Kytlice - CZ042.3502.4202.0028.02 - stav 2004

 1. Obec

  Kytlice

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0028
  Kód obce 562645
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0028.02 Dolní Falknov 07876 78760
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kytlice – Dolní Falknov leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 450,00 – 470,00 m n.m. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel s 46 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (355 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice a pět místních potoků. Na severovýchodní části katastru obce leží Hraniční rybník. Území náleží do povodí Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 91 82 68 54 - - -
   přechodně bydlící 200 200 200 200 - - -
   celkem 291 282 268 254 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   91 82 68 54 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dolní Falknov je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Dolní Falknov (M-DC.044). Voda z prameniště 1,5 l/s je svedena do VDJ Dolní Falknov 50 m3 (519,30/516,30 m n.m.) a potrubím DN 100 a DN 80 do obce. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita zdroje je vyhovující, ale kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Hp, Ca, Mg a Fe v síti. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celou zástavbu. Ve výhledu budou prováděny průběžné rekonstrukce stávající vodovodní sítě. Zdroj bude prověřen a sledován, zatím lze provozovat bez návrhu opatření. Po roce 2015 se předpokládá rozšíření vodovodní sítě pro rekreační objekty v délce cca 400 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 002/9 CS.DC 002/9-mimo provoz PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 002/9 CS.DC 002/9-mimo provoz PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 002/9 CS.DC 002/9-mimo provoz PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 002/9 CS.DC 002/9-mimo provoz PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 002/9 400 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 044/1 50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Dolní Falknov 1a ZD.DC 044/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dolním Falknově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do domovních mikročistíren s odtokem do povrchových vod – 67% obyvatel, do septiků s odtokem do povrchových vod –15% obyvatel a vsakováním - 5% obyvatel a 13% obyvatel vypouští vody nečištěné do povrchových vod. Vlastní čistírnu odpadních vod má ÚSP pro dospělé, Kytlice – aktivační ČOV (160 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Dolním Falknově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   ÚS navrhuje vybudování kanalizačního systému Kytlice. Oddílné kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod umístěnou na kat. území části obce Mlýny. V Dolním Falknovu je navržena kanalizace DN 300 dl. 1,93 km, s napojením na kanalizační systém Kytlice. V současné době toto technicky a ekonomicky náročné řešení nelze doporučit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  600,0 4 719,0 5 319,0

  Mapa