Bžany - CZ042.3509.4213.0284.05 - stav 2004

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.05 Lhenice 01735 17353
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhenice leží v teplické části CHKO České středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. a svým územím zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodního zdroje Bukovice. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 - 320 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 7 rekreačních objektů. Obcí protéká Luční potok. Území náleží do povodí řeky Ohře. Výrazný nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 72 73 76 79 -
   přechodně bydlící 16 16 16 16 -
   celkem 88 89 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   72 73 76 79 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována pitnou vodou místním vodovodem Lhenice M-TP.003. Zdrojem pitné vody je studna Lhenice. Ze sběrné studny hloubky 3,0 m je voda čerpána pomocí čerpadla s frekvenčním měničem do rozvodné sítě obce. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je po celkové rekonstrukci v dobrém stavu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 003/1 ČS Lhenice - CS.TP 003/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lhenice S studna Lhenice - ZD.TP 003/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lhenice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 14 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany, 53 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace a 33 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby do roku 2015 bude likvidace odpadních vod vždy v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhuje dobudovat kanalizační systém a jeho napojení na ČOV Bžany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa