Kunratice - CZ042.3502.4202.0027.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kunratice

  Číslo obce PRVKUK 0027
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0027
  Kód obce 546330
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0027.03 Studený 07740 77402
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kunratice – Studený leží severně od České Kamenice, v nadmořských výškách 300,00 – 360,00 m n. m. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a Studeného potoka, venkovského charakteru. Jižní částí obce protéká místní potok. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce leží ochranné pásmo vodního zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 13 14 5 12 11 11
   přechodně bydlící 170 170 60 70 70 70
   celkem 183 184 65 82 81 81
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 4 9
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní (obecní a domovní). Vlastní zdroj vody má rekreační středisko Teplotechny Teplice. Z prameniště je voda přivedena do VDJ 100 m3 v areálu penzion Kamzík a využívána pro potřeby střediska.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době je vypracovávaný projekt na zásobení místní části Kunratice- Studený pitnou vodou. Návrh uvažuje se zásobením místní části z vlastních zdrojů přes vodojem.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Návrh PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Studeném není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Česká Kamenice – 9 km – 70% obyvatel a 30% obyvatel má septiky s odtokem do povrchových vod.
   Vlastní ČOV má rekreační středisko Teplotechna Teplice s.p. – DČB 10 (67 EO)
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 079,0 0,0 5 079,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory