Bžany - CZ042.3509.4213.0284.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.03 Hradiště 19811 198111
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hradiště leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 220 m n. m. Obcí protéká Luční potok. Území náleží do povodí řeky Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 158 156 187 180 173 169
   přechodně bydlící 6 6 7 7 7 7
   celkem 164 162 194 187 180 176
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   158 156 153 187 180 176
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hradiště je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bžany M-TP.005 vodovodem M-TP.005. Obec Hradiště je zásobována vodou z rozvodné sítě obce Bžany, která je zásobována z VDJ Bukovice – 1 x 150 m3 (280,80 / 284,00 m n. m.). VDJ Bukovice je zásobován z vodního zdroje Bukovice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Současné zdroje pitné vody mají nedostatečnou kapacitu. Do budoucnosti bude nutné provést hydrogeologický průzkum s cílem zvýšit kapacitu zdrojů, aby bylo možné zajistit potřebu vody v obcích.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   99 98 96 155 150 147
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Hlavní část stokové sítě tvoří gravitační jednotná větvená kanalizační soustava  K-TP.012.1-S.C, zakončená na ČOV Bžany.

   Páteřní sběrač A odvádí prakticky veškeré odpadní vody z obcí Bžany a Hradiště na ČOV Bžany. Potrubí je z PVC a polypropylenu PP v profilech DN250 a DN300.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 83 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 17 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace.

   ČOV je mechanicko-biologická typu VHS s provozním domkem. Kapacita ČOV je 101 m3/den. ČOV je navržena na 470 EO, BSK5 28 kg/den. Odpadní vody jsou přivedeny na hrubé předčištění, které se skládá z ručně stíraných česlí umístěných v kruhové betonové šachtě. Šachta slouží zároveň i jako lapák písku. Předčištěná voda dále natéká do samotné VHS, rozdělené na usazovací, aktivační a dosazovací zónu. K zahušťování kalu slouží kalová jímka a zahuštěný kal se pak přečerpává do kalových sil. Vyčištěná voda odtéká do recipientu Luční potok. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu se navrhuje dobudování kanalizace v místech nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

   V současné době (roku 2020) se ČOV Bžany blíží k naplnění své projektované kapacity. Větší nové lokality tak nebude možné napojit. 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Bžany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bžany ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/125055/2015/St B-01 zkuš.provoz MBE Bžany
  27. 11. 2015
  Teplice MgMT/106870/2018/St B-01 MŘ MVE Bžany
  1. 10. 2018
  Teplice MgMT/105992/2015 D-200 - Luční podotk nad Mošnovem - rekonstrukce - Povodí Ohře, s.p.
  3. 11. 2015
  Teplice MgMT/136133/2016/St B-01 MVE Bžany-prodl. ZP
  4. 1. 2017
  Teplice MgMT/139729/2017/St B-01 MVE Bžany, kolaudace, nakládání, p.Mareček
  11. 4. 2018
  Teplice MgMT/056191/2019/St P-02 geologické práce §14/1c, Lysec,AZ Consult
  19. 6. 2019
  Teplice MgMT/016932/2014/Ay A-112Povolení k akumulací - štěrkové přehrážka Lhenice
  1. 4. 2014