Bžany - CZ042.3509.4213.0284.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Bžany

  Číslo obce PRVKUK 0284
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0284
  Kód obce 567485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0284.01 Bžany 01734 17345
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bžany leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C a zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Bukovice. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky situované podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 240 m n. m. Obcí protéká Luční potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 167 167 198 190 183 178
   přechodně bydlící 0 0 16 18 18 18
   celkem 167 167 214 208 201 196
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   167 167 168 208 201 196
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bžany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bžany M-TP.005 vodovodem M-TP.005.2. Zdrojem vody je VDJ Bukovice – 1 x 150 m3 (280,80 / 284,00 m n. m.), který je zásobován z vodního zdroje Bukovice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Současné zdroje pitné vody mají nedostatečnou kapacitu. Do budoucnosti bude nutné provést hydrogeologický průzkum s cílem zvýšit kapacitu zdrojů, aby bylo možné zajistit potřebu vody v obcích.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Bžany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   70 70 71 171 166 161
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Hlavní část stokové sítě tvoří gravitační jednotná větvená kanalizační soustava  K-TP.012.2-S.C, zakončená na ČOV Bžany s vyústěním předčištěných odpadních vod do Lučního potoka.

   Páteřní sběrač A odvádí prakticky veškeré odpadní vody z obcí Bžany a Hradiště na ČOV Bžany. Potrubí je z PVC a polypropylenu PP v profilech DN250 a DN300, výtlak je z oceli DN100. Na stokové síti se nachází výtlak, který slouží pro přečerpávání splaškových vod z ČSOV Bžany (Q=2 l/s). Celková délka kanalizace je 4,7 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 82 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 18 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním. 

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu se navrhuje dostavba kanalizace v místech nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Bžany, která se v současné době (roku 2020) blíží k naplnění své projektované kapacity.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP 012/1 Bžany 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Bžany 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 191,0 0,0 4 191,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/125055/2015/St B-01 zkuš.provoz MBE Bžany
  27. 11. 2015
  Teplice MgMT/106870/2018/St B-01 MŘ MVE Bžany
  1. 10. 2018
  Teplice MgMT/105992/2015 D-200 - Luční podotk nad Mošnovem - rekonstrukce - Povodí Ohře, s.p.
  3. 11. 2015
  Teplice MgMT/136133/2016/St B-01 MVE Bžany-prodl. ZP
  4. 1. 2017
  Teplice MgMT/139729/2017/St B-01 MVE Bžany, kolaudace, nakládání, p.Mareček
  11. 4. 2018
  Teplice MgMT/056191/2019/St P-02 geologické práce §14/1c, Lysec,AZ Consult
  19. 6. 2019
  Teplice MgMT/016932/2014/Ay A-112Povolení k akumulací - štěrkové přehrážka Lhenice
  1. 4. 2014