Jeníkov - CZ042.3509.4213.0289.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Jeníkov

  Číslo obce PRVKUK 0289
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0289
  Kód obce 567582
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0289.02 Oldřichov 05834 58343
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Oldřichov leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 - 250 m n. m. V blízkosti obce je zatopený důl – vodní nádrž Barbora, která je využívána pro rekreační účely. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 491 492 547 477 459 447
   přechodně bydlící 0 0 20 23 23 23
   celkem 491 492 567 500 482 470
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   467 468 470 500 482 470
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Oldřichov je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OF-SK-TP.026 vodovodem OF-SK-TP.026.2. Zásobování je zajištěno přes Kamenný pahorek, VDJ Výšina, VDJ Hudcov a přímo z přívodního řadu DN 600 Vodárenské soustavy Fláje. Horní část obce je zásobována pitnou vodou přes rozvodnou sít obce Košťany. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Oldřichov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 026/1 VDJ Oldřichov (neprovozuje SčVK) - VDJ.TP 026/1 100 100 m3 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav ZD.TP 026/10 ČS Oldřichov - ZD.TP 026/10 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Oldřichov PJ1a jímka a zářezy Oldřichov - ZD.TP 026/1 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Oldřichov PJ1b jímka a zářezy Oldřichov - ZD.TP 026/1 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Oldřichov PJ1 jímka a zářezy Oldřichov - ZD.TP 026/1 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 340 328 320
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Z části obce Oldřichov se odvádí odpadní voda kmenovým sběračem M. Sběrač se napojuje do ČSOV Oldřichov - Náves (Q=2,5 l/s). Z jižní části obce jsou odváděny kanalizační stokou zakončenou na ČSOV Jeníkov u trati (Q=3,6 l/s), z které jsou odpadní vody čerpány do ČSOV Oldřichov - Náves. Odtud jsou odpadní vody čerpány výtlakem V9 do obce Jeníkov. Odpadní vody z Jeníkova a Oldřichova jsou do páteřního sběrače A čerpány pomocí ČSOV Lahošť - Hornická. Páteřní sběrač A odvádí vodu na ČOV Želénky. Kanalizační potrubí je z různých typů materiálu v profilech DN200 až DN600.

   Z východní části obce odvádí odpadní vody kmenový sběrač N. Sběrač se napojuje do ČSOV Oldřichov - K lomu (Q=2 l/s). Odtud je odpadní voda čerpána výtlakem V9.

   V obci je ČSOV Oldřichov u Duchcova - Barbora na kterou ja napojena kanalizace satelitního městečka na konci obce, odtud se čerpá výtlakem do městské kanalizace na Kamenný Pahorek (Košťany) a dále pak do kanalizačního sběrače A, který vede na ČOV Bystřany. Kanalizační potrubí je z PVC DN300 v celkové délce 1,1 km.

   Na kanalizaci a ČOV Želénky je napojeno 59 % trvale bydlících obyvatel. Na kanalizaci a ČOV Bystřany je napojeno 9 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 32 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do povrchových vod.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Oldřichov u Duchcova - Barbora 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Oldřichov u Duchcova - K Lomu 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Oldřichov u Duchcova - náves 09 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Jeníkov u trati 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Oldřichov - za tratí 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Oldřichov čp.171 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Oldřichov 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 084,0 0,0 7 084,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory