Kostomlaty pod Milešovkou - CZ042.3509.4213.0291.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kostomlaty pod Milešovkou

  Číslo obce PRVKUK 0291
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0291
  Kód obce 567612
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0291.01 Kostomlaty pod Milešovkou 07066 70661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kostomlaty pod Milešovkou leží v západní části CHKO Českého středohoří a svým územím zasahuje do III. ochranného pásma Teplických therem a I. ochranného pásma. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 390 - 450 m n. m. Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících obyvatel a je zde 30 rekreačních objektů. Obcí protéká Luční potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 839 860 895 930 - - -
   přechodně bydlící 90 90 90 90 - - -
   celkem 929 950 985 1 020 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   839 860 895 930 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kostomlaty pod Milešovkou je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kostomlaty M-TP.002 vodovodem M-TP.002.2. Zdrojem vody jsou prameniště Kostomlaty – Hornova louka a Kostomlaty – Sukoslav, ze kterých je zásobován VDJ Kostomlaty – 2 x 100 m3 (462,80 / 466,80 m n. m.). Na druhém konci obce je vyrovnávací nádrž o obsahu 30 m3 , do které je svedeno prameniště Kostomlaty – Luční pramen. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Kostomlaty pod Milešovkou a provozovatelem vodárenského zařízení je Miloš Kratochvíl – Ekomplex Bílina

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/1 Kostomlaty - Luční Pramen - ZD.TP 002/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 002/2 VDJ Kostomlaty pod Milešovkou 2 - VDJ.TP 002/2 30m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   839 860 895 930 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kostomlaty pod Milešovkou má jednotnou kanalizační síť K-TP.023-J.C zakončenou na ČOV Kostomlaty. Odpadních vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a čištěny na ČOV Kostomlaty pod Milešovkou.

   ČOV Kostomlaty je mechanicko biologická čistírna pro 800 EO typu Sigma Olomouc MČB  250 s klasickým hrubým předčištěním (česle + lapák písku), s usazovací nádrží a kalovým hospodářstvím, které je tvořeno uskladňovací nádrží a kalovými poli.
   Základní projektové kapacitní parametry:
   Qh( l/s)                    2,2
   Q max.srážkový (l/s)            6,7
   Qd (m3 /d)                187
   Počet připojených EO (dle BSK5)    470
   BSK5 (kg/d)                28

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Obec Kostomlaty pod Milešovkou a provozovatelem vodárenského zařízení je Miloš Kratochvíl – Ekomplex Bílina.
   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat větším množstvím odpadních hmot ze septiků a žump. Tyto hmoty mohou být na ČOV zneškodňovány jen výjimečně po předchozím souhlasu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační síť je nová bez provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Kostomlaty pod Milešovkou PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Kostomlaty pod Milešovkou PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa