Dubí - CZ042.3509.4213.0285.02 - stav 2004

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.02 Běhánky 03341 33413
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Běhánky leží na úbočí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Svým územím obec zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Běhánky. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330  360 m n. m. Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obcí protéká Račí potok. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 844 826 798 770 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 844 826 798 770 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   844 826 798 770 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Dubí Běhánky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Dubí SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.4. Zdrojem vody je VDJ Dubí III – 2 x 1000 m3 (418,62/424,73 m n. m.), ze kterého je zásobován VDJ Běhánky – horní – 1 x 60 m3 (393,03 / 395,53 m n. m.), který zásobuje VDJ Běhánky – dolní – 1 x 50 m3 (334,26 / 337,04 m n. m.). Z vlastního zdroje prameniště Běhánky je zásobován VDJ Běhánky – horní. VDJ Běhánky – dolní je v současné době mimo provoz. Obec Běhánky je rozdělena na dvě tlaková pásma. Kvalita vody z prameniště Běhánky nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limity pro obsah vápníku, hořčíku, radioaktivity a pro hodnotu pH. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 027/3 VDJ Běhánky - horní - VDJ.TP 027/3 60m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Běhánky 5f zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Běhánky 4d zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Běhánky 1a zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Běhánky 3b zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Běhánky 4e zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Běhánky 3c zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 027/9 VDJ Běhánky - dolní (neprovozuje se) - VDJ.TP 027/9 50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   190 186 180 177 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Dubí Běhánky má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.13-J.C svedenou na ČOV Bystřany, která je pouze v dolní části. Tato kanalizace je napojena na kanalizační systém města Dubí – Bystřice. Na kanalizaci je napojeno 23 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 73 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním, zbylé 4 % trvale bydlících obyvatel mají septiky s přepadem do kanalizace, která je v horní části K-TP.038J.N a je bez čištění s odtokem do příkopu. Majitelem obou kanalizačních systémů je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme dostavbu kanalizace s napojením na kanalizační systém Dubí a čištěním odpadních vod na ČOV Bystřany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  25,0 171,0 196,0

  Mapa