Bžany - CZ042.3509.4213.0284.03 - stav 2004

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.03 Hradiště 19811 198111
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hradiště leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Luční potok. Území náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 158 156 153 151 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 164 162 159 157 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   158 156 153 151 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hradiště je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bžany M-TP.005 vodovodem M-TP.005. Obec Hradiště je zásobována vodou z rozvodné sítě obce Bžany, která je zásobována z VDJ Bukovice – 1 x 150 m3 (280,80 / 284,00 m n. m.). VDJ Bukovice je zásobován z vodního zdroje Bukovice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   99 98 96 95 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hradiště má splaškovou kanalizaci K-TP.012.1-S.C, která je zakončena na ČOV Bžany. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 63 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do dešťové kanalizace a 22 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Odlehčovací komory:
   Odlehčovací komory se v obci nevyskytují.
   Další objekty:
   Na stokové síti se nachází jedna ČSOV.
   Provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.
   ČOV Bžany je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, která pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou stabilizací kalu. Čistírna je navržena pro napojení cca 470 EO a v současné době jsou na ní napojeny osady Bžany a Hradiště. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do Lučního potoka.
   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr                    36 755 m3/rok
                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                        100,7    1,2
   Počet napojených EO                    470
   Projektované hodnoty znečištění                mg/l    t/rok
   BSK5                                280,0    10,3

   Výkonové parametry rok 2002:
   m3/r l/s
   Skutečný přítok                         9 300 0,29 Skutečný počet napojených EO                22
   Skutečné hodnoty znečištění
   mg/l
   BSK5      18,7
   CHSK                  79,0
   NL          27,0
   N-NH4          4,64
   Pc         2,20

   Základním funkčním prvkem ČOV je jednotka MČOV VHS, která má usazovací, aktivační a dosazovací část.
   Odběr zbytného kalu se provádí odpouštěním z aktivace do zahušťovací jímky. Štěrbina pro vratný kal je upravena pro čištění tlakovým vzduchem.
   Mechanickou část ČOV tvoří objekt hrubého předčištění s ručně stíranými česlemi s průlinou 20 mm. Objekt slouží současně jako lapák písku.
   K zahušťování kalu slouží zahušťovací kalová jímka. Zahuštěný kal se přečerpá do kalových sil a následně se cisternou odveze ke stabilizaci na ČOV Bystřany.
   Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování aktivační části a provozních podmínkách.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 3954/231/J-053/98/Ko ze dne 2.3.1998. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.

   v kvalitě     mg/l „p“t/r
   BSK5        20,0    0,72            
   NL        25,0    0,90            
   CHSK        60,0    2,16
   N-NH4     8,0    0,15

   v množství
   Q = 36 000 m3/rok; Qmax. = 5,0 l/s

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém je bez větších provozních problémů. Po roce 2016 je možné uvažovat s dostavbou kanalizačního systému a s přepojením všech obyvatel na splaškovou kanalizaci.Stávající kapacita ČOV je dostatečná, proto se výhledově uvažuje s připojením osad Mošnov a Lhenice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Bžany-Hradiště PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bžany ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa