Bžany - CZ042.3509.4213.0284.02 - stav 2004

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.02 Bukovice 01733 17337
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bukovice leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 268 - 285 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 47 46 45 45 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 57 56 55 55 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   47 46 45 45 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bukovice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bžany MTP.005 vodovodem M-TP.005.1. Zdrojem vody je VDJ Bukovice – 1 x 150 m3 (280,80 / 284,00 m n. m.), který je zásobován z vodního zdroje Bukovice. Ve VDJ Bukovice je umístěna AT stanice pro zajištění tlaku v vody v obci. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový v dobrém stavu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 005/1 VDJ Bukovice - VDJ.TP 005/1 150m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bukovice 2c zářezy Bukovice - ZD.TP 005/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mošnov 1b zářezy Mošnov - ZD.TP 004/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mošnov 1a zářezy Mošnov - ZD.TP 004/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bukovice 2b zářezy Bukovice - ZD.TP 005/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bukovice 1a zářezy Bukovice - ZD.TP 005/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 005/2 VDJ Mošnov - VDJ.TP 005/2 1x10m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 005/1 ČS Bukovice - CS.TP 005/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bukovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 70 % obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Bukovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Proto po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Bystřany budou rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 570,0 1 570,0

  Mapa