Košťany - CZ042.3509.4213.0292.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Košťany

  Číslo obce PRVKUK 0292
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0292
  Kód obce 567621
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0292.01 Košťany 07096 70963
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Košťany leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Vápenice, Újezdeček, Řetenice I, II a Košťany a Mikulov I. Území zasahuje do II. ochranného pásma vodního zdroje Mikulov I, II. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 - 410 m n. m. Obcí protéká Sviní potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 526 1 589 1 678 1 611 1 552 1 511
   přechodně bydlící 110 110 229 241 241 241
   celkem 1 636 1 699 1 907 1 852 1 793 1 752
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 526 1 589 1 694 1 852 1 793 1 752
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Košťany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Oldřichov OF-M-TP.025. Zdrojem vody je VDJ Košťany – 2 x 250 m3 (314,18 / 318,48 m n. m.), do kterého je dodávána voda z Vodárenské soustavy Fláje z přivaděče DN 400. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 024/1 VDJ Střelná - sídliště - VDJ.TP 024/1 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 025/1 VDJ Košťany - VDJ.TP 025/1 500 500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 024/3 VDJ Střelná - Fláje - VDJ.TP 024/3 2000 2000 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 7j prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Střelná studna 1 prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany 8h prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice S2 prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 6h prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 6i prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Střelná nad sídlištěm PJb prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Střelná nad sídlištěm PJc prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Střelná nad sídlištěm PJ prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice 8i prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice 8h prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ7e prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany 7d prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany 7e prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany 7f prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ8 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ7 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ8 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 12a prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice 8g prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Střelná nad sídlištěm PJa prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Liščí doupě zářez Dubí Liščí Doupě - ZD.TP 027/10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 6g prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice 8k prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany 7c prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Střelná Asperborn jímací štola Střelná Asperborn - ZD.TP 024/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Střelná studna 1a prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany 7g prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice 7f prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 024/2 ČS Střelná VDJ - CS.TP 024/2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 024/1 ČS Střelná-Studna - CS.TP 024/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 526 1 589 1 694 1 613 1 562 1 526
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Košťany má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.6-J.C. Tato kanalizace je napojena na sběrač A, kterým se odpadní vody odvádí na ČOV Bystřany. Potrubí je z betonových trub, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN800 v celkové délce 15,4 km. 

   Na kanalizaci je napojeno 87 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 13 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bystřany.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Košťany - Teplická čp.118 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Košťany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 18 588,0 18 588,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory