště Krupka – Maršov. Z VDJ Krupka - Maršov HTP je voda čerpána do VDJ Krupka – Vinohrady II – 1 x 9 m3 (371,25 / 372,53 m n. m.).
   VDJ Krupka – Unčín, Supí hrad – 1 x 150 m3 (324,34 / 326,87 m n. m.) je zásobován vodou z prameniště Unčín - Pod Supím hradem z hlavní sběrné jímky, ze které je přímo zásobována i část Unčína nad železniční tratí Děčín – Oldřichov. Z VDJ Krupka – Maršov HTP je možné přes rozvodnou vodovodní síť dotovat VDJ Krupka – Unčín, Supí hrad.
   Z rozvodné sítě Unčína je voda dodávána do okresu Ústí n/L obce Přestanov.
   Z VDJ Krupka – Unčín, Supí hrad je voda čerpána do vodojemu VDJ Krupka – Unčín, Policie – 1 x 100 m3 (370,75 / 374,80 m n. m.), který je umístěn v areálu Ministerstva vnitra a majitelem a provozovatelem je MV ČR.
   Vodovodní síť je rozdělena na 5 tlakových pásem. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou výměnou azbestocementových potrubí. Z hlediska zdrojového zabezpečení je stávající vodovodní síť a objemy akumulací dostatečné i pro maximální rozvoj města. V roce 2002 - 2004 byl vybudován vodovod pro průmyslovou zónu Krupka.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/6 ČS Bohosudov - CS.TP 033/6 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/6 ČS Bohosudov - CS.TP 033/6 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/16 VDJ Bohosudov - Na Vyhlídce (neprovozuje SčVK) - VDJ.TP 033/16 20m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/4 VDJ Bohosudov - Kalvarie - VDJ.TP 033/4 150m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/12 VDJ Krupka - Maršov HTP - VDJ.TP 033/12 2x1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/13 VDJ Maršov DTP - VDJ.TP 033/13 4000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 034/1 VDJ Soběchleby - VDJ.TP 034/1 60m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/1 VDJ Maršov PK - VDJ.TP 033/1 230m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 1a prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Maršov 1 zářezy Maršov - ZD.TP 033/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Maršov 2a zářezy Maršov - ZD.TP 033/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Soběchleby PJ8 prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 6c prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 6b prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Soběchleby PJ10 prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Maršov 3b zářezy Maršov - ZD.TP 033/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 5a prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 1b prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/5 VDJ Maršov (neprovozu SčVK) - VDJ.TP 033/5 25m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/11 VDJ Unčín - OU - VDJ.TP 033/11 10m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/14 VDJ Unčín - Supí Hrad - VDJ.TP 033/14 150m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 6 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 3 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 7 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 5 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Unčín pod Supím hradem 4a prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 3 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice 9 ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 2 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 4 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Unčín pod Supím hradem 4b prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 1 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice Tereziánské pra ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chabařovice Tereziánské pra ZD.UL 021/1 Chabařovice PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/6 VDJ Vrchoslav PK - VDJ.TP 033/6 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/10 VDJ Vrchoslav - VDJ.TP 033/10 100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/25 VDJ Vrchoslav - nový - VDJ.TP 033/25 2x200m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 1a zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 1c zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vrchoslav 1a zářezy Vrchoslav I - ZD.TP 033/5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vrchoslav 1b zářezy Vrchoslav I - ZD.TP 033/5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 1b zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/2 ČS Krupka - Muzeum - CS.TP 033/2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/3 ČS KRUPKA - LIBUŠÍN - CS.TP 033/3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/8 VDJ Krupka-Grund (Bystřany - nový) - VDJ.TP 033/8 200m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/1 ČS Krupka - Husitská - CS.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/17 VDJ Krupka - Grund nový - VDJ.TP 033/17 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/2 VDJ Bohosudov - Vinohrady 1 - VDJ.TP 033/2 30m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/3 VDJ Bohosudov - Vinohrady 2 - VDJ.TP 033/3 9m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/18 VDJ Krupka - Muzeum - VDJ.TP 033/18 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/15 VDJ Libušín - Krupka - VDJ.TP 033/15 1300m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 2b zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Martiniho štola 1a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 4a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt štola 2 prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 3a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt PJb prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt PJ prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 2a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ6 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ8 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ10 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ15-11 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ5-4 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ6-5 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ9-8 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 2a zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt PJa prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 2b prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ5 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ9 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 4b prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 1a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ7 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 033/7 VDJ Krupka PK Muzeum (neprovozu SčVK) - VDJ.TP 033/7 1x2m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   11 310 11 412 11 579 13 350 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Krupka má jednotnou kanalizaci K-TP.040.12-J.C , odpadní vody z kanalizace jsou svedeny kanalizačním sběračem na ČOV Bystřany. Část kanalizačního systému je řešena jako oddílná a to v části s novou sídlištní výstavbou v Maršově. Odpadní vody od 87 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do této kanalizace a čištěny na ČOV Bystřany. Krupka – Nové Modlany má kanalizaci s výustí do Zalužanského potoka, horní část Krupky je odkanalizována po individuálním hrubém předčištění do Mlýnského potoka a Krupského potoka a části Krupky – Bohosudov a Unčín jsou odkanalizovány po hrubém individuálním předčištění do příkopů. Odpadní vody od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a vypouštěny do těchto nečištěných částí kanalizace, 6 % obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do těchto částí kanalizace. 1 % obyvatel má domovní mikročistírny a 1 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2002 - 2004 byla vybudována kanalizace pro průmyslovou zónu Krupka. Do roku 2005 navrhujeme napojení jednotlivých výustí na sběrač „D“ a odvedení odpadních vod na ČOV Bystřany a nutnost rekonstrukce jednotné kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Nové Modlany čp.88 - pod ČD PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bohosudov PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Bohosudov PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Bohosudov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Krupka - Nové Modlany PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Krupka - průmyslová zóna 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Krupka - průmyslová zóna 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Nové Modlany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Nové Modlany - Dlouhá čp.79 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Nové Modlany PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Nové Modlany PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Maršov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Unčín - Potoční PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Unčín PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Unčín PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Vrchoslav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vrchoslav čp.51 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vrchoslav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Krupka PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa