Duchcov - CZ042.3509.4213.0286.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Duchcov

  Číslo obce PRVKUK 0286
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0286
  Kód obce 567515
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0286.01 Duchcov 40931 409316
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Duchcov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Duchcov– celé území stupeň II.C, Hrdlovka- celé území stupeň II.C, Liptice- celé území stupeň II.C. Soustředěná zástavba je tvořena rodinnými domky, bytovými domy a panelovou výstavbou. Obcí protéká Loučenský potok. V obci jsou vodní nádrže Linduška a Barbora. V obci jsou pracovní příležitosti. V obci je průmyslová výroba VITRABLOK, s.r.o. - výroba skleněných stavebních tvárnic, KOVOSREAL, s.r.o. - výroba kovových polotovarů, nábytku, obalů, FOR G, s.r.o. - výroba dopravníků, sklářských strojů, stojanů, WOODCITY, s.r.o. - výroba dřevěných palet, LIMBA - výroba nábytku, Porcelánová manufaktura Royal Dux - výroba porcelánu, JACER - dřevovýroba.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 780 8 815 8 676 8 071 7 778 7 569
   přechodně bydlící 0 0 311 327 327 327
   celkem 8 780 8 815 8 987 8 398 8 105 7 896
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   8 780 8 815 8 874 8 398 8 105 7 896
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Duchcov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Duchcov OF-SK-TP.020 vodovodem OF-SK-TP.020.2. Z přívodních řadů LT DN 600 a OC DN 800 vodárenské soustavy Fláje je zásobován VDJ Osek Dub II, ze kterého je zásobován VDJ Osek - Na chmelnici – 2 x 1500 m3 (289,11 / 294,11 m n. m.), který slouží pro horní tlakové pásmo města Duchcov. Dolní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Hudcov – Výšina – 2 x 125 m3 (267,59 / 270,99 m n. m.), do kterého voda přitéká z přívodního řadu DN 600 vodárenské soustavy Fláje.
   Stávající vodovodní síť byla částečně rekonstruována. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 020/4 VDJ Duchcov - V Domkách - město Duchcov - VDJ.TP 020/4 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 020/1 ČS Duchcov - V Domkách - CS.TP 020/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   8 517 8 551 8 609 7 810 7 538 7 343
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Duchcov má jednotnou kanalizaci K-TP.015.1-J.C s čištěním odpadních vod na ČOV Želénky. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně sběračem A ze severní a severovýchodní části Duchcova a části centra Duchcova. Odpadní vody z níže položené jižní části Duchcova a části centra jsou do páteřního sběrače A čerpány pomocí ČSOV Duchcov - Plynárna (Q=2 l/s), ČSOV Duchcov  - Javorová (Q=9,4 l/s) a ČSOV Duchcov - Viadukt (Q=16,6 l/s). Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN200 až DN800. Celková délka gravitační kanalizace je 27,17 km, celková délka tlakové kanalizace je 2,17 km.

   Odpadní vody  z oblasti Nové Sady je do páteřního sběrače čerpána pomocí ČSOV Duchcov - Nové Sady (Q=18,5 l/s).

   Na kanalizaci je napojeno 93 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 7 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s přepadem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

   V současné době (roku 2020) je ČOV Želénky na hranici své projektované kapacity.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Duchcov - plynárna PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Duchcov - Javorová PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Duchcov - Nové Sady PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Duchcov - viadukt PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Duchcov - Mostecká čp.638 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Duchcov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 41 992,0 41 992,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/010644/2016/Po F-63 - Čerpání podzemních vod - Kovosreal, k.ú. Duchcov - SD, a.s.
  14. 3. 2016
  Bílina OŽP/22286/231.2/PaMŘ-03/Pa/08 Rekonstrukce montážního místa JANA - schválení PaMŘ ORL a ČOV.
  16. 6. 2008
  Ústecký kraj 2049/ZPZ/2014/A-21 Rekultivace odkaliště Fučík - vyplnění Koridoru III - kolaudace
  28. 5. 2014