Krupka - CZ042.3509.4213.0293.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krupka

  Číslo obce PRVKUK 0293
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0293
  Kód obce 567639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0293.01 Krupka 40933 409332
  CZ042.3509.4213.0293.02 Bohosudov 07528 75281
  CZ042.3509.4213.0293.05 Maršov 07530 75302
  CZ042.3509.4213.0293.06 Nové Modlany 07529 75299
  CZ042.3509.4213.0293.08 Unčín 07531 75311
  CZ042.3509.4213.0293.09 Vrchoslav 07535 75353
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Krupka a jeho části Bohosudov, Maršov, Nové Modlany, Unčín a Vrchoslav leží na úpatí Krušných hor a z části v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory. Katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Krupka– celá obec stupeň II.C, Bohosudov- malá část obce II.C, Vrchoslav- celá obec stupeň II.C, Nové Modlany- velká část obce stupeň II.C. katastrální území dále zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Vrchoslav I, Vrchoslav II, Krupka – Grunt, Malše – Cínovec, Proboštov a Soběchleby.
   Zástavba je tvořena rodinnými domy, bytovými domy a panelovou sídlištní výstavbou. Město se rozkládá v nadmořské výšce 205 – 500 m n. m. Obcí protékají potoky – Vrchoslavský, Krupský, Horský, Unčínský a Maršovský, které patří do povodí Ohře. V obci jsou minimální pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 12 853 12 967 13 145 12 621 12 162 11 835
   přechodně bydlící 240 246 0 0 0 0
   celkem 13 093 13 213 13 145 12 621 12 162 11 835
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   12 798 12 923 13 134 12 273 12 162 11 835
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Krupka je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu Krupka OF-M-TP.033. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje Střelná – Krupka DN 400 (Severní flájská větev – SFV), který přivádí vodu z VDJ Střelná do VDJ Krupka - Libušín 2 x 650 m3 (325,41 / 329,97 m n. m.). Z přívodního řadu DN 400 je zásobován také VDJ Krupka - Vrchoslav – 1 x 100 m3 (330,00 / 332,62 m n. m.) a VDJ Krupka - Nová Vrchoslav - 240 m3. Ve VDJ Krupka – Libušín je odbočka pro gravitační zásobování VDJ Krupka – Muzeum – 1 x 50 m3 (346,70 / 350,00 m n. m.) případně je při poklesu tlaku v přívodním řadu DN 400 možné čerpání do VDJ Krupka – Muzeum. Z VDJ Krupka – Muzeum se voda čerpá do VDJ Krupka – Grund – 1 x 50 m3 (401,00 / 404,00 m n. m.) a z těchto vodojemů je zásobována horní část města Krupka. Spotřebiště nad tlakovou čárou VDJ Krupka – Muzeum je zásobováno AT stanicí. Z VDJ Krupka – Libušín je zásobována Krupka, Bohosudov a Nové Modlany, pro které je tlak redukován.
   Z VDJ Krupka – Libušín jsou zásobovány vodojemy VDJ Krupka – Kalvárie – 1 x 150 m3 (305,85 / 308,21 m n. m.), VDJ Krupka – Vinohrady I – 1 x 30 m3 (355,72 / 357,34 m n. m.) Tyto vodojemy zásobují Bohosudov a rozvodnou sítí jsou propojená jednotlivá pásma vodojemů.
   Z VDJ Krupka – Libušín je zásobován VDJ Krupka – Maršov DTP – 2 x 2000 m3 (318,88 / 324,05 m n.m.), ze kterého je voda čerpána do VDJ Krupka – Maršov HTP – 2 x 1000 m3 (339,25 / 344,91 m n.m.). Z těchto vodojemů je zásobováno sídliště Krupka – Maršov. Z VDJ Krupka - Maršov HTP je voda čerpána do VDJ Krupka – Vinohrady II – 1 x 9 m3 (371,25 / 372,53 m n. m.).
   VDJ Krupka – Unčín, Supí hrad – 1 x 150 m3 (324,34 / 326,87 m n. m.) je zásobován vodou z prameniště Unčín - Pod Supím hradem z hlavní sběrné jímky, ze které je přímo zásobována i část Unčína nad železniční tratí Děčín – Oldřichov. Z VDJ Krupka – Maršov HTP je možné přes rozvodnou vodovodní síť dotovat VDJ Krupka – Unčín, Supí hrad.
   Z rozvodné sítě Unčína je voda dodávána do okresu Ústí n/L obce Přestanov.
   Vodovodní síť je rozdělena na 5 tlakových pásem. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP017074 se v rámci posílení vodního zdroje Supí Hrad navrhuje rekonstrukce přívodního řadu PE d90 v délce 270,00 m do AK nad VDJ Supí hrad. Z této komory bude vybudován řad PE d90 v délce 48,00m do nové AŠ v ulici Lesní. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/6 ČS Bohosudov - CS.TP 033/6 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/6 ČS Bohosudov - CS.TP 033/6 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/16 VDJ Bohosudov - Na Vyhlídce (neprovozuje SčVK) - VDJ.TP 033/16 20 20 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/4 VDJ Bohosudov - Kalvarie - VDJ.TP 033/4 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/12 VDJ Krupka - Maršov HTP - VDJ.TP 033/12 2000 2x1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/13 VDJ Maršov DTP - VDJ.TP 033/13 4000 4000 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Lipové údolí 2-2a zářez Lipové Údolí II - ZD.TP 033/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 034/1 VDJ Soběchleby - VDJ.TP 034/1 60 60 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/1 VDJ Maršov PK - VDJ.TP 033/1 230 230 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 1a prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Maršov 1 zářezy Maršov - ZD.TP 033/7 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Maršov 2a zářezy Maršov - ZD.TP 033/7 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Soběchleby PJ8 prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 6c prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 6b prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Soběchleby PJ10 prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Maršov 3b zářezy Maršov - ZD.TP 033/7 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 5a prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Soběchleby 1b prameniště Soběchleby - ZD.TP 034/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/5 VDJ Maršov (neprovozu SčVK) - VDJ.TP 033/5 25 25 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/11 VDJ Unčín - OU - VDJ.TP 033/11 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/14 VDJ Unčín - Supí Hrad - VDJ.TP 033/14 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 6 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 3 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 7 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 5 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Unčín pod Supím hradem 4a prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 2 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 4 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Unčín pod Supím hradem 4b prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Unčín Nad zotavovnou 1 prameniště Unčín-Pod Supím Hradem - ZD.TP 033/4 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/6 VDJ Vrchoslav PK - VDJ.TP 033/6 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/10 VDJ Vrchoslav - VDJ.TP 033/10 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/25 VDJ Vrchoslav - nový - VDJ.TP 033/25 400 2x200 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 1a zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 1c zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vrchoslav 1a zářezy Vrchoslav I - ZD.TP 033/5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vrchoslav 1b zářezy Vrchoslav I - ZD.TP 033/5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 1b zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/2 ČS Krupka - Muzeum - CS.TP 033/2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/3 ČS KRUPKA - LIBUŠÍN - CS.TP 033/3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/8 VDJ Krupka-Grund (Bystřany - nový) - VDJ.TP 033/8 200 200 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 033/1 ČS Krupka - Husitská - CS.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/17 VDJ Krupka - Grund nový - VDJ.TP 033/17 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/2 VDJ Bohosudov - Vinohrady 1 - VDJ.TP 033/2 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/3 VDJ Bohosudov - Vinohrady 2 - VDJ.TP 033/3 9 9 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/18 VDJ Krupka - Muzeum - VDJ.TP 033/18 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/15 VDJ Libušín - Krupka - VDJ.TP 033/15 1300 1300 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 2b zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Martiniho štola 1a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Martiniho štola prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 4a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt štola 2 prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 3a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt PJb prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt PJ prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 2a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ6 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ8 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ10 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ15-11 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ5-4 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ6-5 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ9-8 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Staré Šanovské 2a zářezy Vrchoslav II - ZD.TP 033/6 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt PJa prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 2b prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt štola prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ5 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ9 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 4b prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krupka Grunt 1a prameniště Krupka Grunt - ZD.TP 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ7 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 033/7 VDJ Krupka PK Muzeum (neprovozu SčVK) - VDJ.TP 033/7 2 1x2 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   11 310 11 412 11 579 10 602 10 219 9 941
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Krupka má jednotnou kanalizaci K-TP.040.12-J.C , odpadní vody z kanalizace jsou svedeny kanalizačním sběračem D na ČOV Bystřany. Část kanalizačního systému je řešena jako oddílná a to v části s novou sídlištní výstavbou v Maršově. Potrubí je z betonových trub, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN800 v celkové délce 45,3 km.

