Duchcov - CZ042.3509.4213.0286.01 - stav 2004

 1. Obec

  Duchcov

  Číslo obce PRVKUK 0286
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0286
  Kód obce 567515
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0286.01 Duchcov 40931 409316
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Duchcov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Duchcov– celé území stupeň II.C, Hrdlovka- celé území stupeň II.C, Liptice- celé území stupeň II.C. Soustředěná zástavba je tvořena rodinnými domky, bytovými domy a panelovou výstavbou. Město se rozkládá v nadmořské výšce 209  230 m n. m. Jedná se o obec do 9000 trvale bydlících obyvatel a jsou zde ubytovací zařízení s kapacitou 241 lůžek. Obcí protéká Loučenský potok. V obci jsou vodní nádrže Linduška a Barbora. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 8 780 8 815 8 874 8 934 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 8 780 8 815 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   8 780 8 815 8 874 8 934 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Duchcov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Duchcov OFSKTP.020 vodovodem OF-SK-TP.020.2. Z přívodních řadů LT DN 600 a OC DN 800 vodárenské soustavy Fláje je zásobován VDJ U Dubu II, ze kterého je zásobován VDJ Osek - Na chmelnici – 2 x 1500 m3 (289,11 / 294,11 m n. m.), který slouží pro horní tlakové pásmo města Duchcov. Dolní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Hudcov – Výšina – 2 x 125 m3 (267,59 / 270,99 m n. m.), do kterého voda přitéká z přívodního řadu DN 600 vodárenské soustavy Fláje.
   Stávající vodovodní síť byla částečně rekonstruována. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 020/4 VDJ Duchcov - V Domkách - město Duchcov - VDJ.TP 020/4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 020/1 ČS Duchcov - V Domkách - CS.TP 020/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   8 517 8 551 8 609 8 934 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Duchcov má jednotnou kanalizaci K-TP.015.1-J.C s čištěním odpadních vod na ČOV Želénky. Odpadní vody od 97 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a 3 % trvale bydlících obyvatel mají septiky s přepadem do kanalizace. ČS U Viaduktu čerpá odpadní vody z jižní části města do kmenového sběrače DN 1600 mm vedoucího na ČOV Želénky.
   Odlehčovací komory:
   Odlehčovacích komora je v obci jedna s ředícími poměry splaškových vod 1:5 a je svedena do bezejmenného potoka.
   Další objekty:
   Na síti se v oblasti Duchcova vyskytují 2 ČSOV.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V průběhu let 2005 – 2015 navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizačního systému města Duchcov a napojení všech obyvatel na ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Duchcov - plynárna PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Duchcov - Javorová PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Duchcov - Nové Sady PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Duchcov - viadukt PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Duchcov - Mostecká čp.638 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Duchcov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa