Jeníkov - CZ042.3509.4213.0289.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jeníkov

  Číslo obce PRVKUK 0289
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0289
  Kód obce 567582
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0289.01 Jeníkov 05833 58335
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jeníkov leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor. Katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Jeníkov– celé území stupeň II.A, II.C, Hájniště- celé území stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy situovanými podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 240 m n. m.Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 325 325 363 311 299 292
   přechodně bydlící 0 0 20 23 23 23
   celkem 325 325 383 334 322 315
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   325 325 326 334 322 315
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jeníkov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OF-SK-TP.026 vodovodem OF-SK-TP.026.3. Zásobování je zajištěno přes Kamenný pahorek, VDJ Výšina, VDJ Hudcov a přímo z přívodního řadu DN 600 Vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Jeníkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 197 190 186
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Z jižní části obce Jeníkov odvádí odpadní vody kmenový sběrač K. Sběrač se napojuje do ČSOV Jeníkov - Hlavní (Q=4,5 l/s). Odtud jsou odpadní vody čerpány výtlakem V8 do obce Lahošť, kde se napojuje do výtlaku V7. Z obce Lahošť se odpadní voda napojuje do ČSOV Lahošť - Hornická, odkud je voda čerpána výtlakem V6 do páteřního sběrače A, který odvádí odpadní vodu na ČOV Želénky. Kanalizační potrubí je z PVC, kameniny, litiny a betonu v profilech DN200 až DN600, v celkové délce 6,9 km.

   Ze severní části obce odvádí odpadní vodu kmenový sběrač L. Sběrač se napojuje do ČSOV Jeníkov - Park (Q=2 l/s). Odtud jsou odpadní vody čerpány krátkým výtlakem, který je napojen do výtlaku V9.

   Na kanalizaci je napojeno 59 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 41 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Jeníkov - park 03 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Jeníkov - hlavní 01 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Jeníkov čp.42 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Jeníkov - za vsí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Jeníkov čp.6 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Jeníkov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 304,0 0,0 10 304,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory