Kostomlaty pod Milešovkou - CZ042.3509.4213.0291.02 - stav 2004

 1. Obec

  Kostomlaty pod Milešovkou

  Číslo obce PRVKUK 0291
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0291
  Kód obce 567612
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0291.02 Hlince 07065 70653
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hlince leží v západní části chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a rekreačními objekty situovanými podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 420 - 430 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel a je zde 9 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou pracovní příležitosti

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 9 11 15 20 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 19 21 25 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   9 11 15 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hlince je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kostomlaty M-TP.002 vodovodem M-TP.002.1. Zdrojem vody je VDJ Kostomlaty – 2 x 100 m3 (462,80 / 466,80 m n. m.), do kterého přitéká voda z pramenišť Kostomlaty – Hornova louka a Kostomlaty – Sukoslav. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Obec Kostomlaty pod Milešovkou a provozovatelem vodárenského zařízení je Miloš Kratochvíl – Ekomplex Bílina.
   .

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 002/1 VDJ Kostomlaty pod Milešovkou 1 - VDJ.TP 002/1 2x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hlince nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Hlince není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 129,0 129,0

  Mapa