Hrob - CZ042.3509.4213.0288.03 - stav 2004

 1. Obec

  Hrob

  Číslo obce PRVKUK 0288
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0288
  Kód obce 567558
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0288.03 Mlýny 04813 48135
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mlýny leží na úpatí Krušných hor v údolí Bouřlivého potoka. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330 - 350 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Bouřlivec a Mlýnský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 143 143 144 145 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 155 155 156 157 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   143 143 144 145 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mlýny je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Mlýny M-TP.023. Zdrojem vody je prameniště Mlýny odkud voda přitéká do VDJ Mlýny – 1 x 100 m3 (393,41 / 396,41 m n. m.). Z VDJ Mlýny je zásobován dolní část Mlýnů. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení v horní části obce je Město Hrob. Zdrojem vody je studna umístěná v bývalém objektu Bonexu odkud se čerpá do vodojemu VDJ Mlýny – Bonex a odtud se gravitačně zásobuje horní část Mlýnů. Celá obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2005 navrhujeme vybudovat do VDJ Mlýny přípojku z přivaděče Vodárenské soustavy Fláje DN 600 (Východní flájská větev – VFV), pro horní část Mlýnů bude na přípojce v armaturní šachtě osazeno čerpadlo s frekvenčním měničem. Stávající VDJ Mlýny – Bonex a studna pod výrobním závodem budou vyřazeny z provozu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 022/3 ČS Mlýny - Hrob - CS.TP 022/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ4 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ3 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ1 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ2 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Košťany 2b prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ5 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Košťany 2a prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ6 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   65 65 66 65 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Dolní část Mlýnů je napojena na jednotnou kanalizační síť obce Hrob K-TP.018.2-J.C, která je svedena na ČOV Hrob. Horní část Mlýnů z části odvádí odpadní vody kanalizací KTP.017-J.C na ČOV Mlýny – Bonex. Splaškové vody jsou od 45 % trvale bydlících obyvatel odváděny na ČOV. Zbylých 55 % obyvatel má septiky se vsakováním. Vlastníkem kanalizace v dolní část je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. ČOV Hrob je podrobně popsána v kartě CZ042_0288_01 – Hrob.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 dobudovat kanalizační systém a zajistit čištění odpadních vod na ČOV Hrob, stávající ČOV – Bonex bude zrušena.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.TP 028/1/K ČOV MIKULOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa