Bořislav - CZ042.3509.4213.0282.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bořislav

  Číslo obce PRVKUK 0282
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0282
  Kód obce 567469
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0282.01 Bořislav 00825 8257
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bořislav leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zástavbu tvoří rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 – 380 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 81 rekreačních objektů a ubytovací zařízení s kapacitou 30 lůžek. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Bořislavský potok. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 40 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 273 297 338 380 - - -
   přechodně bydlící 84 85 87 90 - - -
   celkem 357 382 425 470 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   273 297 338 380 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bořislav je zásobována vodou z vlastních podzemních zdrojů skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.2. Obec je rozdělena do dvou tlakových pásem vodojemů Bořislav – starý 1 x 50 m3 (394,20 / 396,86 m n. m.) a Bořislav – nový 1 x 100 m3 (354,38 / 357,98 m n. m.). Do VDJ Bořislav – starý je přivedena voda ze zdroje Paška Pole a Pod Bílkou. Do VDJ Bořislav – nový jsou svedeny přetoky z VDJ Bílka a nespotřebovaná voda z VDJ Bořislav – starý a pokud není voda spotřebována přepadá až do VDJ Žalany. Do VDJ Bořislav – nový je také přivedena voda z vodárenské soustavy Fláje. Do VDJ Bořislav – starý nelze gravitačně dopravit vodu z vodárenské soustavy a vydatnost vlastních zdrojů je možné využívat pouze pro pásmo VDJ Bořislav – starý. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí navrhujeme postupnou rekonstrukci vodovodních řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 014/3 VDJ Bořislav-starý - VDJ.TP 014/3 1x50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 014/4 VDJ Bořislav-nový - VDJ.TP 014/4 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   82 90 102 114 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Bořislav je vybudována jednotná kanalizace K-TP.010.1-J.C. a K-TP.009-J.N. Po roce 1991 byla v I. etapě přestavby systému vybudována hlavní páteřní stoka „A“ v krajnici komunikace I/13 DN 500 zaústěná do kanalizačního systému Žalany s odlehčením v této obci a s zakončením na ČOV Žalany. Odkanalizováno na ČOV Žalany je 30 % trvale bydlících obyvatel. 30 % obyvatel zachycuje odpadní vody v septicích s odtokem do nečištěné kanalizace K-TP.009-J.N, 15 % obyvatel má v septiky s odtokem do vodoteče a 15 % obyvatel má septiky se vsakováním. Zbylých 10 % obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody kanalizace K-TP.009-J.N, která má čtyři samostatné výusti Bořislav 1 - 4.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby je nutné do roku 2015 budovat vždy domovní ČOV. Po roce 2016 vybudovat kanalizaci odvádějící odpadní vody podél železniční trati na jižním okraji obce Žalany s napojením na kanalizační systém obce Žalany a čištění odpadních vod na ČOV Žalany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Bořislav - zatáčka PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Bořislav - nádraží PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Bořislav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bořislav čp.E81 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bořislav čp.113 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bořislav čp.111 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bořislav čp.55 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bořislav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Bořislav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 74,0 74,0

  Mapa