Dubí - CZ042.3509.4213.0285.04 - stav 2004

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.04 Cínovec 01774 17744
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Cínovec je pohraniční horská obec ležící na náhorní plošině Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v přírodním parku Východní Krušné hory. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Cínovec – Malše. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B, II.C. Zástavba je nesouvislá horskými domy rozesetými na Cínoveckém hřbetu. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 880 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel, je zde 30 rekreačních objektů a další ubytovací zařízení s kapacitou 363 lůžek. Obcí protéká potok Mohelnice. Nárůst počtu obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 69 69 69 70 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 69 69 69 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   69 69 69 70 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Cínovec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-TP.029. Zdrojem vody je prameniště Cínovec z pramenní oblasti Malše odkud voda přitéká do sběrné jímky a dále do VDJ Cínovec – nový – 1 x 50 m3 (810,65 / 813,65 m n. m.) s ČS. Z ČS je voda čerpána do VDJ Cínovec - 2 x 150 m3 (850,25 / 854,25 m n. m.). Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlaková pásma. Pro horní tlakové pásmo je ve VDJ Cínovec umístěna AT stanice o max. dopravní výšce 47 m. Pro dolní tlakové pásmo je z VDJ položen gravitační rozvodný řad. Kvalita vody ze zdroje Cínovec neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah Ca, Mn, Al, Mg, alfa, Rn, Be a hodnotu pH. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na kvalitu vody ze zdroje Cínovec navrhujeme výstavbu náhradního zdroje. Zdrojem vody bude VDJ Georgenfeld 2 x 100 m3, který leží na území SRN, voda bude přivedena nově vybudovaným řadem PE DN 80 – dl. 1399 m do VDJ Cínovec – 2 x 150 m3. Stavbu doporučujeme realizovat v průběhu let 2004 – 2005.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 029/2 ČS Cínovec ČS - CS.TP 029/2 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.TP 029/1 ÚV Cínovec - UV.TP 029/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 029/1 VDJ Cínovec - VDJ.TP 029/1 1x50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 029/3 VDJ Cínovec - nový - VDJ.TP 029/3 300m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 029/2 VDJ Cínovec-starý (neprovozuje se) - VDJ.TP 029/2 60m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ33c prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ33b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Cínovec 1b studny Cínovec - ZD.TP 029/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Cínovec 1a studny Cínovec - ZD.TP 029/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ36a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ27a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ27b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ47a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ51b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše S1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ45-49 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše S2 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ30 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ29-26 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ29 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ28-25 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ27 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ25 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ26 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ26-24 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ26-22 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ38 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ44 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ43 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ43-43 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ42 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ41-40 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ41-39 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ41 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ39-37 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ39 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ34 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ33 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ35 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ35-29 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ35-30 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ37 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ37-34 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ37-33 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ47 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ46-46 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ46-47 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ46 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ49-53 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ49 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ48-52 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ48-50 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ50-54 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ54-62 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ54 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ53-61 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ53 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ52-57 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ52-56 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ22-17 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ22-15 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ24 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ24-20 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ36 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše S3 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ29-27 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ28 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ25-21 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ26-23 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ44-45 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ42-42 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ41-41 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ39-36 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ32 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ35-31 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ37-35 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ47-48 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ45 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ48-51 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ48 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ51 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ54-63 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ53-59 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ52-58 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ52 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ22-16 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ22 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ24-19 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ24-18 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ33a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Cínovec 2 studny Cínovec - ZD.TP 029/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ36b prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ53-60 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ30-28 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ44-44 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ36-32 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ51a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malše PJ51-55 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   67 67 67 68 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Cínovec má jednotnou kanalizaci K-TP.013-J.C zakončenou na ČOV u bezejmenného potoka. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 3 % obyvatel mají septiky se vsakováním.
   Odlehčovací komory:
   Odlehčovací komora je v obci jedna s ředícím poměrem splaškových vod 1:5.
   Další objekty:
   Na stokové síti se nenachází .
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Čistírna odpadních vod Cínovec je navržena pro 450 EO, je umístěna u bezejmenného potoka a vody jsou přivedeny gravitačně bez přečerpávání kanalizační stokou DN 300. Na kanalizační síti se nachází jedna odlehčovací komora s poměrem ředění 1:5. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do bezejmenného potoka.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr                    18 000 m3/rok
                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                         49,3    0,57
   Počet napojených EO                    450
   Projektované hodnoty znečištění                mg/l    t/rok
   BSK5                                400,0    7,20

   Výkonové parametry rok 2002:                 m3/r l/s
   Skutečný přítok                         27 329    1,39
   Skutečný počet napojených EO                506

   Skutečné hodnoty znečištění
   mg/l
   BSK5      190,0
   CHSK                  420,0
   NL              152,0
   N-NH4               30,1
   Pc         8,2

   Čistírna odpadních vod je navržena s technologií dlouhodobé aktivace s předřazenou denitrifikací a s úplnou stabilizací kalu. K dočištění je osazen pískový filtr.
   Hrubé předčištění je představováno štěrbinovou nádrží se žlabem a nornou stěnou. Shrabky jsou zachycovány na ručních česlích.
   Biologický stupeň je tvořen monoblokovou aktivací s recirkulací kalu z dosazovací nádrže a předřazenou míchanou anoxickou nádrží pro denitrifikaci.
   Přebytečný kal je uskladňován v kalovém silu v aerobních podmínkách a odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Bystřany.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ZP 4208,4771/231/J-64/00/Re ze dne 15.8.2000. Platnost rozhodnutí je stanovena do 30.6.2004.

   v kvalitě     mg/l „p“mg/l „p“    t/r
   BSK5        16,0     30,0        0,10            
   NL        16,0     30,0        0,10            
   CHSK        70,0    100,0        0,45

   v množství
   Q = 9 000 m3/rok; Qmax. = 0,8 l/s

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na ČOV je přiváděno velké množství balastních vod, navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizace, k jejich postupnému odstranění. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Cínovec PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Cínovec ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 396,0 396,0

  Mapa