Háj u Duchcova - CZ042.3509.4213.0287.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Háj u Duchcova

  Číslo obce PRVKUK 0287
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0287
  Kód obce 567523
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0287.02 Domaslavice 03651 36510
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Domaslavice leží na úpatí Krušných hor na okraji hnědouhelné pánve a svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Dlouhá Louka a Dolní Háj. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Zástavbu tvoří rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec leží v nadmořské výšce 345 - 370 m n. m. Obcí protéká Domaslavický potok. Území náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 89 94 99 95 91 89
   přechodně bydlící 105 105 8 8 8 8
   celkem 194 199 107 103 99 97
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   78 82 90 103 99 97
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Domaslavice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Domaslavice OF-M-TP.021. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 600 odkud voda přitéká do VDJ Domaslavice – 2 x 100 m3 (383,85 / 387,45 m n. m.), tento vodojem zásobuje obec Domalavice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Domaslavice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 021/1 VDJ Domaslavice - VDJ.TP 021/1 200 200 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 3c zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 4e zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   30 33 37 74 71 69
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Domaslavice má splaškovou kanalizaci K-TP.015.2-J.C napojenou na kanalizační systém obce Háj u Duchcova a odtud na ČOV Želénky. Potrubí je z trub PVC DN250 a DN300.

   Na kanalizaci je napojeno 71 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 29 % trvale bydlících obyvatel jsou v septicích se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

   V současné době (roku 2020) je ČOV Želénky na hraně své projektované kapacity.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 574,0 0,0 6 574,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory