Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bystřany

  Číslo obce PRVKUK 0283
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0283
  Kód obce 567477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0283.04 Světice 01673 16730
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Světice leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Též do obce zasahuje I. ochranné pásmo vodního zdroje Nové Bystřany. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 260 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 431 449 441 468 489 504
   přechodně bydlící 0 0 16 18 18 18
   celkem 431 449 457 486 507 522
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   273 318 400 486 507 522
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Světice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.2. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 zásobovaný z vodárenské soustavy Fláje. VDJ Světice starý – 9 m3 (264,26 m n. m.) je v současnosti odstaven. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby, bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 015/2 VDJ Bystřany - nový (Bystřany - nový) - VDJ.TP 015/2 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 15/1 ČS BYSTŘANY - SVĚTICE - CS.TP 015/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 015/1 VDJ Světice - starý - VDJ.TP 015/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 4a Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 1b Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 2a Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 3a Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 1a Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 3c Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 3b Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   237 247 265 463 483 497
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Světice má jednotnou kanalizaci K-TP.040.2-J.C napojenou na kanalizaci a ČOV Bystřany. Potrubí je z trub betonu , kameniny a PVC v profilech DN250 až DN500.

   Na kanalizaci je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 216,0 216,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/132951/2018/Po A-142 Vodní nádrž Úpořiny - k.ú. Bystřany Světice - SPÚ
  23. 5. 2019
  Teplice MgMT/116453/2016/Po S-676 Vrty pro tepelné čepdalo - pí. Sýbová, k.ú. Bystřany
  21. 11. 2016