Hrob - CZ042.3509.4213.0288.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrob

  Číslo obce PRVKUK 0288
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0288
  Kód obce 567558
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0288.03 Mlýny 04813 48135
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mlýny leží na úpatí Krušných hor v údolí Bouřlivého potoka. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Z části zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje prameniště Košťany. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330 - 350 m n. m. Obcí protéká potok Bouřlivec a Mlýnský potok. Území obce náleží do povodí Ohře.  V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 143 143 146 140 134 131
   přechodně bydlící 12 12 0 0 0 0
   celkem 155 155 146 140 134 131
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   143 143 144 128 128 128
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mlýny byla zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Mlýny M-TP.023, který je přes VDJ Mlýny – 1 x 100 m3 (393,41 / 396,41 m n. m.) napojen na přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 600(Východní flájská větev – VFV). Z VDJ Mlýny je zásobována dolní část Mlýnů. Zdrojem vody pro dolní část je studna umístěná v bývalém objektu Bonexu odkud se čerpá do vodojemu VDJ Mlýny – Bonex a odtud se gravitačně zásobuje horní část Mlýnů. Celá obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 022/3 ČS Mlýny - Hrob - CS.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ4 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ3 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ1 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ2 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany 2b prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Mlýny 2b prameniště Hrob-Mlýny - ZD.TP 022/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Mlýny PJ2 prameniště Hrob-Mlýny - ZD.TP 022/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Mlýny 1a prameniště Hrob-Mlýny - ZD.TP 022/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Mlýny PJ1 prameniště Hrob-Mlýny - ZD.TP 022/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ5 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany 2a prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Košťany PJ6 prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   65 65 66 63 61 59
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Dolní část Mlýnů je napojena na jednotnou kanalizační síť obce Hrob K-TP.018.2-J.C, která je svedena na ČOV Hrob. 

   Splaškové vody jsou od 45 % trvale bydlících obyvatel odváděny na ČOV Hrob. Odpadní vody od 55 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se navrhuje vybudovat kanalizační síť, vzhledem k terénní konfiguraci města nelze počítat s gravitačním svedením odpadních vod na stávající ČOV Hrob. Řešení se neobejde bez nutnosti čerpání odpadních vod nebo realizace tlakové kanalizace. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V současné době (roku 2020) je ČOV Hrob na hranici své projektované kapacity.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/113184/2017/Po H-557 Převod a akumulace - k.ú. Mlýny, p. Kocík
  23. 11. 2017