Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bystřany

  Číslo obce PRVKUK 0283
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0283
  Kód obce 567477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0283.05 Úpořiny 01674 16748
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úpořiny leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 – 230 m n. m. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Bystřice. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 163 171 167 158 161 164
   přechodně bydlící 0 0 11 12 12 12
   celkem 163 171 178 170 173 176
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   35 64 117 170 173 176
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úpořiny je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.3. Zdrojem je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 (267,00 / 272,00 m n. m.) zásobovaný z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. VDJ Úpořiny - 1 x 30 m3 (226,25 / 229,04 m n. m.) je v současnosti odstaven. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.


   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP003082 je navrhováno propojení obce Bystřany a Úpořiny novým přiváděcím řadem PE d90 v délce 593m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 015/3 VDJ Úpořiny - VDJ.TP 015/3 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 015/3 Úpořiny - ZD.TP 015/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 015/3 Úpořiny - ZD.TP 015/3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 155 158 161
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Úpořiny má jednotný kanalizační systém K-TP.011-J.N napojený na ČOV Bystřany. Gravitační potrubí je z trub betonu, kameniny, PVC v profilech DN300 až DN600, tlakové potrubí je z PE DN90. Součástí kanalizační sítě jsou dvě ČSOV.

   Na kanalizaci je napojeno 98 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 2 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bystřany.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Úpořiny U kapličky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Úpořiny Lesní PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Úpořiny - Pražská čp.13 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Úpořiny - u trati PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/132951/2018/Po A-142 Vodní nádrž Úpořiny - k.ú. Bystřany Světice - SPÚ
  23. 5. 2019
  Teplice MgMT/116453/2016/Po S-676 Vrty pro tepelné čepdalo - pí. Sýbová, k.ú. Bystřany
  21. 11. 2016