Kladruby - CZ042.3509.4213.0290.01 - stav 2009

 1. Obec

  Kladruby

  Číslo obce PRVKUK 0290
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0290
  Kód obce 567604
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0290.01 Kladruby 06540 65404
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kladruby leží mezi Českým Středohořím a Krušnými horami. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy situovanými podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 - 300 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Kladrubský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 60 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 248 283 341 400 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 248 283 341 400 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   233 267 322 380 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kladruby je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladruby OFSKTP.017 vodovodem OF-SK-TP.017.1. Zdrojem vody je VDJ Nová Ves u Teplic – 1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 m n. m.), do kterého je dodávána voda z Vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 94 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 016/2 VDJ Pytlíkov PK - VDJ.TP 016/2 1x10m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kladruby má jednotnou kanalizační síť K-TP.022-J.N v majetku a správě obce. Odpadní vody od 85 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace, 11 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. Zbylá 4 % trvale bydlících obyvatel mají domovní mikročistírny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 zajistit likvidaci odpadních vod v domovních ČOV.
   Po roce 2016 dobudovat kanalizační systém s čerpáním odpadních vod do kanalizačního systému města Teplice DN 100 – 1300m a 1 x ČS.

   V obci Kladruby se navrhuje vybudovat novou oddílnou gravitační stokovou síť z plastového potrubí DN 300 v délce 2390 m, DN 200 v délce 318 m, čtyři domovní čerpací stanice s výtlaky do gravitačních stok z níže položených částí obce z plastového potrubí DN 50 v délce 170 m a centrální čistírnu odpadních vod pro 375 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Kladruby u Teplic PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9,0 1 746,0 1 755,0

  Mapa