Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.05 - stav 2004

 1. Obec

  Bystřany

  Číslo obce PRVKUK 0283
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0283
  Kód obce 567477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0283.05 Úpořiny 01674 16748
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úpořiny leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Bystřice. Do roku 2015 se předpokládá nárůst obyvatel cca o 20 %. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 163 171 185 200 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 163 171 185 200 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   35 64 117 190 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úpořiny je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OFSKTP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.3. Zdrojem je VDJ Úpořiny - 1 x 30 m3 (226,25 / 229,04 m n. m.), do kterého voda přitéká z VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 (267,00 / 272,00 m n. m.) zásobovaného z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 21% obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovod je bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 015/3 VDJ Úpořiny - VDJ.TP 015/3 30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 015/3 Úpořiny - ZD.TP 015/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 015/3 Úpořiny - ZD.TP 015/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Úpořiny má jednotný kanalizační systém K-TP.011-J.N. Odpadní vody od 19 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace a 81 % obyvatel má septiky s vypouštěním do vodoteče. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Úpořiny U kapličky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Úpořiny Lesní PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Úpořiny - Pražská čp.13 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Úpořiny - u trati PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 600,0 1 600,0

  Mapa