Velký Šenov - CZ042.3502.4212.0280.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velký Šenov

  Číslo obce PRVKUK 0280
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0280
  Kód obce 562912
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0280.04 Leopoldka 40784 407844
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Velký Šenov – Leopoldka leží ve Šluknovském výběžku, jihozápadně od Šluknova, v nadmořských výškách 362,00 – 380,00 m n.m. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místní komunikace a Vilémovského potoka. Jižně od obce protékají dva místní potoky. Na jižním okraji obce se nachází průtočný Černý rybník. Území náleží do povodí Labe.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 460 460 106 102 98 96
   přechodně bydlící 45 45 0 0 0 0
   celkem 505 505 106 102 98 96
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   460 460 460 102 98 96
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Velký Šenov (M-DC.063.2). Voda z prameniště je přivedena do VDJ Střelnice 100 m3 (408,30/405,50 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do obce.
   Na vodovod je napojena většina obyvatel.
   Vlastníkem vodovodu je město Velký Šenov a provozovatelem Středisko bytového a místního hospodářství Velký Šenov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující. Navrhuje se pouze dostavba vodovodního řadu DN 80 dl. 900 m, který by měl hlavně sloužit pro zásobování přechodně bydlících obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 50 50 11 11 33
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odpadní vody z Velkého Šenova - Leopoldky jsou odváděny splaškovou kanalizací (K-DC.039.2-S.C) na ČOV STAP Vilémov. Na kanalizaci zakončenou ČOV je napojeno 11% obyvatel. Zbývající obyvatelé odvádí splaškové vody do septiků s odtokem do povrchových vod (30%) nebo se vsakováním (10%) a do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV STAP Vilémov (49%).
   Majitelem kanalizace je město Velký Šenov, provozovatelem Středisko bytového a místního hospodářství Velký Šenov.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Prodloužení kanalizace – DN 250 dl. 0,7 km. Výstavba stoky umožní odkanalizování pro cca 250 EO. Realizace se do roku 2030 nepředpokládá.

   Od zbývajících cca 35% trvale žijících obyvatel budou nadále splaškové vody likvidovány individuálně. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV STAP Vilémov, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory