Kytlice - CZ042.3502.4202.0028.03 - stav 2004

 1. Obec

  Kytlice

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0028
  Kód obce 562645
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0028.03 Falknov 40770 407704
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kytlice – Falknov leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 430,00 – 515,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel se 126 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením (94 lůžek), zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice a dva místní potoky. Na jednom z potoků jsou dva rybníky, z nichž jeden slouží jako koupaliště (Lesní rybník). Území náleží do povodí Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce,pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 51 50 49 48 - - -
   přechodně bydlící 504 504 504 504 - - -
   celkem 555 554 553 552 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   42 42 42 42 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Falknov je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Kytlice (M-DC.042.2). Vodovod je provozován ve dvou tlakových pásmech, horní pásmo tvoří několik výše položených domků a z dolního pásma je zásobována část obce Kytlice a Falkon. Pro H.T.P. je voda z prameniště svedena přes pramenní jímku 2 do VDJ 20 m3 (550,00 m n.m.) a dále do horního tlakového pásma nebo potrubím DN 60 do dalšího VDJ 50 m3 (538,30/535,80 m n.m.), který slouží pro D.T.P. Do tohoto VDJ je přes pramenní jímku 1 svedena voda z dalšího prameniště a z prameniště Kočárovka a dále potrubím DN 150 do obce. V jižní části obce je vyrovnávací VDJ 50 m3 (535,20/532,20 m n.m.), který slouží pro vyrovnávání hodinových maxim. Z vodovodní sítě je zásobováno 82% obyvatel. Kvalita pitné vody v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. měla překročeny parametry Fe v síti.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rozšíření vodovodní sítě potrubím DN 80 dl. 740 m. Dále bude prováděna průběžná rekonstrukce stávající vodovodní sítě - stáří vodovodu cca 70 let.
   Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Na Kočárovce 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Na Kočárovce 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice 1d PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice 1e PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice 1c PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Falknově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do domovních mikročistíren s odtokem do povrchových vod – 13% obyvatel, do septiků s odtokem do povrchových vod – 30% a vsakováním - 15% obyvatel a 42% obyvatel odvádí vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Česká Kamenice – 10 km. Vlastní domovní čistírnu odpadních vod má Český svaz vědeckotech. spol. Praha – BIO-CLEANER BC 20 (20 EO) a Janouškovec – DČB 20 + lapol (20 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Falknově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   ÚS navrhuje vybudování oddílné kanalizační sítě pro Kytlici, Falknov, Dolní Falknov a Mlýny s ČOV umístěnou na kat.úz. části obce Mlýny. Z toho pro Falknov je navržena kanalizace DN 300 v délce 1,05 km s napojení na kanalizační systém Kytlice. V současné době toto technicky a ekonomicky náročné řešení nelze doporučit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 951,0 951,0

  Mapa