Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.02 - stav 2004

 1. Obec

  Bystřany

  Číslo obce PRVKUK 0283
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0283
  Kód obce 567477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0283.02 Nechvalice 01671 16713
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nechvalice leží v teplické části Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné domy podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale žijících obyvatel. Území náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu obyvatel. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 10 11 13 16 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 10 11 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   10 11 13 16 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nechvalice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OFSKTP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.5. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 (267,00 / 272,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Vzhledem k vyšším tlakům vody musí mít majitelé objektů osazeny redukční ventily.. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod byl vybudován v roce 2001 v celém rozsahu zástavby a je bezporuchový.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nechvalice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Nechvalice není investičně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 138,0 138,0

  Mapa