Bžany - CZ042.3509.4213.0284.06 - stav 2004

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.06 Lysec 08965 89656
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lysec leží v teplické části Českého středohoří Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 185 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká řeka Bílina. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 101 90 73 56 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 105 94 77 60 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   41 44 46 46 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lysec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Pytlíkov OF-M-TP.016 vodovodem OF-M-TP.016.3 z rozvodné sítě obce Lbín. Zdrojem vody je VDJ Pytlíkov – 1 x 100 m3 (244,79 / 248,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lysec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 4 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany, 15 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace, 55 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním, 3 % trvale bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a následně je vypouští do vodoteče, 5 % trvale bydlících obyvatel má domovní mikročistírny se vsakováním a zbylých 18 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 bude likvidace odpadních vod vždy v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhuje dobudovat kanalizační systém a jeho napojení na ČOV Bžany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Lysec PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 33,0 33,0

  Mapa