Kunratice - CZ042.3502.4202.0027.03 - stav 2004

 1. Obec

  Kunratice

  Číslo obce PRVKUK 0027
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0027
  Kód obce 546330
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0027.03 Studený 07740 77402
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kunratice – Studený leží severně od České Kamenice, v nadmořských výškách 300,00 – 360,00 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale žijících obyvatel s 75 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a dvěma ubytovacími zařízeními (100 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a Studeného potoka, venkovského charakteru. Jižní částí obce protéká místní potok. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce leží ochranné pásmo vodního zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 13 14 16 19 - - -
   přechodně bydlící 170 170 170 170 - - -
   celkem 183 184 186 189 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní (obecní a domovní). Vlastní zdroj vody má rekreační středisko Teplotechny Teplice. Z prameniště je voda přivedena do VDJ 100 m3 v areálu penzion Kamzík a využívána pro potřeby střediska.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou- domovní studny.
   Ve výhledu, nejdříve po roce 2015, se uvažuje s využitím prameniště, které využívá rekreační středisko Teplotechny s výstavbou VDJ 2x 15 m3 a řadu DN 50 – 2,0 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh VDJ Studený PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Studeném není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Česká Kamenice – 9 km – 70% obyvatel a 30% obyvatel má septiky s odtokem do povrchových vod.
   Vlastní ČOV má rekreační středisko Teplotechna Teplice s.p. – DČB 10 (67 EO)
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 840,0 0,0 2 840,0

  Mapa