Kladruby - CZ042.3509.4213.0290.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kladruby

  Číslo obce PRVKUK 0290
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0290
  Kód obce 567604
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0290.01 Kladruby 06540 65404
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kladruby leží mezi Českým Středohořím a Krušnými horami. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy situovanými podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 - 300 m n. m. Obcí protéká Kladrubský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 248 283 336 384 433 469
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 248 283 336 384 433 469
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   233 267 322 362 409 445
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kladruby je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladruby OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-TP.017.1. Zdrojem vody je VDJ Nová Ves u Teplic – 1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 m n. m.), do kterého je dodávána voda z Vodárenské soustavy Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Kladruby předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 016/2 VDJ Pytlíkov PK - VDJ.TP 016/2 10 1x10 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 369 418 453
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kladruby u Teplic má novou oddílnou splaškovou kanalizaci a ČOV Kladruby u Teplic. Potrubí je z trub PVC DN300 v celkové délce 2,4 km, z části je využita i původní jednotná kanalizace.

   Na kanalizaci je napojeno 96 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 4 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách. 

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Kladruby u Teplic.

   ČOV je mechanicko-biologická SBR Monoblok-T 375 (firmy Topol Water). Kapacita ČOV je 56,25 m3/den. ČOV je navržena na 375 EO. Kapacita ČOV Kladruby je v současné době nedostačující.

   Srážkové vody ze zpevněných ploch a podzemní vody jsou odváděny jednotnou kanalizační síí K-TP.022-J.N do Kladrubského potoka. Dešťové vody z pozemků rodinných domů jsou likvidovány na těchto pozemcích.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávající ČOV Kladruby navrhujeme do r.2030 intenzifikaci ČOV Kladruby.

   Dle územního plánu se navrhuje rozšíření stávající kanalizace pro potřebu odkanalizování nově navrhovaných ploch, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Kladruby u Teplic PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Kladruby PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 728,0 9 577,0 17 305,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory