Jeníkov - CZ042.3509.4213.0289.02 - stav 2004

 1. Obec

  Jeníkov

  Číslo obce PRVKUK 0289
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0289
  Kód obce 567582
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0289.02 Oldřichov 05834 58343
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Oldřichov leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a je zde 20 rekreačních objektů. V blízkosti obce je zatopený důl – vodní nádrž Barbora, která je využívána pro rekreační účely. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 491 492 494 497 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 491 492 494 497 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   467 468 470 473 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Oldřichov je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OFSKTP.026 vodovodem OF-SK-TP.026.2. Zdrojem vody je VDJ Hudcov – Výšina – 2 x 125 m3 (267,59 / 270,99 m n. m.), do kterého je voda dodávána z Vodárenské soustavy Fláje přívodním řadem DN 600. Horní část obce je zásobována pitnou vodou přes rozvodnou sít obce Košťany. Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ZD.TP 026/10 ČS Oldřichov - ZD.TP 026/10 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 497 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Oldřichov má jednotnou kanalizační síť K-TP.021-J.N. Odpadní vody od 48 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace, od 14 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody ze septiků vypouštěny do vodoteče a 14 % obyvatel má septiky se vsakování. Zbylých 24 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí pro obce Jeníkov, Oldřichov, Lahošť a Hudcov je řešeno odvedení odpadních vod z těchto obcí na ČOV Želénky. Také je nutné rekonstruovat celý kanalizační systém v jednotlivých obcích. Veškeré odpadní vody budou centrálně odváděny do čerpací stanice umístěné v jiho-východní části obce Lahošť. Tato čerpací stanice bude odpadní vody čerpat na stávající ČOV Želénky. Výtlak vychází z čerpací stanice ČS 04 a bude veden v místní komunikaci směrem k Loučenskému potoku. Tento potok bude výtlak podcházet protlakem (chránička). Následně se výtlak vrací zpět do místní komunikace jejíž trasu kopíruje až ke křižovatce silnic Duchcov – Hostomice. Podél této silnice se pak jeho trasa stáčí k obci Želénky a před vstupem do obce ji podchází protlakem. Za silnicí se pak výtlak napojí do stávající stoky z Duchcova na ČOV Želénky.
   Výtlak V4 je v délce 850 uložen v ochranném pásmu výše uvedené dráhy. Celková délka výtlaku pak je 2400 m. Po trase je potřeba překonat zhruba 19 m převýšení.

   Projektované kapacity pro Oldřichov:

   1. Podtlaková stanice (ks)1
   2. Sběrné řady PVC PN10 d = 160(m)160
   3. Sběrné řady PVC PN10 d = 125(m)600
   4. Sběrné řady PVC PN10 d = 110(m)1 530
   5. Sběrné řady PVC PN10 d = 90(m)920
   6. Přip.šachty s ven.PVC PN10 90/90 včetně 3 m potrubí(ks)23
   7. Přip.šachty s ven.PVC PN10 90/110 včetně 3 m potrubí(ks)23
   8. Přip.šachty s ven.PVC PN10 90/125 včetně 3 m potrubí(ks)7
   9. Přip.šachty s ven.PVC PN10 90/160 včetně 3 m potrubí(ks)1
   10. Připojovací potrubí PVC PN10 d = 90 (více jak 3m)(m)90
   11. Připojení vedlejší větve 90/110(ks)3
   12. Připojení vedlejší větve 90/125(ks)2
   13. Připojení vedlejší větve 110/110(ks)1
   14. Připojení vedlejší větve 110/125(ks)2
   15. Sekční šoupata TA DN 150 vč.teleskopické tyče(ks)3
   16. Sekční šoupata TA DN 125 vč.teleskopické tyče(ks)5
   17. Sekční šoupata TA DN 100 vč.teleskopické tyče(ks)11
   18. Sekční šoupata TA DN 80 vč.teleskopické tyče(ks)6
   19. Sběrné šachty DN = 1000, h = 2500 (pro 3" vent.)(ks)44
   20. Sběrné šachty DN = 600, h = 1800 (pro 2" vent.)(ks)10
   21. Spojné šachty DN = 1000, h = 2000(ks)29
   22. Gravitační svody DN 150 (veř.části dom.přípojek)(m)1 174
   23. Gravitační svody DN 250 (veř.části dom.přípojek)(m)373
   24. Protlak pod silnicí pro d 160 - DN 250(m)63
   25. Výtlak do koncové šachty(m)730
   26. Kalníkové šachy DN 1000(ks)1
   27. Vzdušníkové šachty DN 1000(ks)1

   Stavbu navrhujeme realizovat v letech 2007 – 2009. V průběhu této stavby navrhujeme přepojit všechny objekty v obci na kanalizační systém.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Oldřichov u Duchcova - Barbora PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Oldřichov u Duchcova - K Lomu PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Oldřichov u Duchcova - náves 09 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Jeníkov u trati PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Oldřichov - za tratí PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Oldřichov čp.171 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa