Dubí - CZ042.3509.4213.0285.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.04 Cínovec 01774 17744
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Cínovec je pohraniční horská obec ležící na náhorní plošině Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v přírodním parku Východní Krušné hory. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Cínovec – Malše. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B, II.C. Zástavba je nesouvislá horskými domy rozesetými na Cínoveckém hřbetu. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 880 m n. m. Obcí protéká potok Mohelnice. Nárůst počtu obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 69 69 74 71 68 67
   přechodně bydlící 0 0 10 11 11 11
   celkem 69 69 84 82 79 78
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   69 69 69 82 79 78
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Cínovec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-TP.029. Zdrojem vody je prameniště Cínovec z pramenní oblasti Malše odkud voda přitéká na ÚV Cínovec a dále do VDJ Cínovec - 1 x 50 m3 (810,65 / 813,65 m n. m.) s ČS. Z ČS je voda čerpána do VDJ Cínovec - 2 x 150 m3 (850,25 / 854,25 m n. m.). Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlaková pásma. Pro horní tlakové pásmo je ve VDJ Cínovec umístěna AT stanice o max. dopravní výšce 47 m. Pro dolní tlakové pásmo je z VDJ položen gravitační rozvodný řad. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Cínovec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 029/2 ČS Cínovec ČS - CS.TP 029/2 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV.TP 029/1 ÚV Cínovec - UV.TP 029/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 029/1 VDJ Cínovec - VDJ.TP 029/1 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 029/3 VDJ Cínovec - nový - VDJ.TP 029/3 300 300 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 029/2 VDJ Cínovec-starý (neprovozuje se) - VDJ.TP 029/2 60 60 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ33c prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ33b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Cínovec 1b studny Cínovec - ZD.TP 029/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Cínovec 1a studny Cínovec - ZD.TP 029/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ36a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ27a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ27b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ47a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ51b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše S1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ45-49 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše S2 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ30 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ29-26 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ29 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ28-25 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ27 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ25 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ26 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ26-24 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ26-22 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ38 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ44 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ43 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ43-43 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ42 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ41-40 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ41-39 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ41 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ39-37 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ39 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ34 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ33 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ35 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ35-29 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ35-30 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ37 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ37-34 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ37-33 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ47 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ46-46 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ46-47 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ46 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ49-53 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ49 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ48-52 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ48-50 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ50-54 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ54-62 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ54 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ53-61 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ53 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ52-57 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ52-56 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ22-17 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ22-15 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ24 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ24-20 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ36 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše S3 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ29-27 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ28 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ25-21 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ26-23 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ44-45 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ42-42 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ41-41 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ39-36 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ32 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ35-31 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ37-35 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ47-48 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ45 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ48-51 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ48 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ51 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ54-63 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ53-59 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ52-58 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ52 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ22-16 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ22 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ24-19 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ24-18 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ33a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Cínovec 2 studny Cínovec - ZD.TP 029/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ36b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ53-60 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ30-28 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ44-44 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ36-32 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ51a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ51-55 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   67 67 67 67 65 64
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Páteřní stoku tvoří jednotná gravitační kanalizace K-TP.013-J.C. Je vedena ze dvou směrů v krajnici komunikace I/8 do ČOV Cínovec. Potrubí je z trub PVC DN200 - DN300 v celkové délce 2,7 km. Na kanalizaci se nachází jedna odlehčovací komora.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 82 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 18 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Čistírna odpadních vod Cínovec je navržena pro 300 EO, BSK5 18 kg/den. Kapacita ČOV je 45 m3/den. Na vstupu ČOV je provedena usazovací nádrž štěrku s lapákem tuku a čerpací stanice s česlemi. Na ČOV je odpadní voda čerpána ze vstupní ČSOV. Hrubé předčištění je tvořeno hrubými česlemi a strojně stíranými česlemi. Biologická část je tvořena nízko zatíženou aktivací s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Biologická část je rozdělena na 2 paralelní linky 2×150 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Bezejmenného potoka.    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Jednotná kanalizační síť je kapacitně vyhovující i pro odvádění dešťových vod z lokality obce. Je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.

   V současné době (roku 2020) se zatížení ČOV Cínovec blíží 90% projektované kapacity.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.TP 013/1/K Cínovec PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Cínovec ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 522,0 0,0 13 522,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/010069/2019/St B-07 MVE Dubí, VT Bystřice, MVE Dubí (TP)
  18. 3. 2019
  Teplice MgMT/040336/2014/St A-104 Manipulační a provozní řád (Cínovec-Dolní rybník)
  15. 4. 2014
  Teplice MgMT/091862/2018/St P-01 MVE Dubí-Nerudův potok, RNDr. jiří Starý
  8. 10. 2018
  Teplice MgMT/048696/2011 A-104 RN Tři rybníčky - oprava dolníhoNové rozhodnutí (400-420)
  17. 6. 2011