   Krupka – Nové Modlany, lokalita z velké části patří do průmyslové zóny, odkanalizování je řešeno přečerpáváním splašků do sběrače D.

   Krupka, Unčín, Maršov, Bohosudov, Vrchoslav jsou odkanalizovány napojením na sběrač D. 

   Krupka - Vrchoslav, v části U Vápenky je oddílná kanalizace s ČSOV Vrchoslav pro přečerpávání splašků do kanalizace v Přítkově.   

   Na kanalizaci a ČOV Bystřany je napojeno 84 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 12 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace, od 2 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách a od 2 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu se navrhuje dobudování splaškové kanalizace svedené do sběrače D ze zástavby na nových plochách, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Unčín - Potoční PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Krupka - Nové Modlany PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Krupka - průmyslová zóna 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Krupka - průmyslová zóna 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Vrchoslav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Unčín PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Nové Modlany čp.88 - pod ČD PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Nové Modlany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Krupka PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vrchoslav čp.51 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Unčín PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Nové Modlany - Dlouhá čp.79 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Vrchoslav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Bohosudov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Nové Modlany PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Nové Modlany PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Maršov PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Bohosudov PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Bohosudov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 25 350,0 25 350,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/101335/2016 1) "Rybí přechod u MVE Děčín - Březiny" na p.p.č. 860/3 a 90
  24. 10. 2016
  Teplice MgMT/105756/2016/Po A-134, J-941, I-412 Kanalizace, nádrž, ORL pro halu T6 - k.ú. Nové Modlany - CTProperty II. a.s.
  25. 10. 2016
  Teplice MgMT/074524/2017/Po A-98 Hala T2 - změna RN2 na podzemní - k.ú. Krupka, CONTERA Investment, s.r.o.
  9. 8. 2017
  Teplice MgMT/008226/2015/St A-124 CTPark-Hala TE1 Regenersis,Nové Modlany
  4. 3. 2015
  Teplice MgMT-ODŽP 98849/07/231/J-655/St J-655 kolaudace ORL fi. FRK IMMO
  14. 6. 2007
  Teplice MgMT/069406/2017/Po A-97 Hala T2 - změna nádrže RN1 na podzemní - k.ú. Krupka - CONTERA Investment, s.r.o.
  9. 8. 2017
  Teplice MgMT/116916/2016/Po A-134 Hala K5 - retenční nádrž (trubní retence- _CTP Property II, a.s.
  14. 12. 2016