Hrob - CZ042.3509.4213.0288.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrob

  Číslo obce PRVKUK 0288
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0288
  Kód obce 567558
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0288.01 Hrob 04811 48119
  CZ042.3509.4213.0288.02 Křižanov 04812 48127
  CZ042.3509.4213.0288.04 Verneřice 04814 48143
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrob a její části Křižanov a Verneřice leží na úpatí Krušných hor .Obce svým územím zasahují do ochranného pásma I.stupně vodních zdrojů Písečná pole, Mlýny, I. ochranného pásma Křižanov a Oldřichov. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Hrob-stupeň II.C, Křižanov u Hrobu (část obce)-stupeň II.B, Verneřice u Hrobu- stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310 - 380 m n. m. Obcí protéká potok Bouřlivec a Křižanovský potok. V obci nejsou pracovní příležitosti. Pod obcí jsou dvě rozsáhlé vodní plochy, vzniklé zatopením zbytkového uhelného lomu Barbora, které jsou zrekultivovány pro vodní sporty, rybaření a letní rekreaci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 846 1 855 1 879 1 804 1 738 1 692
   přechodně bydlící 248 248 51 59 59 59
   celkem 2 094 2 103 1 930 1 863 1 797 1 751
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 810 1 819 1 834 1 863 1 797 1 751
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrob a její části Křižanov a Verneřice jsou zásobovány pitnou vodou z vodovodu Hrob OF- M-TP.022. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 600 (Východní flájská větev – VFV), kterým je dodávána voda do vodojemů VDJ Hrob – Šantora 1 –  1 x 100m3 (406,07 / 408,87m n. m.), VDJ Hrob – Šantora 2 –  1 x 100m3 (406,07 / 408,87m n. m.), VDJ Hrob – Písečné pole - 1 x 250 m3 (390,19 / 392,93 m n. m.). Do VDJ Hrob – Šantora 1,2 je voda čerpána z ČS Křižanov, kam přitéká z prameniště Křižanov. Prameniště Písečné Pole je v současnosti odstaveno a VDJ Hrob - Písečné Pole je napájen z přivaděče. Obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Hrob předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 022/1 VDJ Hrob - Šantora 2 (finské domky) - VDJ.TP 022/1 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 022/3 VDJ Hrob - Šantora 1 (finské domky) - VDJ.TP 022/3 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 022/4 VDJ Hrob - Písečné Pole - VDJ.TP 022/4 250 250 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ4 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 4 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 2 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 1 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole 6a prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole 9a prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 5 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ7 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ11 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ5 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole S1 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole S3 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ10 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole S2 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ9 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ2 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 6 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Šantora 3 zářezy Hrob Šantora - ZD.TP 022/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ1 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ6 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ8 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole 1a prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole 11a prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Písečná pole PJ3 prameniště Hrob-Písečná Pole - ZD.TP 022/3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 022/2 ČS HROB - FINSKÉ DOMKY - CS.TP 022/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 022/2 VDJ Křižanov - VDJ.TP 022/2 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Křižanov 3d prameniště Hrob-Křížanov - ZD.TP 022/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Křižanov 3-c-2 prameniště Hrob-Křížanov - ZD.TP 022/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrob Křižanov 3-b-2 prameniště Hrob-Křížanov - ZD.TP 022/1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 022/1 ČS HROB - KŘIŽANOV - CS.TP 022/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 023/1 VDJ Mlýny - VDJ.TP 023/1 100 100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 126 1 133 1 143 1 063 1 026 999
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizace v obci Hrob je tvořena dvěma částmi.

   Jednu část tvoří jednotná kanalizace K-TP.018-J.C nacházející se v místní části Hrob. Kanalizační potrubí je z různých typů materiálu v profilech DN200 až DN800 v celkové délce 5,2 km. Hlavní páteřní stoky v Hrobu v ulicích Horní (PVC DN300), Husova (beton DN400) a Mlýnská (kamenina DN500) se spojují v ulici U radnice, odkud jsou svedeny (beton DN800) do ČOV Hrob.

   Druhou část tvoří splašková kanalizace K-TP.019-J.N nacházející se v části Křižanov.  Jedná se o splaškovou gravitační kanalizaci z PVC DN250 v celkové délce 2,1 km. Odpadní vody natékají na ČSOV Hrob-Křižanov (Q=9,44 l/s), odkud jsou tlakovou kanalizací PE DN90 odváděny do městské části Hrob.

   Místní část Verneřice a malá část města Hrob jsou odkanalizovány na ČOV Bystřany přes ČSOV Hrob-Verneřice.

   Na kanalizaci a ČOV Hrob je napojeno 57 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 33 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s přepadem do kanalizace a od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany.

   Majitelem kanalizace a ČOV Hrob je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.

   Kanalizace v městské části Křižanov je v majetku města Hrob.

   ČOV Hrob je mechanicko-biologická ČOV typu VHS III/k. Kapacita ČOV je 360 m3/den. ČOV je navržena na 1717 EO, BSK5 103 kg/den. 

   Objekt hrubého předčištění je tvořen dešťovým oddělovačem, strojními šnekovými česlemi s lisem a lapákem písku, který zároveň rozděluje nátok rovnoměrně na tři biologické linky. Dále voda pokračuje do VHS nádrží, které jsou rozděleny dělícími stěnami na aktivační a dosazovací prostor. Odpadní voda pokračuje přes komunikační štěrbiny a otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal a vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany do odtoku z ČOV. Vyčištěná voda odtéká do vodoteče Bouřlivý potok.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místě napojení kanalizace z Verneřic a ze Střelné má stoka v Košťanech problémy s kapacitou, proto není možné v současné době napojovat na kanalizaci nové objekty.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.TP 018/1/K Hrob PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Hrob Verneřice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Hrob Křižanov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Verneřice čp.171 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Verneřice čp.129 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Hrob ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  21 252,0 0,0 21 252,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/113184/2017/Po H-557 Převod a akumulace - k.ú. Mlýny, p. Kocík
  23. 11. 2017