Háj u Duchcova - CZ042.3509.4213.0287.01 - stav 2008

 1. Obec

  Háj u Duchcova

  Číslo obce PRVKUK 0287
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0287
  Kód obce 567523
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0287.01 Háj u Duchcova 03652 36528
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Háj u Duchcova leží na úpatí Krušných hor na okraji hnědouhelné pánve. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Soustředěnou zástavbu tvoří rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec leží v nadmořské výšce 250 - 350 m n. m. Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících obyvatel a je zde 21 rekreačních objektů. Obcí protéká Hájský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 25 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 863 914 1 000 1 087 - - -
   přechodně bydlící 62 62 63 64 - - -
   celkem 925 976 1 063 1 151 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   863 914 1 000 1 087 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Háj u Duchcova je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu Háj M-TP.020. Zdrojem vody pro dolní část obce Háj jsou prameniště Dlouhá Louka a Dolní Háj odkud voda přitéká do sběrné jímky Horní Háj - (367,65/370,35 m n. m.) odkud je zásobována část obce zvaná Lesní stezka. Přetoky vody dotují VDJ Dolní Háj – 1 x 150 m3 (334,26 / 337,84 m n. m.), ze kterého je zásobována část obce místně zvané dolní Háj. Prameniště Hrad Osek zásobuje přes VDJ Hrad Osek VDJ Výsluní a přes rozvodnou síť obce Osek horní část Háje. Územím prochází přivaděče vodárenské soustavy Fláje DN 600 a DN 800.
   Stávající vodovodní síť byla částečně rekonstruována. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 019/2 VDJ Háj u Duchcova-spojovací - VDJ.TP 019/2 2m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 019/1 VDJ Háj u Duchcova - VDJ.TP 019/1 150m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 1a zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 2b zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 020/3 VDJ Duchcov-dolní (neprovozu SčVK) - VDJ.TP 020/3 400m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   699 741 810 1 087 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Háj u Duchcova má splaškovou kanalizaci K-TP.015.3-J.C s napojením do kmenového sběrače Osek – Duchcov DN 300 a dále na ČOV Želénky. Dešťové vody jsou odváděny do Hájského potoka. Odpadní vody od 81 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 19 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má novou splaškovou kanalizaci vybudovanou v roce 1997. Stávající septiky navrhujeme zrušit a přepojit na kanalizaci.

   Nové řešení navrhuje výstavbu gravitační splaškové kanalizace v části obce Háj u Duchcova, která dosud není odkanalizována, s napojením na stávající kanalizační stoky s ukončením na ČOV Želénky. Navržená kanalizace z PP trubek DN 250 je v celkové délce 1530 m. Řešení se týká části obce Háj u Duchcova - jeho 170 obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Háj u Duchcova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Háj u Duchcova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Háj u Duchcova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Háj u Duchcova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Háj u Duchcova - Zelenkova čp.1 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa