Bystřany - CZ042.3509.4213.0283.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bystřany

  Číslo obce PRVKUK 0283
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0283
  Kód obce 567477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0283.01 Bystřany 40927 409278
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bystřany leží v teplické části Českého Středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň I.B, II.C. a zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Staré Bystřany a I. ochranného pásma vodního zdroje Nové Bystřany. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 - 230 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká řeka Bystřice. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 199 1 237 1 225 1 114 1 164 1 200
   přechodně bydlící 400 400 702 738 739 740
   celkem 1 599 1 637 1 927 1 852 1 903 1 940
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 199 1 237 1 302 1 152 1 203 1 240
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bystřany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.1. Zdrojem vody je VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3 (267,00 / 272,00 m n. m.) a VDJ Bystřany nový – 1 x 50 m3 (233,83 / 236,33 m n.m.), do kterých přitéká voda z přívodního řadu OC DN 700 vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP003082 je navrhováno propojení obce Bystřany a Úpořiny novým přiváděcím řadem PE d90 v délce 593m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Bystřany  předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 015/4 VDJ Bystřany - VDJ.TP 015/4 5000 2x2500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 015/5 VDJ Bystřany-starý (neprovozuje se) - VDJ.TP 015/5 80 80 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Bystřany 1a zářezy Staré Bystřany - ZD.TP 015/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Bystřany 1b zářezy Staré Bystřany - ZD.TP 015/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 187 1 225 1 289 1 574 1 619 1 649
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bystřany má jednotnou kanalizaci K-TP.040.3-J.C. Tato kanalizace je zaústěna do sběrače A kanalizačního systému Teplice a dále na ČOV Bystřany. Potrubí z trub betonu, kameniny a PVC v profilech DN300 až DN600, tlakové potrubí z oceli DN150. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Bystřany.

   Na kanalizaci je napojeno 85 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 4 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách se vsakováním, od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním, od 9 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bystřany a od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěné přímo do povrchových vod. 

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   ČOV Bystřany je mechanicko-biologická s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým srážením fosforu. Kapacita ČOV je 31220 m3/den. ČOV je navržena na 104185 EO, BSK5 4070,4 kg/den.

   Průtok odpadní vody celou čistírnou je gravitační. Mechanické čištění zajišťuje dvojice hrubých a dvojice jemných strojně stíraných česlí, provzdušňovaný podélný lapák písku se separátorem, kruhová usazovací nádrž s horizontálním průtokem a dešťová zdrž stejné konstrukce.

   Biologickou část čistírny tvoří dvě paralelně řazené biologické linky složené z regenerace kalu, anoxického selektoru, denitrifikace a nitrifikace. Pro separaci aktivovaného kalu slouží tři kruhové dosazovací nádrže se stíráním hladiny a dna pojezdným mostem. Kalové hospodářství se skládá ze dvou vyhnívacích nádrží pracujících v mezofilní oblasti, vyhnilý kal je odvodňován na odstředivce. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Bystřice.  

   Na ČOV Bystřany odvádí odpadní vody tyto obce (části obce): Bystřany (Bystřany, Světice, Úpořiny), Dubí (Dubí, Běhánky, Bystřice, Drahůnky, Mstišov, Pozorka), Hrob (Hrob - malá část území, Verneřice), Jeníkov (Oldřichov), Košťany (Košťany, Střelná), Krupka (Krupka, Bohosudov, Maršov, Nové Modlany, Soběchleby, Unčín, Vrchoslav), Novosedlice, Proboštov (Proboštov, Přítkov), Teplice (Teplice, Hudcov, Nová Ves, Prosetice, Řetenice, Sobědruhy, Trnovany), Újezdeček, Zabrušany (Straky), Modlany (Drahkov).                                                                  

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kapacita kanalizace je dostatečná. Je zaústěna do ČOV, která zároveň slouží jako ČOV pro  město Teplice. Její kapacita postačuje i pro uvažovanou novou výstavbu.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.TP 042/1/K Bystřany PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP 040/1 Bystřany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bystřany ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Bystřany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  40 424,0 0,0 40 424,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/132951/2018/Po A-142 Vodní nádrž Úpořiny - k.ú. Bystřany Světice - SPÚ
  23. 5. 2019
  Teplice MgMT/116453/2016/Po S-676 Vrty pro tepelné čepdalo - pí. Sýbová, k.ú. Bystřany
  21. 11. 2016