Košťany - CZ042.3509.4213.0292.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Košťany

  Číslo obce PRVKUK 0292
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0292
  Kód obce 567621
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0292.02 Střelná 07097 70971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Střelná leží na úpatí Krušných hor v a z části v CHOPAV Krušné hory. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena bytovými domy z 50. let minulého století situovaných podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 - 410 m n. m. Obcí protéká Sviní potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 101 1 123 1 210 1 162 1 120 1 090
   přechodně bydlící 90 90 114 133 133 133
   celkem 1 191 1 213 1 324 1 295 1 253 1 223
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   998 1 036 1 101 1 295 1 253 1 223
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Střelná je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Střelná OF-M-TP.024. Zdrojem vody je VDJ Střelná - Fláje – 2 x 1000 m3 (398,27 / 403,27 m n. m.), který je na přivaděči DN 600 vodárenské soustavy Fláje. Z VDJ Střelná - Fláje voda natéká do VDJ Střelná sídliště - 1 x 100 m3 (435,65 / 439,90 m n. m.). Část obce Střelná Hampuš je zásobována z VDJ Střelná - starý – 1x100 m3 (379,96 / 383,27 m n. m.).Do VDJ Střelná - starý přitéká voda z rozvodné sítě obce Střelná. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Střelná předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 024/2 VDJ Střelná - starý - VDJ.TP 024/2 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 024/7 VDJ Střelná PK - VDJ.TP 024/7 2 2 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   793 809 838 1 126 1 091 1 063
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Střelná má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.14-J.C, která je napojená na sběrač A, který odvádí odpadní vody přes kanalizační síť obce Košťany do ČOV Bystřany.

   Na kanalizaci je napojeno 87 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s přepadem do kanalizace a od 8 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP 016026 - odstranění výusti TP44 výstavbou splaškové kanalizace, která odvede odpadní vody na ČOV, stávající kanalizace bude ponechána pro odvedení balastních a dešťových vod do výusti TP44. Kanalizace je z PVC DN250 v délce 271,62 m. Stavba byla dokončena v roce 2020. V rámci stavby byla vybudována nová ČSOV Košťany Střelná (Přes opakovanou urgenci nebyly poskytnuty příslušné podklady k aktualizaci zákresu navrhované kanalizace a ČSOV). 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Střelná PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Stará Střelná čp.155 - zrušena roku 2020 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 880,0 0,0 12 880,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory