Kostomlaty pod Milešovkou - CZ042.3509.4213.0291.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kostomlaty pod Milešovkou

  Číslo obce PRVKUK 0291
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0291
  Kód obce 567612
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0291.01 Kostomlaty pod Milešovkou 07066 70661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kostomlaty pod Milešovkou leží v západní části CHKO Českého středohoří a svým územím zčásti zasahuje do ochranného pásma stupně II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 390 - 450 m n. m. Obcí protéká Luční potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 839 860 880 930 1 035 1 110
   přechodně bydlící 90 90 90 90 78 70
   celkem 929 950 970 1 020 1 113 1 180
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   839 860 895 900 1 008 1 087
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kostomlaty pod Milešovkou je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kostomlaty M-TP.002 vodovodem M-TP.002.2. Zdrojem vody jsou prameniště Kostomlaty – Hornova louka a Kostomlaty – Sukoslav, ze kterých je zásobován VDJ Kostomlaty – 2 x 100 m3 (462,80 / 466,80 m n. m.). Na druhém konci obce je VDJ Kostomlaty 2 - 1 x 30 m3 (467,00 / 465,00 m n. m.), do které je svedeno prameniště Kostomlaty – Luční pramen. V roce 2020 byl dokončen hlubinný vrt na p.č. KN 244/1 o vydatnosti 0,2 l/s. Voda z tohoto vrtu je přiváděna do VDJ Kostomlaty 2 - 1 x 30 m3 . S ohledem na velkou členitost obce, byla v roce 2020 v obci vybudována posilovací tlaková stanice, jejímž cílem je zvýšení tlaku ve vodovodních řadech v ulicích Štěpánovská a Husova.

   Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Kostomlaty pod Milešovkou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Hlavní vodovodní řady vybudované v šedesátých letech jsou i nadále v dobrém technickém stavu. V letech 2018-2020 byla v obci realizována výměna vodovodních přípojek k jednotlivým RD.

   Z důvodu posílení vydatnosti pramenišť obec plánuje realizovat další hlubinný vrt na p.č. KN 244/1 a připojení stávajícího prameniště na p.č. KN 306, který se nachází v zastavěné části obce (pramen Sv. Marie Pomocné).  V případě, že tato opatření nebudou dostatečná, předpokládá obec napojení na stávající vodovodní řad SčVK, a.s. v obci Štrbice.

   Předpokládaná realizace je po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/2 Kostomlaty - Sukoslav - ZD.TP 002/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/3 Kostomlaty - Hornova Louka - ZD.TP 002/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 002/1 Kostomlaty - Luční Pramen - ZD.TP 002/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 002/2 VDJ Kostomlaty pod Milešovkou 2 - VDJ.TP 002/2 30 30 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   839 860 895 790 1 035 1 110
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kostomlaty pod Milešovkou má jednotnou kanalizační síť K-TP.023-J.C zakončenou na ČOV Kostomlaty pod Milešovkou. Potrubí je z PVC DN 250 a DN300.

   Na kanalizaci a ČOV Kostomlaty pod Milešovkou je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Obec Kostomlaty pod Milešovkou, která je od roku 2020 také provozovatelem zařízení s tím, že odborným zástupcem je Ing. Libor Hrdlička.

   ČOV Kostomlaty je mechanicko-biologická. Kapacita ČOV je 187 m3/den. ČOV je navržena na 800 EO. ČOV je typu Sigma Olomouc MČB  250 s klasickým hrubým předčištěním (česle + lapák písku), s usazovací nádrží a kalovým hospodářstvím, které je tvořeno uskladňovací nádrží a kalovými poli.

   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat větším množstvím odpadních hmot ze septiků a žump. Tyto hmoty mohou být na ČOV zneškodňovány jen výjimečně po předchozím souhlasu.

   Kapacita ČOV Kostomlaty se v současné době blíží projektované kapacitě.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je řešeno doplnění veřejné splaškové kanalizace v částech, kde dosud není vybudována a návrh odkanalizování nových zastavitelných ploch, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Kostomlaty, která je v současné době na hranici své kapacity. Navrhujeme intenzifikaci ČOV Kostomlaty do r.2030.

   Kanalizační síť je bez zásadních provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.TP 023/1/K ČOV Kostomlaty pod Milešovkou PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Kostomlaty pod Milešovkou PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.TP 023/1/K ČOV Kostomlaty pod Milešovkou PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 14 362,0 14 362,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory