Bžany - CZ042.3509.4213.0284.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.07 Mošnov 01736 17361
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mošnov leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice a svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Mošnov. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 265 - 280 m n. m. Obcí prochází Labský průmyslový přivaděč užitkové vody a Luční potok. Území náleží do povodí řeky Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 57 57 68 65 62 61
   přechodně bydlící 6 6 1 1 1 1
   celkem 63 63 69 66 63 62
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   56 56 57 66 63 62
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mošnov je zásobována pitnou vodou místním vodovodem Mošnov M-TP.004. Z vodního zdroje Lhenice a Bukovice je voda vedena do VDJ Mošnov 1 x 10 m3 (323,00 / 320,00 m n.m.). Z VDJ je voda gravitačně dopravována do rozvodné sítě. Obec je rovněž napojena na rozvodnou síť obce Bukovice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je po celkové rekonstrukci v dobrém stavu bez provozních problémů

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mošnov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 17 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany, 75 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace a 8 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním.

   Majitelem dešťové kanalizace do níž přepadá část odpadních vod je obec Bžany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková kanalizace s napojením na ČOV Bžany, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V současné době (roku 2020) se ČOV Bžany blíží k naplnění své projektované kapacity. Větší nové lokality tak nebude možné napojit.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Mošnov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/125055/2015/St B-01 zkuš.provoz MBE Bžany
  27. 11. 2015
  Teplice MgMT/106870/2018/St B-01 MŘ MVE Bžany
  1. 10. 2018
  Teplice MgMT/105992/2015 D-200 - Luční podotk nad Mošnovem - rekonstrukce - Povodí Ohře, s.p.
  3. 11. 2015
  Teplice MgMT/136133/2016/St B-01 MVE Bžany-prodl. ZP
  4. 1. 2017
  Teplice MgMT/139729/2017/St B-01 MVE Bžany, kolaudace, nakládání, p.Mareček
  11. 4. 2018
  Teplice MgMT/056191/2019/St P-02 geologické práce §14/1c, Lysec,AZ Consult
  19. 6. 2019
  Teplice MgMT/016932/2014/Ay A-112Povolení k akumulací - štěrkové přehrážka Lhenice
  1. 4. 2014