Vilémov - CZ042.3502.4212.0281.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vilémov

  Číslo obce PRVKUK 0281
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0281
  Kód obce 562947
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0281.01 Vilémov 18188 181889
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vilémov leží ve Šluknovském výběžku západně od Velkého Šenova při hranici se SRN, v nadmořských výškách 322,00 - 370,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká Vilémovský, Mikulášovický a jeden místní potok, mimo osídlení se nachází Liščí potok a dva místní potoky. Požární nádrž je v areálu firmy STAP – Vilémov a místní koupaliště. Území náleží do povodí Labe. Jižní okraj katastru patří do CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída.
   V obci mají sídlo firmy: STAP a.s. – úzké textilie (250 zaměstnanců), SIOPS s.r.o. – stavební, inženýrské, obchodní a projektové služby (cca 40 zam.).
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 960 969 896 922 888 865
   přechodně bydlící 75 75 40 46 46 46
   celkem 1 035 1 044 936 968 934 911
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   810 846 907 888 888 865
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vilémov je zásoben pitnou vodou z místního vodovodu (M-DC.062.1), který má dva zdroje pitné vody. Jedním zdrojem je vrtaná studna Vilémov Mikov 1 na jihu obce, ze které je voda čerpána do VDJ Vilémov- Mikov 100 m3 (394,20/391,00 m n.m.) z kterého je voda vedena jednak potrubím DN 50 do obce a dále přes ČS Mikov ve VDJ pro malou část obce v H.T.P.
   Dalším zdrojem je vrt Vilémov na severu obce, ze kterého je voda čerpána potrubím DN 80 do VDJ Vilémov 100 m3 (394,20/391,00 m n.m.) a potrubím DN 100 do spotřebiště.
   V současné době je pitnou vodou zásobována většina obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající místní zdroje mají vodu dobrou, ale kapacita je na hranici možností. Ve výhledu je uvažováno s celkovým vyřešením zásobování šluknovského výběžku pitnou vodou z úpravny vody Chřibská, napojením na skupinový vodovod Varnsdorf- Chřibská. Základ pro postupné napojení lokalit ve šluknovském výběžku by bylo vytvořit přivaděč Šluknov - Vilémov z potrubí DN 300 v délce 9,3 km včetně ČS Mikulášovice z ÚV Chřibská.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Vilémov Milíkov VDJ Vilémov Milíkov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vilémov vrt Mikov 2 Vilémov Mikov 2- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Vilémov vrt ZD Vilémov vrt PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vilémov vrt Mikov 1 Vilémov vrt Mikov 1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 062/3b Vilémov u hranic - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 062/3a Vilémov u hranic - odstaveno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Vilémov vrt ČS Vilémov vrt PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Vilémov Mikov 1 ČS Vilémov Mikov 1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   547 553 561 507 489 510
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je jednotná kanalizace (K-DC.039.3-S.C) zakončená mechanicko-biologickou ČOV typu VHS III (550 EO). Na kanalizaci jsou napojeni obyvatelé obce, základní a mateřská škola s jídelnou, tělocvična s restaurací (přes lapák tuků) a ČS PHM. Kanalizace je v celé délce gravitační a je na ní napojeno 55% obyvatel. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Vilémovského potoka.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Zbývající obyvatelé (43%) jsou odkanalizováni do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV STAP Vilémov.
   Na území Vilémova se nachází ještě další kanalizační systém (K-DC.052-J.C), který odvádí odpadní vody z několika nemovitostí (2% obyvatel) z blízkého okolí ČOV (5000 EO) v prostoru závodu STAP Vilémov. ČOV STAP Vilémov slouží pro průmyslové vody ze závodu a komunální odpadní vody z Velkého Šenova. Obec Lipová je připojena od roku 2013.
   Dešťové vody, které nejsou svedeny do jednotné kanalizace, jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.


   ČOV Vilémov

   Limity: 450 EO, Q = 80 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   pH
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   m
   p
   m
   p

   -
   80
   -
   15
   -
   25

   -
   -
   -
   -
   -
   6-9

   Recipient:: Vilémovský potok
   Projektované parametry:     Q= 1 l/s= 30 660 m3/rok

   Skutečné parametry:    Q= 2,5 l/s= 80 000 m3/rok
   Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Varnsodrf

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Rozšíření kanalizační sítě DN 300 v dl. 2035 m a rekonstrukce stávající ČOV Vilémov- 550EO. Rozšíření a rekonstrukce stávající kanalizační sítě umožní likvidaci splaškových vod od cca 75% obyvatel. U zbývajících cca 25% obyvatel zůstane i nadále individuální čištění splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Vilémov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Vilémov u Šluknova ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 028,0 2 028,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/38800-19/5036/hop ZS ke spúol. povolení
  27. 9. 2019