Bžany - CZ042.3509.4213.0284.07 - stav 2004

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.07 Mošnov 01736 17361
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mošnov leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice a svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Mošnov. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 265 - 280 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obcí prochází Labský průmyslový přivaděč užitkové vody a Luční potok. Území náleží do povodí řeky Ohře. Výrazný nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 57 57 58 59 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 63 63 64 65 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   56 56 57 58 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mošnov je zásobována pitnou vodou místním vodovodem Mošnov M-TP.004. Z prameniště Mošnov je voda akumulována ve sběrné jímce o objemu 1 x 10 m3 a hloubce 2,5 m. Kóta max. hladiny je 323,00 m n. m. Ze sběrné jímky je voda gravitačně dopravována do rozvodné sítě. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je po celkové rekonstrukci v dobrém stavu bez provozních problémů

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mošnov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 17 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany, 75 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace a 8 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme výstavbu kanalizačního systému a jeho napojení na ČOV Bžany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Mošnov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa