Velký Šenov - CZ042.3502.4212.0280.06 - stav 2004

 1. Obec

  Velký Šenov

  Číslo obce PRVKUK 0280
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0280
  Kód obce 562912
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0280.06 Staré Hraběcí 17975 179752
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velký Šenov – Staré Hraběcí leží ve Šluknovském výběžku, jihozápadně od Šluknova, v nadmořských výškách 408,00 – 418,00 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale žijících obyvatel se 14 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace. Západně od obce protéká Vilémovský potok, do kterého ústí čtyři místní potoky. Území náleží do povodí Labe.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 21 21 21 21 - - -
   přechodně bydlící 54 54 54 54 - - -
   celkem 75 75 75 75 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou- domovní studny. Ve výhledu, po roce 2015, by bylo možná prodloužení vodovodního řadu v délce cca 450 m z místního vodovodu Velký Šenov.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV STAP Vilémov – 8 km (100%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV STAP Vilémov, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  670,0 1 495,0 2 165,0

  Mapa