Háj u Duchcova - CZ042.3509.4213.0287.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Háj u Duchcova

  Číslo obce PRVKUK 0287
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0287
  Kód obce 567523
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0287.01 Háj u Duchcova 03652 36528
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Háj u Duchcova leží na úpatí Krušných hor na okraji hnědouhelné pánve. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Území zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Háj pramenní jímky. Soustředěnou zástavbu tvoří rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec leží v nadmořské výšce 250 - 350 m n. m. Obcí protéká Hájský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 863 914 953 915 881 858
   přechodně bydlící 62 62 162 190 190 190
   celkem 925 976 1 115 1 105 1 071 1 048
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   863 914 1 000 1 105 1 071 1 048
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Háj u Duchcova je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Háj M-TP.020. Zdrojem vody pro dolní část obce Háj jsou prameniště Dlouhá Louka a Dolní Háj odkud voda přitéká do sběrné jímky Horní Háj - (367,65 / 370,35 m n. m.) odkud je zásobována část obce zvaná Lesní stezka. Územím prochází přivaděče vodárenské soustavy Fláje DN 600 a DN 800. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. je v rámci stavby č. TP008028 navržena i rekonstrukce vodovodu LTH DN80 v délce 195 m, více v bodě D.3 „Kanalizace – popis návrhového stavu“ viz níže. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Háj u Duchcova předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 019/2 VDJ Háj u Duchcova-spojovací - VDJ.TP 019/2 2 2 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 019/1 VDJ Háj u Duchcova - VDJ.TP 019/1 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 1a zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 2b zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 020/3 VDJ Duchcov-dolní (neprovozu SčVK) - VDJ.TP 020/3 400 400 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   699 741 810 773 750 734
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Z jižní části obce Háj u Duchcova odvádí odpadní vody kmenový sběrač AI, který se napojuje na páteřní sběrač A. Z obce odvádí odpadní vody kmenový sběrač AJ. Sběrač začíná v místní části Domaslavice přes ulice Polní, pak ulicí Kubátova až za křižovatku s ulicí Duchcovská, kde se napojuje do páteřního sběrače A, který odvádí odpadní vody na ČOV Želénky. Potrubí je z trub betonu, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN400.

   Na kanalizaci je napojeno 70 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s přepadem do dešťové kanalizace.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP008028 je navrženo odstranění kanalizační výusti TP118, dobudováním kanalizace z kameniny DN300 v celkové délce 192 m. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

   V současné době (roku 2020) je ČOV Želénky na hraně své projektované kapacity.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Háj u Duchcova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Háj u Duchcova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Háj u Duchcova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Háj u Duchcova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Háj u Duchcova - Zelenkova čp.1 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  22 758,0 0,0 22 758,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory