Dubí - CZ042.3509.4213.0285.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.06 Mstišov 10021 100218
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mstišov leží na úpatí Krušných hor ve III. ochranném pásmu Teplických therem. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Újezdeček, Řetenice I a Řetenice II. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél místní komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290 - 320 m n. m. Obcí protéká Mstišovský potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 473 456 502 482 464 452
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 473 456 502 482 464 452
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   405 405 405 434 434 434
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mstišov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.2. Zdrojem vody je VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.), který je zásobován jak z vodárenské soustavy Fláje a jednak z přetoků z VDJ Dubí III. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Mstišov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ5 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice 8j prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ6 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice 9l prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 19i prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 21k prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ3 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ5c prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ4d prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 11c prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 13f prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 32 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 33 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 31 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 30 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 19j prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 21l prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 24o prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 26q prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ4a prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ4 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ3 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ2 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice 5b prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ2 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ1a prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ1 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 17h prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 14e prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 17g prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 29 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 24p prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 26r prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ4b prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ1 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ3a prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ10 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ7 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice 9m prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ4 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ10a prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ5d Prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/13 VDJ Mstišov - Dvojhradí (neprovozuje se) - VDJ.TP 027/13 15 15 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 337 325 316
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mstišov má jednotnou kanalizační síť K-TP.014-J.N a odpadní vody přečerpává do kanalizačního systému města Dubí a odtud jsou svedeny na ČOV Bystřany. Výtlačný řad převádí odpadní vody potrubím DN 100 do stávající kanalizace v Dubí - Pozorka. Čerpací stanice má kapacitu 7 l/s, H= 29 m.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 70 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 30% trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

   Majitelem je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Mstišov - náměstí Svobody PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Mstišov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Mstišov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Mstišov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 876,0 0,0 14 876,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/010069/2019/St B-07 MVE Dubí, VT Bystřice, MVE Dubí (TP)
  18. 3. 2019
  Teplice MgMT/040336/2014/St A-104 Manipulační a provozní řád (Cínovec-Dolní rybník)
  15. 4. 2014
  Teplice MgMT/091862/2018/St P-01 MVE Dubí-Nerudův potok, RNDr. jiří Starý
  8. 10. 2018
  Teplice MgMT/048696/2011 A-104 RN Tři rybníčky - oprava dolníhoNové rozhodnutí (400-420)
  17. 6. 2011