Bořislav - CZ042.3509.4213.0282.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bořislav

  Číslo obce PRVKUK 0282
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0282
  Kód obce 567469
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0282.02 Bílka 00824 8249
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bílka leží v chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří. Území obce zasahuje do I. stupně ochranného pásma vodních zdrojů Bořislav Paška pole - prameniště, Bílka - prameniště, Bořislav pod Bílkou - prameniště. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domky a rekreačními objekty podél místní komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 485 – 500 m n. m. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 24 27 32 31 29 29
   přechodně bydlící 100 106 10 10 10 10
   celkem 124 133 42 41 39 39
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   17 20 25 41 39 39
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bílka je zásobována vodou z vlastního podzemního zdroje skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.1. Zdrojem vody je VDJ Bílka – 1 x 20 m3 (513,82 / 516,17 m n. m.), do kterého je přivedena voda z prameniště Bílka. Voda, která v obci Bílka není spotřebována přetéká do VDJ Bořislav – starý (systém čerpání byl v současnosti doplněn o VDJ Bořislav nový).  Zdroj Bílka v suchém období nepokrývá potřebu Bílky a proto se využívá i zbytkový vývěr v blízkosti studny ÚFA ČSAV, který slouží pro potřeby observatoře na Milešovce. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Bílka předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 014/1 VDJ Bílka - VDJ.TP 014/1 20 1x20 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bořislav Bílka b zářezy Bořislav-Bílka - ZD.TP 014/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bořislav Bílka a zářezy Bořislav-Bílka - ZD.TP 014/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Paška pole a zářezy Paška Pole - ZD.TP 014/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pod Bílkou b zářezy Pod Bílkou - ZD.TP 014/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pod Bílkou c zářezy Pod Bílkou - ZD.TP 014/4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pod Bílkou a zářezy Pod Bílkou - ZD.TP 014/4 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 20 19 18
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Bílka je jednotný kanalizační systém napojen na kanalizaci obce Bořislav, odtud jsou odpadní vody svedeny na kanalizaci a ČOV Žalany. Gravitační potrubí kanalizace je z polypropylénu PP DN250, tlakové potrubí z PE DN63. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Bílka (Q=4,9 l/s). Celková délka kanalizační sítě je 2,9 km.

   Na kanalizaci je napojeno 63 % trvale bydlících obyvatel a od 37 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.  

   Vlastníkem kanalizace je obec Bořislav a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu veškerou nově navrženou zástavbu v nových lokalitách bude možné napojit na stávající kanalizační systém a to splaškovými obslužnými stokami lokalit či přímo přípojkami od jednotlivých objektů dle konkrétní dispozice.

   Připojení nových lokalit na kanalizaci je podmíněno zprovozněním druhé linky na ČOV Žalany.

   Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Bílka PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 249,0 0,0 1 249,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/014615/2017/St A-136, Vodohospodářská opatření Bořislav 2,SPÚ
  20. 4. 2017
  Teplice MgMT/014616/2017/St A-135 vodohospodářská opatření Bořislav 1
  14. 6. 2017