Dubí - CZ042.3509.4213.0285.03 - stav 2004

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.03 Bystřice 03340 33405
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bystřice leží na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320 - 340 m n. m. Jedná se o obec do 1200 trvale bydlících obyvatel, jsou zde 2 rekreační objekty a další ubytovací zařízení s kapacitou 26 lůžek. Obcí protéká potok Bystřice. Do roku 2015 se předpokládá mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 174 1 156 1 128 1 100 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 1 174 1 156 1 128 1 100 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 174 1 156 1 128 1 100 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bystřice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.3. Zdrojem vody je VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.), který je zásobován jak z vodárenské soustavy Fláje a přetoky z VDJ Dubí III. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 027/12 VDJ Dubí PK Staré Fláje - VDJ.TP 027/12 10m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 027/11 VDJ Novosedlice - VDJ.TP 027/11 2x150m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   986 972 948 924 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bystřice má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.8-J.C s čištěním odpadních vod na ČOV Bystřany. Na kanalizaci je napojeno 84 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany a zbylých 6 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01-Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez větších provozních problémů. Po roce 2016 navrhujeme dobudovat splaškovou kanalizaci po celé rozloze zastavěné části obce s napojením na kanalizační systém města Dubí a odvedení odpadních vod na ČOV Bystřany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Bystřice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bystřice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bystřice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bystřice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Dubí PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bystřice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  31,0 0,0 31,0

  Mapa