Kytlice - CZ042.3502.4202.0028.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kytlice

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0028
  Kód obce 562645
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0028.01 Kytlice 07877 78778
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kytlice leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 455,00 – 545,00 m n.m. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel se 102 rekreačními objekty a sedmi ubytovacími zařízeními (159 lůžek). Zástavba je soustředěná po okrajích rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice a Červený potok a v západní části obce se nachází rybník. Území náleží do povodí Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci má své sídlo firma: CNC Technik s.r.o.- strojírenství (25 zaměstnanců).
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 171 169 167 166 - - -
   přechodně bydlící 489 489 489 489 - - -
   celkem 660 658 656 655 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   171 169 167 166 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kytlice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kytlice (M-DC.043/1). Vodovod je provozován ve dvou tlakových pásmech, horní pásmo tvoří několik výše položených domků a z dolního pásma je zásobována část obce Kytlice a Falkon. Pro H.T.P. je voda z prameniště svedena přes pramenní jímku 2 do VDJ 20 m3 (550,00 m n.m.) a dále do horního tlakového pásma nebo potrubím DN 60 do dalšího VDJ 50 m3 (538,30/535,80 m n.m.), který slouží pro D.T.P. Do tohoto VDJ je přes pramenní jímku 1 svedena voda z dalšího prameniště a z prameniště Kočárovka a dále potrubím DN 150 do obce. V jižní části obce je vyrovnávací VDJ 50 m3 (535,20/532,20 m n.m.), který slouží pro vyrovnávání hodinových maxim. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u většiny zdrojů neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Ca, Mg a Fe v síti. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celou zástavbu. Ve výhledu budou prováděny průběžné rekonstrukce stávající vodovodní sítě včetně vodního zdroje - stáří vodovodu cca 70 let. Zdroj bude prověřen a sledován, zatím lze provozovat bez návrhu opatření.
   Po roce 2015 se navrhuje dostavba sítě pro rekreační objekty v délce 200 m. ÚP předpokládá vybudování VDJ 250 m3 s řadem DN 100 dl. 450 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC 043/1 50 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kytlici není vybudována kanalizační síť. 35% obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Česká Kamenice – 8 km, 30% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 15% obyvatel má septiky s přepadem vsakováním a 20% domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Vlastní domovní čistírnu odpadních vod má Úřad průmyslového vlastnictví Praha – DČB 21 (30 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   ÚS navrhuje vybudování oddílné kanalizační sítě pro Kytlici, Falknov, Dolní Falknov a Mlýny v celkové délce cca 10 km se svedením splaškových vod na centrální ČOV 2x 300 EO v Mlýnech. Z toho v obci Kytlice DN 300 dl. 4,07 km. Toto technicky a ekonomicky náročné řešení nelze v současné době doporučit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  225,0 5 820,0 6 045,0

  Mapa