Dubí - CZ042.3509.4213.0285.05 - stav 2004

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.05 Drahůnky 03342 33421
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Drahůnky leží na úbočí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Drahůnky a Malše. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290 - 315 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obcí protéká Račí potok. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 283 275 262 250 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 283 275 262 250 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   283 275 262 250 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Drahůnky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-TP.028. Zdrojem vody je prameniště Drahůnky odkud voda přitéká do VDJ Drahůnky – 1 x 50 m3 (323,87 / 326,27 m n. m.). Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 028/2 VDJ Dubí-Malše - VDJ.TP 028/2 2000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 028/1 VDJ Drahůnky - VDJ.TP 028/1 50m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 1a prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 2 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 3b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 3c prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 4a prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ4 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ12 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ14-9 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Drahůnky PJ4 prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 2a prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ13 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ14 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ15 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ16 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ8-7 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 3a prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ4-1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ15-10 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ7-6 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 3a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 2b prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Drahůnky má jednotnou kanalizaci K-TP.038-J.N svedenou do příkopu. Odpadní vody od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany a od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme dostavbu kanalizace s napojením na kanalizační systém Dubí a odvedením odpadních vod na ČOV Bystřany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Drahůnky Komenského nám. čp.20/2 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa