Bžany - CZ042.3509.4213.0284.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.02 Bukovice 01733 17337
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bukovice leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Též obec zasahuje do II. ochranného pásma vodního zdroje Bukovice prameniště. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 268 - 285 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 47 46 56 54 52 51
   přechodně bydlící 10 10 11 12 12 12
   celkem 57 56 67 66 64 63
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   47 46 45 66 64 63
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bukovice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bžany M-TP.005 vodovodem M-TP.005.1. Zdrojem vody je VDJ Bukovice – 1 x 150 m3 (280,80 / 284,00 m n. m.), který je zásobován z vodního zdroje Bukovice. Ve VDJ Bukovice je umístěna AT stanice pro zajištění tlaku v vody v obci. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Současné zdroje pitné vody mají nedostatečnou kapacitu. Do budoucnosti bude nutné provést hydrogeologický průzkum s cílem zvýšit kapacitu zdrojů, aby bylo možné zajistit potřebu vody v obcích.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Bukovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 005/1 VDJ Bukovice - VDJ.TP 005/1 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bukovice 2c zářezy Bukovice - ZD.TP 005/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mošnov 1b zářezy Mošnov - ZD.TP 004/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mošnov 1a zářezy Mošnov - ZD.TP 004/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bukovice 2b zářezy Bukovice - ZD.TP 005/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bukovice 1a zářezy Bukovice - ZD.TP 005/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 005/2 VDJ Mošnov - VDJ.TP 005/2 10 1x10 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 005/1 ČS Bukovice - CS.TP 005/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bukovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany a 70 % obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace.

   Majitelem dešťové kanalizace je obec Bžany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navrženo odkanalizování Bukovic splaškovou kanalizací, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 844,0 0,0 4 844,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/125055/2015/St B-01 zkuš.provoz MBE Bžany
  27. 11. 2015
  Teplice MgMT/106870/2018/St B-01 MŘ MVE Bžany
  1. 10. 2018
  Teplice MgMT/105992/2015 D-200 - Luční podotk nad Mošnovem - rekonstrukce - Povodí Ohře, s.p.
  3. 11. 2015
  Teplice MgMT/136133/2016/St B-01 MVE Bžany-prodl. ZP
  4. 1. 2017
  Teplice MgMT/139729/2017/St B-01 MVE Bžany, kolaudace, nakládání, p.Mareček
  11. 4. 2018
  Teplice MgMT/056191/2019/St P-02 geologické práce §14/1c, Lysec,AZ Consult
  19. 6. 2019
  Teplice MgMT/016932/2014/Ay A-112Povolení k akumulací - štěrkové přehrážka Lhenice
  1. 4. 2014