Dubí - CZ042.3509.4213.0285.06 - stav 2004

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.06 Mstišov 10021 100218
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mstišov leží na úpatí Krušných hor ve III. ochranném pásmu Teplických therem. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Újezdeček, Řetenice I a Řetenice II. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél místní komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290 - 320 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a je zde 18 rekreačních objektů. Obcí protéká Mstišovský potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se pomalí úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 473 456 428 400 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 473 456 428 400 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   405 405 405 400 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mstišov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.2. Zdrojem vody je VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.), který je zásobován jak z vodárenské soustavy Fláje a jednak z přetoků z VDJ Dubí III. Na vodovod je napojeno 86 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ5 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice 8j prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ6 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice 9l prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 19i prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 21k prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ3 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ5c prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ4d prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 11c prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 13f prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 32 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 33 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 31 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 30 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 19j prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 21l prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 24o prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 26q prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ4a prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ4 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ3 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ2 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice 5b prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ2 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ1a prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ1 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 17h prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 14e prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 17g prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 29 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 24p prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček 26r prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ4b prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Újezdeček PJ1 prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ3a prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ10 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ7 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice 9m prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ4 prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ10a prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řetenice PJ5d Prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 027/13 VDJ Mstišov - Dvojhradí (neprovozuje se) - VDJ.TP 027/13 15m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 400 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mstišov má jednotnou kanalizační síť K-TP.014-J.N se zaústěním do Mstišovského potoka. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace,  20% trvale bydlících obyvatel má septiky vsakování a ostatní vody jsou nečištěné vypouštěné do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2005 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci a odpadní vody přečerpávat do kanalizačního systému do jednotné kanalizace města Dubí.
   Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizace ve Mstišově. Navržena je I. etapa výstavby kanalizace od Náměstí Svobody k Pozorce. Výtlačný řad bude převádět odpadní vody potrubím DN 100 do stávající kanalizace v Pozorce. Čerpací stanice má kapacitu 7 l/s, H= 29 m.
   Projektované kapacity:
   DN 500    29 m
   DN 300    287 m
   Výtlak DN 100    799 m

   II.etapa rekonstrukce kanalizace Mstišov, kde se vybuduje DN 300 – 1401m je zařazena do záměru projektu – Povodí Dolní Labe s realizací 2007-2009.
   Odpadní vody od všech obyvatel budou do roku 2009 odváděny novou kanalizací na ČOV Bystřany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Mstišov - náměstí Svobody PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Mstišov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Mstišov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Mstišov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa