Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.04 - stav 2004

 1. Obec

  Bystřany

  Číslo obce PRVKUK 0283
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0283
  Kód obce 567477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0283.04 Světice 01673 16730
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Světice leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 260 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel, je zde domov důchodců s 200 lůžky. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 431 449 481 513 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 431 449 481 513 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   273 318 400 503 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Světice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OFSKTP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.2 Zdrojem vody je VDJ Světice starý – 9 m3 (264,26 m n. m.) zásobovaného z VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 z vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 63 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby, bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 015/2 VDJ Bystřany - nový (Bystřany - nový) - VDJ.TP 015/2 1x50m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 15/1 ČS BYSTŘANY - SVĚTICE - CS.TP 015/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 015/1 VDJ Světice - starý - VDJ.TP 015/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 4a Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 1b Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 2a Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 3a Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 1a Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 3c Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bystřany - Světice 3b Bystřany - Světice - ZD.TP 015/30 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   237 247 265 339 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Světice má jednotnou kanalizaci K-TP.040.2-J.C. Odpadní vody od 55 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a dále odvedeny na ČOV Bystřany. 45 % obyvatel má bezodtokové jímky se vsakováním. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme bezodtoké jímky přepojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa