Košťany - CZ042.3509.4213.0292.02 - stav 2018

 1. Obec

  Košťany

  Číslo obce PRVKUK 0292
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0292
  Kód obce 567621
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0292.02 Střelná 07097 70971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Střelná leží na úpatí Krušných hor v a z části v CHOPAV Krušné hory. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena bytovými domy z 50. let minulého století situovaných podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 - 410 m n. m. Jedná se o obec do 2000 trvale bydlících obyvatel a je zde 60 rekreačních objektů. Obcí protéká Sviní potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 101 1 123 1 161 1 200 - - -
   přechodně bydlící 90 90 90 90 - - -
   celkem 1 191 1 213 1 251 1 290 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   998 1 036 1 101 1 176 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Střelná je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Střelná OF-M-TP.024. Zdrojem vody je VDJ Střelná - Fláje – 2 x 1000 m3 (398,27 / 403,27 m n. m.), který je na přivaděči DN 600 vodárenské soustavy Fláje. Z VDJ Střelná – Fláje je voda čerpána čerpací stanicí ČS Střelná (401,60 / 405,25 m n.m.) do VDJ Střelná sídliště – 1 x 100 m3 (435,65 / 439,90 m n. m.). Část obce Střelná Hampuš je zásobována z VDJ Střelná – starý – 1x100 m3 (379,96 / 383,27 m n. m.).Do VDJ Střelná – starý přitéká voda z rozvodné sítě obce Střelná. Na vodovod je napojeno 91 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody z vodovodní sítě navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 024/2 VDJ Střelná - starý - VDJ.TP 024/2 100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 024/7 VDJ Střelná PK - VDJ.TP 024/7 2m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   793 809 838 900 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Střelná má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.14-J.C, která je napojená na kanalizační systém obce Košťany a odpadní vody jsou odváděny na ČOV Bystřany. Odpadní vody od 72 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 5 % obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a odpadní vody od zbylých 23 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany.
   Kanalizační síť je v dobrém technickém stavu bez zjevných závad.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační síť je v dobrém technickém stavu bez zjevných závad. Po roce 2017 navrhujeme dobudovat kanalizační systém i v místech, kde byly odpadní vody doposud řešeny individuálně pomocí septiků a jímek. Jedná se o odkanalizování lokalit Hampuš, Zámeček a Střelná. Nově dobudované kanalizační sítě v celkové délce cca 1 km budou napojeny na stávající kanalizační síť K-TP.040.14-J.C Střelná – Košťany. Tato síť je napojena do kanalizačního systému města Košťany a odpadní vody jsou odvedeny na ČOV Bystřany. V lokalitě Střelná bude vybudována kanalizace DN 300 mm v délce 286 m. V lokalitě Hampuš budou dobudovány 2 stoky DN 300 mm v délce 158 m a 197 m. V lokalitě Zámeček bude vybudována kanalizace DN 300 mm v délce 336 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Střelná PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Stará Střelná čp.155 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  17,0 6 915,0 6 932,0

  Mapa