Háj u Duchcova - CZ042.3509.4213.0287.02 - stav 2004

 1. Obec

  Háj u Duchcova

  Číslo obce PRVKUK 0287
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0287
  Kód obce 567523
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0287.02 Domaslavice 03651 36510
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Domaslavice leží na úpatí Krušných hor na okraji hnědouhelné pánve a svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Dlouhá Louka a Dolní Háj. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Zástavbu tvoří rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec leží v nadmořské výšce 345 - 370 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 38 rekreačních objektů. Obcí protéká Domaslavický potok. Území náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 89 94 103 112 - - -
   přechodně bydlící 105 105 105 105 - - -
   celkem 194 199 208 217 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   78 82 90 98 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Domaslavice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Domaslavice OFMTP.021. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 600 odkud voda přitéká do VDJ Domaslavice – 2 x 100 m3 (383,85 / 387,45 m n. m.), tento vodojem zásobuje obec Domalavice. Vodovodní síť je z roku 1966. Na vodovod je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 021/1 VDJ Domaslavice - VDJ.TP 021/1 200m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 3c zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 4e zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   30 33 37 59 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Domaslavice má splaškovou kanalizaci K-TP.015.2-J.C napojenou na kanalizační systém obce Háj u Duchcova a odtud na ČOV Želénky. Odpadní vody od 34 % trvale bydlících obyvatel jsou napojeny na kanalizaci, 36 % trvale bydlících obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním, 5 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče a 2 % obyvatel mají septiky s přepadem do dešťové kanalizace. 18 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Zbylých 5 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 navrhujeme nečištěné odpadní vody a stávající septiky přepojit na splaškovou kanalizaci. Po roce 2016 budou rekonstruovány stávající bezodtoké jímky vyvážením na ČOV Bystřany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 129,0 129,0

  Mapa