Bžany - CZ042.3509.4213.0284.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.01 Bžany 01734 17345
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bžany leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C a zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Bukovice. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 240 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Luční potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 167 167 168 170 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 167 167 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   167 167 168 170 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bžany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bžany MTP.005 vodovodem M-TP.005.2. Zdrojem vody je VDJ Bukovice – 1 x 150 m3 (280,80 / 284,00 m n. m.), který je zásobován z vodního zdroje Bukovice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   70 70 71 71 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bžany má splaškovou kanalizaci K-TP.012.2-S.C, která je odvedena do kanalizace obce Hradiště. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 42 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 49 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace a 9 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. Kanalizace je z trub DN 300 dl.3815 m. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ČOV Bžany je podrobně popsána v kartě CZ042_0284_03 Bžany – Hradiště.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém je bez větších provozních problémů. Stávající septiky napojené na kanalizaci budou zrušeny. Po roce 2016 budou stávající septiky se vsakováním intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Bžany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bžany PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 147,0 147,0

  Mapa