Jeníkov - CZ042.3509.4213.0289.01 - stav 2004

 1. Obec

  Jeníkov

  Číslo obce PRVKUK 0289
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0289
  Kód obce 567582
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0289.01 Jeníkov 05833 58335
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jeníkov leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor. Katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Jeníkov– celé území stupeň II.A, II.C, Hájniště- celé území stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy situovanými podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 240 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 20 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 325 325 326 327 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 325 325 326 327 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   325 325 326 327 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jeníkov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OFSKTP.026 vodovodem OF-SK-TP.026.3. Zdrojem vody je VDJ Hudcov – Výšina – 2 x 125 m3 (267,59 / 270,99 m n.m.), do kterého je voda dodávána voda z Vodárenské soustavy Fláje z přivaděče DN 600. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 327 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Jeníkov má jednotnou kanalizační síť K-TP.020-J.N. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace, od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody ze septiků vypouštěny do vodoteče a 15 % obyvatel má septiky se vsakování. Zbylých 20 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí pro obce Jeníkov, Oldřichov, Lahošť a Hudcov je řešeno odvedení odpadních vod z těchto obcí na ČOV Želénky. Také je nutné rekonstruovat celý kanalizační systém v jednotlivých obcích. Veškeré odpadní vody budou centrálně odváděny do čerpací stanice umístěné v jiho-východní části obce Lahošť. Tato čerpací stanice bude odpadní vody čerpat na stávající ČOV Želénky. Výtlak vychází z čerpací stanice ČS 04 a bude veden v místní komunikaci směrem k Loučenskému potoku. Tento potok bude výtlak podcházet protlakem (chránička). Následně se výtlak vrací zpět do místní komunikace jejíž trasu kopíruje až ke křižovatce silnic Duchcov – Hostomice. Podél této silnice se pak jeho trasa stáčí k obci Želénky a před vstupem do obce ji podchází protlakem. Za silnicí se pak výtlak napojí do stávající stoky z Duchcova na ČOV Želénky.
   Výtlak V4 je v délce 850 m uložen v ochranném pásmu výše uvedené dráhy. Celková délka výtlaku pak je 2400 m. Po trase je potřeba překonat zhruba 19 m převýšení.

   Projektované parametry pro Jeníkov:

   1. Čerpací stanice – 3 ks
   2. Potrubí korugované PVC 150(m)1 030
   3. Potrubí korugované PVC 250(m)1 016
   4. Potrubí korugované PVC 300(m)654
   5. Sběrné šachty DN = 1000(ks)45
   6. Výtlak V1(m)675
   7. Výtlak V2(m)90
   8. Výtlak V3(m)13
   9. Kalníkové šachy DN 1000(ks)3
   10. Vzdušníkové šachty DN 1000(ks)3
   11. Povrchové úpravy dle podmínek stanovených ve st. pov.(m2)3 478

   Stavbu navrhujeme realizovat v letech 2007 – 2009. V průběhu této stavby navrhujeme přepojit všechny objekty v obci na kanalizační systém.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Jeníkov - park 03 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Jeníkov - hlavní 01 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Jeníkov čp.42 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Jeníkov - za vsí PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Jeníkov čp.6 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Jeníkov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Oldřichov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa