Velký Šenov - CZ042.3502.4212.0280.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velký Šenov

  Číslo obce PRVKUK 0280
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0280
  Kód obce 562912
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0280.05 Malý Šenov 17974 179744
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velký Šenov – Malý Šenov leží ve Šluknovském výběžku, jihozápadně od Šluknova, v nadmořských výškách 366,00 – 396,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místních komunikací. Území náleží do povodí Labe. Nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 67 67 103 61 60 60
   přechodně bydlící 74 75 13 15 15 15
   celkem 141 142 116 76 75 75
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   47 49 51 56 56 56
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Velký Šenov (M-DC.063.3). Voda z prameniště je přivedena do VDJ malý Šenov 40 m3 (399,84 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do obce Malý Šenov a dále do Velkého Šenova.
   Na vodovod je napojena víc jak polovina obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou napojeni individuálně ze studní.
   Vlastníkem vodovodu je město Velký Šenov a provozovatelem Středisko bytového a místního hospodářství Velký Šenov. V obci je požární nádrž.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující. V obci zbývá dobudování vodovodního řadu z trub DN 80 v délce 1200 m. Realizace se do roku 2030 nepřepokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 063/4 VDL-MALÝ ŠENOV 40 40 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 20 21 20
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků se vsakováním (10%) a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV STAP Vilémov – 8 km (90%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV STAP Vilémov, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   V ÚP je navržena výstavba kanalizačních řadů z trub DN 250 v délce 850 m s čistírnou odpadních vod – 50 EO. Jedná se o obec s roztroušenou zástavbou, s malým počtem trvale žijících obyvatel a polovina zástavby slouží pro individuelní rekreaci, proto se společná ČOV nedoporučuje. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory