Kytlice - CZ042.3502.4202.0028.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kytlice

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0028
  Kód obce 562645
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0028.02 Dolní Falknov 07876 78760
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kytlice – Dolní Falknov leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 450,00 – 470,00 m n.m. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel s 46 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (355 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice a pět místních potoků. Na severovýchodní části katastru obce leží Hraniční rybník. Území náleží do povodí Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 91 82 122 117 112 110
   přechodně bydlící 200 200 0 0 0 0
   celkem 291 282 122 117 112 110
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   91 82 68 110 110 110
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dolní Falknov je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Dolní Falknov (M-DC.044). Voda z prameniště Kytlice Dolní Falknov 1a (1,5 l/s) je svedena do VDJ Kytlice Dolní Falknov 50 m3 (519,30/516,30 m n.m.) a potrubím DN 100 a DN 80 do obce. Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel. 

   V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DCDC031017 - je navržena rekonstrukce svodného řadu z HPDE DN/OD 90 v délce 135m, včetně úpravy stávajícího odkyselovacího filtru, nového vystrojení VDJ a jeho drobných stavebních oprav. Realizace se do roku 2030 nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Malá Tisová PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 002/9 Kytlice - směšovací 400 400 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Kytlice - Dolní Falknov VDJ Kytlice - Dolní Falknov 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Kytlice Dolní Falknov 1a ZD Kytlice Dolní Falknov 1a PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dolním Falknově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do domovních mikročistíren s odtokem do povrchových vod – 67% obyvatel, do septiků s odtokem do povrchových vod –15% obyvatel a vsakováním - 5% obyvatel a 13% obyvatel vypouští vody nečištěné do povrchových vod. Vlastní čistírnu odpadních vod má ÚSP pro dospělé, Kytlice – aktivační ČOV (160 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Dolním Falknově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice.

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

   ÚS navrhuje vybudování kanalizačního systému Kytlice. Oddílné kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod umístěnou na kat. území části obce Mlýny. V Dolním Falknovu je navržena kanalizace DN 300 dl. 1,93 km, s napojením na kanalizační systém Kytlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory