Dubí - CZ042.3509.4213.0285.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.02 Běhánky 03341 33413
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Běhánky leží na úbočí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Svým územím obec zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Běhánky. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330 - 360 m n. m. Obcí protéká Račí potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 844 826 896 860 828 806
   přechodně bydlící 0 0 72 84 84 84
   celkem 844 826 968 944 912 890
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   844 826 798 944 912 890
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Dubí Běhánky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Dubí SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.4. Zdrojem vody je VDJ Dubí III – 2 x 1000 m3 (418,62 / 424,73 m n. m.), který je zásoben z přivaděče Staré Fláje. VDJ Běhánky – horní – 1 x 60 m3 (393,03 / 395,53 m n. m.) a vodní zdroj Běhánky jsou v současnosti odstaveny.  VDJ Běhánky – dolní – 1 x 50 m3 (334,26 / 337,04 m n. m.) je v současnosti zrušen a prodán. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Běhánky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/3 VDJ Běhánky - horní - VDJ.TP 027/3 60 60 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Běhánky 5f zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Běhánky 4d zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Běhánky 1a zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Běhánky 3b zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Běhánky 4e zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Běhánky 3c zářezy Běhánky - ZD.TP 027/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/9 VDJ Běhánky - dolní (neprovozuje se) - VDJ.TP 027/9 50 50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   190 186 180 774 748 730
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Dubí Běhánky má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.13-J.C svedenou do sběrače B, který se napojuje na sběrač A a dále na ČOV Bystřany. Potrubí je z betonu, kameniny a PVC v profilech DN250 a DN800 v celkové délce 2,9 km.

   Na kanalizaci je napojeno 82 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 18 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu se navrhuje dobudování kanalizace v místech nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 114,0 0,0 8 114,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/010069/2019/St B-07 MVE Dubí, VT Bystřice, MVE Dubí (TP)
  18. 3. 2019
  Teplice MgMT/040336/2014/St A-104 Manipulační a provozní řád (Cínovec-Dolní rybník)
  15. 4. 2014
  Teplice MgMT/091862/2018/St P-01 MVE Dubí-Nerudův potok, RNDr. jiří Starý
  8. 10. 2018
  Teplice MgMT/048696/2011 A-104 RN Tři rybníčky - oprava dolníhoNové rozhodnutí (400-420)
  17. 6. 2011