Bořislav - CZ042.3509.4213.0282.02 - stav 2009

 1. Obec

  Bořislav

  Číslo obce PRVKUK 0282
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0282
  Kód obce 567469
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0282.02 Bílka 00824 8249
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bílka leží v chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří. Území obce zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Pod Bílkou, Bořislav – Bílka a Paška Pole. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domky a rekreačními objekty podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 485 – 500 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel a je zde 39 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel cca o 50 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 24 27 32 37 - - -
   přechodně bydlící 100 106 118 130 - - -
   celkem 124 133 150 167 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   17 20 25 30 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bílka je zásobována vodou z vlastního podzemního zdroje skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.1. Zdrojem vody je VDJ Bílka (pouze osazená cisterna) – 1 x 8 m (513,82 / 516,17 m n. m.), do kterého je přivedena voda z prameniště Bílka. Voda, která se v obci Bílka není spotřebována přetéká do VDJ Bořislav – starý. Zdroj Bílka v suchém období nepokrývá potřebu Bílky a proto se využívá i zbytkový vývěr v blízkosti studny ÚFA ČSAV, který slouží pro potřeby observatoře na Milešovce. Na vodovod je napojeno 71 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez velkých provozních problémů.
   Po roce 2016 navrhuje nahradit cisternu zemním vodojemem o obsahu 20 m a zajistit čerpání vody v období sucha z VDJ Bořislav – starý do VDJ Bílka.

   Výstavbu kapacitně vyhovujícího vodojemu a výtlačného řadu z Bořislavi do Bílky využívá pro změnu PRVKÚK nově navržená dostavba vodovodu do osad Bílka a Horní Bořislav v celkové délce 1633,25 m. Zásobní vodovodní řad bude položen v délce 1280,85 m do pažené rýhy, která bude budována pro výtlačný řad. Tím dojde k úsporám pro tuto délku 1280,85 m u zemních prací a u přesunu hmot. Tato úspora je zohledněna v ceně.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 014/1 VDJ Bílka - VDJ.TP 014/1 1x20m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bořislav Bílka b zářezy Bořislav-Bílka - ZD.TP 014/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bořislav Bílka a zářezy Bořislav-Bílka - ZD.TP 014/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Paška pole a zářezy Paška Pole - ZD.TP 014/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pod Bílkou b zářezy Pod Bílkou - ZD.TP 014/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pod Bílkou c zářezy Pod Bílkou - ZD.TP 014/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pod Bílkou a zářezy Pod Bílkou - ZD.TP 014/4 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bílka nemá kanalizaci. Odpadní vody od 67 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do dešťové kanalizace, 33 % obyvatel má septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Bílka není investičně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody čištěny v domovní ČOV.
   V obci Bílka se navrhuje podle varianty doporučené Správou CHKO vybudovat gravitační stokovou síť z plastového potrubí DN 250 v celkové délce 2152,75 m, 2 čerpací stanice s výtlakem do gravitační stoky z níže položených částí obce z plastového potrubí DN 100 v celkové délce 194,25 m s napojením na stávající stokovou soustavu v Bořislavi s čištěním na ČOV Žalany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Bílka PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 995,0 995,0

  Mapa