Bořislav - CZ042.3509.4213.0282.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bořislav

  Číslo obce PRVKUK 0282
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0282
  Kód obce 567469
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0282.01 Bořislav 00825 8257
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bořislav leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zástavbu tvoří rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 – 380 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Bořislavský potok. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 273 297 364 349 336 327
   přechodně bydlící 84 85 0 0 0 0
   celkem 357 382 364 349 336 327
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   273 297 338 338 336 327
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bořislav je zásobována vodou z vlastních podzemních zdrojů skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.2. Obec je rozdělena do dvou tlakových pásem vodojemů Bořislav – starý 1 x 50 m3 (394,20 / 396,86 m n. m.) a Bořislav – nový 1 x 100 m3 (354,38 / 357,98 m n. m.). Do VDJ Bořislav – starý je přivedena voda ze zdroje Paška Pole a Pod Bílkou (vodní zdroje Paška Pole a Pod Bílkou mají v současnosti nedostatečnou kapacitu). Do VDJ Bořislav – nový jsou svedeny přetoky z VDJ Bílka a nespotřebovaná voda z VDJ Bořislav – starý a pokud není voda spotřebována přepadá až do VDJ Žalany. Do VDJ Bořislav – nový je také přivedena voda z vodárenské soustavy Fláje. Do VDJ Bořislav – starý nelze gravitačně dopravit vodu z vodárenské soustavy a vydatnost vlastních zdrojů je možné využívat pouze pro pásmo VDJ Bořislav – starý. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodní zdroje Paška Pole a Pod Bílkou mají v současnosti nedostatečnou kapacitu.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Bořislav předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 014/3 VDJ Bořislav-starý - VDJ.TP 014/3 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 014/4 VDJ Bořislav-nový - VDJ.TP 014/4 100 1x100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   82 90 102 216 208 202
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Bořislav je vybudována jednotná kanalizace K-TP.010.1-J.C. a K-TP.009-J.N. Po roce 1991 byla v I. etapě přestavby systému vybudována hlavní páteřní stoka „A“ v krajnici komunikace I/13 DN 500 zaústěná do kanalizačního systému Žalany s odlehčením v této obci a se zakončením na ČOV Žalany. Jednotná kanalizace je doplněna výtlakem V1 (PE DN90), který slouží pro přečerpání splaškových vod z ČSOV Bořislav-zatáčka (Q=5 l/s), výtlakem V2 (PE DN90), který slouží pro přečerpání splaškových vod z ČSOV Bořislav-nádraží (Q=5 l/s) a výtlakem V3 (PE DN90), který slouží pro přečerpání splaškových vod z ČSOV Bořislav (Q=2,2 l/s). Celková délka kanalizace je 3,9 km z polypropylenu PP DN250, PVC DN300 a betonu DN500.

   Na kanalizaci je napojeno je 62 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 38 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu veškerou nově navrženou zástavbu v nových lokalitách bude možné napojit na stávající kanalizační systém a to splaškovými obslužnými stokami lokalit či přímo přípojkami od jednotlivých objektů dle konkrétní dispozice.

   Možnost napojení nové zástavby je podmíněno zkapacitněním ČOV Žalany.

   Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Bořislav - zatáčka PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Bořislav - nádraží PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Bořislav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bořislav čp.E81 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bořislav čp.113 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bořislav čp.111 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bořislav čp.55 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Bořislav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Bořislav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 304,0 0,0 10 304,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/014615/2017/St A-136, Vodohospodářská opatření Bořislav 2,SPÚ
  20. 4. 2017
  Teplice MgMT/014616/2017/St A-135 vodohospodářská opatření Bořislav 1
  14. 6. 2017