Kytlice - CZ042.3502.4202.0028.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kytlice

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0028
  Kód obce 562645
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0028.01 Kytlice 07877 78778
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kytlice leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 455,00 – 545,00 m n.m. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel se 102 rekreačními objekty a sedmi ubytovacími zařízeními (159 lůžek). Zástavba je soustředěná po okrajích rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice a Červený potok a v západní části obce se nachází rybník. Území náleží do povodí Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci má své sídlo firma: CNC Technik s.r.o.- strojírenství (25 zaměstnanců).
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 171 169 166 159 153 149
   přechodně bydlící 489 489 47 55 55 55
   celkem 660 658 213 214 208 204
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   171 169 167 214 208 204
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kytlice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kytlice (M-DC.043/1). Vodovod je provozován ve dvou tlakových pásmech, horní pásmo tvoří několik výše položených domků a z dolního pásma je zásobována část obce Kytlice a Falkon. Pro H.T.P. je voda z prameniště svedena přes pramenní jímku 2 do VDJ 20 m3 (550,00 m n.m.) a dále do horního tlakového pásma nebo potrubím DN 60 do dalšího VDJ 50 m3 (538,30/535,80 m n.m.), který slouží pro D.T.P. Do tohoto VDJ je přes pramenní jímku 1 svedena voda z dalšího prameniště a z prameniště Kočárovka a dále potrubím DN 150 do obce. V jižní části obce je vyrovnávací VDJ 50 m3 (535,20/532,20 m n.m.), který slouží pro vyrovnávání hodinových maxim. 

   V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   ÚP předpokládá vybudování VDJ 250 m3 s řadem DN 100 dl. 450 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Kytlice - vyrovnávací VDJ Kytlice - vyrovnávací 50 50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kytlici není vybudována kanalizační síť. 35% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Česká Kamenice – 8 km, 30% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 15% obyvatel má septiky s přepadem vsakováním a 20% domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Vlastní domovní čistírnu odpadních vod má Úřad průmyslového vlastnictví Praha – DČB 21 (30 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice.

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

   ÚS navrhuje vybudování oddílné kanalizační sítě pro Kytlici, Falknov, Dolní Falknov a Mlýny v celkové délce cca 10 km se svedením splaškových vod na centrální ČOV 2x 300 EO v Mlýnech. Z toho v obci Kytlice DN 300 dl. 4,07 km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory