Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.03 - stav 2004

 1. Obec

  Bystřany

  Číslo obce PRVKUK 0283
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0283
  Kód obce 567477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0283.03 Nové Dvory 19810 198102
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Dvory leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C Zástavbu tvoří rodinné domy podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 - 210 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 38 53 80 107 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 38 53 80 107 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   38 53 80 107 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Nové Dvory jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OFSKTP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.4. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 (267,00 / 272,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Dvory má jednotný kanalizační systém K-TP.039-J.N. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Nové Dvory PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2,0 1 050,0 1 052,0

  Mapa