Bžany - CZ042.3509.4213.0284.04 - stav 2004

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.04 Lbín 31788 317888
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lbín leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 175 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká řeka Bílina. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 77 94 122 151 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 81 98 126 155 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   77 94 122 151 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lbín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Pytlíkov OF-M-TP.016 vodovodem OF-M-TP.016.2 z rozvodné sítě obce Pytlíkov. Zdrojem vody je VDJ Pytlíkov – 1 x 100 m3 (244,79 / 248,00 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 016/1 VDJ Pytlíkov - VDJ.TP 016/1 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lbín nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole, 85 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace a 10 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme dostavbu kanalizace a s napojením na ČOV Bžany. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Bystřany budou rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Lbín PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Lbín PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Lysec PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 460,0 460,0

  Mapa