Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bystřany

  Číslo obce PRVKUK 0283
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0283
  Kód obce 567477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0283.03 Nové Dvory 19810 198102
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Dvory leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C Zástavbu tvoří rodinné domy podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 - 210 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 38 53 39 60 58 58
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 38 53 39 60 58 58
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   38 53 80 48 48 48
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Nové Dvory jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.4. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 (267,00 / 272,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.


   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. je v rámci stavby č. TP003045  navržena i rekonstrukce vodovodu LTH DN150 v délce 320 m, více v bodě D.3 „Kanalizace – popis návrhového stavu“ viz níže. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Dvory má jednotný kanalizační systém K-TP.039-J.N nezakončený ČOV. Kanalizační systém je zakončený volnou kanalizační výustí TP17.

   Odpadní vody z objektů napojených na kanalizační systém jsou před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu předčištěny v septicích, u nově realizovaných staveb v domovních ČOV.

   Kanalizační systém má celkovou délku 521 m, použitým materiálem je beton DN400. 

   Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP003045  je navrženo odstranění kanalizační výusti TP17, vybudováním ČSOV  a kanalizačním výtlakem HDPE DN80 v délce 470 m. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Nové Dvory PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/132951/2018/Po A-142 Vodní nádrž Úpořiny - k.ú. Bystřany Světice - SPÚ
  23. 5. 2019
  Teplice MgMT/116453/2016/Po S-676 Vrty pro tepelné čepdalo - pí. Sýbová, k.ú. Bystřany
  21. 11. 2016