Bžany - CZ042.3509.4213.0284.08 - stav 2011

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.08 Pytlíkov 40929 409294
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pytlíkov leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 - 300 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a je zde 1 rekreační objekt. Území náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 26 26 27 28 - - -
   přechodně bydlící 2 2 2 2 - - -
   celkem 28 28 29 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 21 22 23 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pytlíkov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Pytlíkov OF-M-TP.016 vodovodem OF-M-TP.016.1. Zdrojem vody je VDJ Pytlíkov – 1 x 100 m3 (244,79 / 248,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Pytlíkov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Pytlíkov není investičně výhodné budovat kanalizační systém. Proto po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

   Pro obec Pytlíkov se navrhuje gravitační kanalizace odvádějící splaškové vody do místní části Lbín, kde je uvažováno platným PRVKUK vybudování čerpací stanice s výtlakem splašků na ČOV Hradiště. Bude vybudováno cca 505 m gravitační stoky z PE, PVC DN 300.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 396,0 396,0

  Mapa