Dubí - CZ042.3509.4213.0285.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.05 Drahůnky 03342 33421
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Drahůnky leží na úbočí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Drahůnky a Malše. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290 - 315 m n. m. Obcí protéká Račí potok. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 283 275 301 289 278 271
   přechodně bydlící 0 0 36 42 42 42
   celkem 283 275 337 331 320 313
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   283 275 262 331 320 313
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Drahůnky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-TP.028. Zdrojem vody je prameniště Drahůnky odkud voda přitéká do VDJ Drahůnky – 1 x 50 m3 (323,87 / 326,27 m n. m.). Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 028/2 VDJ Dubí-Malše - VDJ.TP 028/2 2000 2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 028/1 VDJ Drahůnky - VDJ.TP 028/1 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 1a prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 2 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 3b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 3c prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 4a prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ4 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ12 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ14-9 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Drahůnky PJ4 prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 2a prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ13 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ14 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ15 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ16 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ8-7 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 3a prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ4-1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ15-10 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ7-6 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše Trnovanská 3a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Drahůnky 2b prameniště Drahůnky - ZD.TP 028/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Drahůnky má jednotnou kanalizaci K-TP.038-J.N svedenou do příkopu. Potrubí je z betonových trub DN500.

   Odpadní vody od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany a od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu se navrhuje vyřešit napojení místní části Drahůnky na kanalizační síť Dubí, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Drahůnky Komenského nám. čp.20/2 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/010069/2019/St B-07 MVE Dubí, VT Bystřice, MVE Dubí (TP)
  18. 3. 2019
  Teplice MgMT/040336/2014/St A-104 Manipulační a provozní řád (Cínovec-Dolní rybník)
  15. 4. 2014
  Teplice MgMT/091862/2018/St P-01 MVE Dubí-Nerudův potok, RNDr. jiří Starý
  8. 10. 2018
  Teplice MgMT/048696/2011 A-104 RN Tři rybníčky - oprava dolníhoNové rozhodnutí (400-420)
  17. 6. 2011