Dubí - CZ042.3509.4213.0285.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.01 Dubí 40930 409308
  CZ042.3509.4213.0285.07 Pozorka 03346 33464
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dubí a její místní část Pozorka leží v údolí na úbočí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Dubí u Teplic– stupeň II.C, Pozorka- stupeň II.A a II.C a z části v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Svým územím zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodních zdrojů Bílinská pila, Sedmihorská cesta, Liščí doupě a Malše. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. V horní části Dubí je panelová výstavba a komplex lázeňských domů. Město se rozkládá v nadmořské výšce 280 - 430 m n. m. Obcí protéká potok Bystřice. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 787 4 663 5 079 4 877 4 699 4 573
   přechodně bydlící 0 0 7 7 7 7
   celkem 4 787 4 663 5 086 4 884 4 706 4 580
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 526 4 526 4 456 4 884 4 706 4 580
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Dubí je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.1. Zdrojem vody jsou prameniště Staré Fláje – Dubí štola, Vápenice a Drahůnky. Zdroje Bílinská pila a Sedmihorská cesta jsou v současnosti odstaveny. Z prameniště Staré Fláje přitéká voda přivaděčem DN 250 z PK III do VDJ Dubí III – 2 x 1000 m3 (418,62 / 424,73 m n. m.). Do VDJ Dubí III přitéká také voda z VDJ Sedmihorská cesta a z VDJ Bílinská pila přivaděčem DN 250 – 300. Na přivaděči z prameniště Staré Fláje jsou umístěny přerušovací komory PK II a PK III. Z VDJ Dubí III je zásobován VDJ Běhánky horní – 1 x 60 m3 (393,03/397,04 m n. m.). VDJ Dubí III je propojen řadem DN 250 s VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.). Do VDJ Dubí II je přivedena voda z Flájského přivaděče.
   Územím prochází přivaděč vodárenské soustavy Severní Čechy Střelná – Krupka DN 400, ze kterého je zásobován vodou řadem DN 200 VDJ Dubí II. Na přivaděči SFV DN 400 je v obci Dubí proveden propoj DN 150 s řadem DN 200-300 pro nouzové zásobování. VDJ Dubí II zásobuje část obce Dubí a obec Mstišov Z rozvodné sítě tlakového pásma VDJ Dubí II je zásobován VDJ Dubí - Újezdeček – 1 x 300 m3 (316,79 / 320,27 m n. m.), který zásobuje část ulice Ruské v Dubí. Město Dubí je rozděleno do tří tlakových pásem.

   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Lázeňský komplex má vlastní vodojem o obsahu 1 x 200 m3 s vlastními zdroji, případný nedostatek vody je doplňován z veřejné vodovodní sítě.

   V Dubí jsou dva užitkové vodovody pro průmyslové závody a slouží pro technologické účely. Zdrojem vody pro tyto vodovody jsou potok Bystřice a vlastní podzemní zdroje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Dubí předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě ve městě.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP006066 - "Dubí, Severní flájská větev" je navrhována rekonstrukce přivaděče LTH DN400 v délce 625 m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/10 VDJ Újezdeček - Dubí - VDJ.TP 027/10 300 300 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/14 VDJ Dubí PK Chaloupka - VDJ.TP 027/14 4 1x4 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/1 VDJ Dubí - Sedmihorská cesta - VDJ.TP 027/1 230 230 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/2 VDJ Dubí - Bílinská pila - VDJ.TP 027/2 230 230 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/4 VDJ Dubí PK Zámeček - VDJ.TP 027/4 4 1x4 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/6 VDJ Dubí PK Pod bobovou dráhou - VDJ.TP 027/6 4 1x4 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/7 VDJ Dubí 3 - VDJ.TP 027/7 2000 2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/8 VDJ Dubí 2 - VDJ.TP 027/8 2000 2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/5 VDJ Dubí PK Nad bobovou dráhou - VDJ.TP 027/5 3 1x3 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/15 VDJ Dubí PK Kostel - VDJ.TP 027/15 4 4 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 037/1 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ31a prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Sedmihůrská cesta 1a zářezy Dubí Sedmihůrská Cesta - ZD.TP 027/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Sedmihůrská cesta 1c zářezy Dubí Sedmihůrská Cesta - ZD.TP 027/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Sedmihůrská cesta 3g zářezy Dubí Sedmihůrská Cesta - ZD.TP 027/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Sedmihůrská cesta 3e zářezy Dubí Sedmihůrská Cesta - ZD.TP 027/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Bílinská pila 2b zářezy Dubí Bílinská Pila - ZD.TP 027/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Bílinská pila 6e zářezy Dubí Bílinská Pila - ZD.TP 027/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Bílinská pila 5d zářezy Dubí Bílinská Pila - ZD.TP 027/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Sedmihůrská cesta 5f zářezy Dubí Sedmihůrská Cesta - ZD.TP 027/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ18 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ20 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ21 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ21-14 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ17 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Sedmihůrská cesta 2 zářezy Dubí Sedmihůrská Cesta - ZD.TP 027/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ31 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Sedmihůrská cesta 1b zářezy Dubí Sedmihůrská Cesta - ZD.TP 027/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Bílinská pila 2a zářezy Dubí Bílinská Pila - ZD.TP 027/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Bílinská pila 6f zářezy Dubí Bílinská Pila - ZD.TP 027/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Bílinská pila 4c zářezy Dubí Bílinská Pila - ZD.TP 027/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ20-13 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Sedmihůrská cesta 5h zářezy Dubí Sedmihůrská Cesta - ZD.TP 027/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí Bílinská pila 7g zářezy Dubí Bílinská Pila - ZD.TP 027/3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 207 3 124 2 986 4 005 3 860 3 756
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dubí a její část Pozorka mají jednotnou kanalizační síť K-TP.040.7-J.C s čištěním odpadních vod na ČOV Bystřany. Páteřní kanalizaci Dubí tvoří sběrač „B“, který je přes obec Novosedlice napojen na systém kanalizační sítě města Teplice a dále na ČOV Bystřany. Potrubí je z trub betonu, kameniny, PVC a různých typů materiálu v profilech DN200 až DN1000.

   Místní část Pozorka je napojena na sběrač E, který se napojuje na sběrač A v kanalizační síti města Teplice a dále na ČOV Bystřany.

   Na kanalizaci je napojeno 82 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 18 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP 040/2 Dubí - Pozorka PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Dubí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Dubí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Pozorka PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Dubí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Pozorka PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Dubí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Dubí PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  78 632,0 22 044,0 100 676,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/010069/2019/St B-07 MVE Dubí, VT Bystřice, MVE Dubí (TP)
  18. 3. 2019
  Teplice MgMT/040336/2014/St A-104 Manipulační a provozní řád (Cínovec-Dolní rybník)
  15. 4. 2014
  Teplice MgMT/091862/2018/St P-01 MVE Dubí-Nerudův potok, RNDr. jiří Starý
  8. 10. 2018
  Teplice MgMT/048696/2011 A-104 RN Tři rybníčky - oprava dolníhoNové rozhodnutí (400-420)
  17. 6. 2011