Bžany - CZ042.3509.4213.0284.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.06 Lysec 08965 89656
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lysec leží v teplické části Českého středohoří Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 185 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina. Území náleží do povodí řeky Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 101 90 120 115 110 108
   přechodně bydlící 4 4 0 0 0 0
   celkem 105 94 120 115 110 108
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   41 44 46 87 87 87
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lysec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Pytlíkov OF-M-TP.016 vodovodem OF-M-TP.016.3 z rozvodné sítě obce Lbín. Pitná voda je přiváděna z přívodního řadu DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lysec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 4 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany, 15 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace, 55 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním, 3 % trvale bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a následně je vypouští do vodoteče, 5 % trvale bydlících obyvatel má domovní mikročistírny se vsakováním a zbylých 18 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

   Majitelem dešťové kanalizace je obec Bžany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena splašková kanalizace s napojením na navrženou ČOV Lbín, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Do roku 2030 navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod u objektů, které vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče výstavbou domovních čistíren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Lysec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 756,0 756,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/125055/2015/St B-01 zkuš.provoz MBE Bžany
  27. 11. 2015
  Teplice MgMT/106870/2018/St B-01 MŘ MVE Bžany
  1. 10. 2018
  Teplice MgMT/105992/2015 D-200 - Luční podotk nad Mošnovem - rekonstrukce - Povodí Ohře, s.p.
  3. 11. 2015
  Teplice MgMT/136133/2016/St B-01 MVE Bžany-prodl. ZP
  4. 1. 2017
  Teplice MgMT/139729/2017/St B-01 MVE Bžany, kolaudace, nakládání, p.Mareček
  11. 4. 2018
  Teplice MgMT/056191/2019/St P-02 geologické práce §14/1c, Lysec,AZ Consult
  19. 6. 2019
  Teplice MgMT/016932/2014/Ay A-112Povolení k akumulací - štěrkové přehrážka Lhenice
  1. 4. 2014