Velký Šenov - CZ042.3502.4212.0280.01 - stav 2004

 1. Obec

  Velký Šenov

  Číslo obce PRVKUK 0280
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0280
  Kód obce 562912
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0280.01 Velký Šenov 17976 179761
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velký Šenov leží ve Šluknovském výběžku, západně od Šluknova, v nadmořských výškách 338,00 – 398,00 m n.m. Jedná se o obec do 1450 trvale žijících obyvatel s 45 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (20 lůžek). Střed obce je zastavěn domy panelového typu a z větší části staršími patrovými domy. Zástavba staršími rodinnými domy je po okrajích rozptýlená. Obcí protékají Vilémovský (Poustevenský) a Velkošenovský potok. Území náleží do povodí Labe. Nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. Na území obce mají své sídlo firmy:
   Tratec-CS s.r.o., Brtnická 57 – výroba dílů do tex. stavů, autosedačky, dřevovýroba (180 zaměstnanců)
   Zemspol s.r.o., Brtnická 360 – zemědělská výroba – převážně živočišná (30 zam.)
   Grafické tiskárny s.r.o., Šluknovská 332 – tisk propag. materiálů, knihy (40 zam.)
   Centroflor s.r.o., Šluknovská 402 – výroba umělých květin (150 zam.)
   Veseko a.s., Mikulášovická 552 – potravinářská výroba z drůbeže (80 zam.)
   Železárny Velký Šenov s.r.o., Vilémovská 275 – pokovování pásové oceli (180 zam.)
   Stap a.s., Vilémovská 547 – výroba stuh, prýmek, tkalounů (80 zam.)
   Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 445 1 443 1 441 1 440 - - -
   přechodně bydlící 149 153 161 169 - - -
   celkem 1 594 1 596 1 602 1 609 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 377 1 383 1 395 1 411 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Velký Šenov (M-DC.063.1). Voda do obce je přiváděna ze šesti zdrojů:
   Prameniště Špičák na severovýchodě obce - voda z jímacích zářezů je potrubím DN 150 (DN 125) přivedena do VDJ Špičák 200 m3 (393,90/390,90 m n.m.). Do tohoto VDJ je také přivedena voda ze tří vrtů Špičák-vrt a odtud potrubím DN 150 do obce.
   Prameniště OÚNZ na severu obce – voda z pramenní jímky je svedena do VDJ Za hřbitovem 80 m3 (399,70 m n. m.) a potrubím DN 100 do severní části obce.
   Přímo do rozvodné sítě je čerpána voda z vrtu Severografie.
   Prameniště Střelnice na jihu obce – voda z pramenní jímky je svedena do VDJ Střelnice 100 m3 (408,30/405,50 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do obce.
   Voda z prameniště Malý Šenov je přivedena do VDJ Malý Šenov 40 m3 (399,84 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do obce Malý Šenov a dále do Velkého Šenova.
   Na vodovod je napojeno 95% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou napojeni individuálně ze studní.
   Vlastníkem vodovodu je město Velký Šenov a provozovatelem Středisko bytového a místního hospodářství Velký Šenov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť je navržena téměř pro celou zástavbu. Ve výhledu se počítá s dostavbou vodovodních řadů v délce cca 0,8km. Rekonstrukci vyžadují řady v horní části Velkého Šenova –z trub DN 150 v délce 1,5 km a dále potrubí DN 80 v délce 0,6km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 063/2 CS.DC 063/2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 063/1 CS.DC 063/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/2 ZD.DC 063/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/2 ZD.DC 063/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 063/2 VDJ.DC 063/2 100 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 063/3 VDJ.DC 063/3 80 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 063/1 VDJ.DC 063/1 200 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/3 ZD.DC 063/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/1B ZD.DC 063/1B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/1A ZD.DC 063/1A PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vilémov vrt CS.DC 062/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 351 1 349 1 347 1 346 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odpadní vody z Velkého Šenova jsou odváděny splaškovou kanalizací (K-DC.039.1-S.C) na ČOV STAP Vilémov. Údolím Vilémovského a Velkošenovského potoka prochází kanalizační sběrač „A“ Vilémov – Velký Šenov, do kterého jsou zaústěny jednotlivé kanalizační stoky.
   Na kanalizaci zakončenou ČOV je napojeno 93% obyvatel. Zbývajících obyvatelé odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV STAP Vilémov (7%).
   Majitelem kanalizace je město Velký Šenov, provozovatelem Středisko bytového a místního hospodářství Velký Šenov.

   Provozovatelem a vlastníkem ČOV je Zájmové sdružení právnických osob (STAP Vilémov, Město Velký Šenov).
   Rozhodnutím o vypouštění :
   Č.j.: RŽP 67943/200/235/Latislav/2, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno: 19.12. 200, platnost do 31.12. 2 010
   Limity:
   Q = 1500 m3/den = 330 000m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   EL
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   300
   540
   40
   72
   40
   72
   20
   36
   35
   63
   5
   9
   Pc
   mg/l
   Kobalt
   mg/l
   NEL
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   4
   7
   1
   1,2
   35
   63

   Recipient: Vilémovský (Poustevecký) potok

   Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV pro 4800 EO dle projektu, 1000 EO dle skutečnosti, která se skládá z hrubého předčištění, vyrovnávací nádrže, aktivace – provzdušňování ejektory, biofiltru, usazovací lamelové nádrže, dosazovací nádrže – odtah kalu do kalojemu, strojního odvodnění kalu - komorový kalolis.
   Způsob likvidace kalu: skládkování

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Připravovaná dostavba kanalizace Městem Velký Šenov:
   Výstavba kanalizace u Veseka a Železáren - DN 500 dl. 550 m v roce 2003 – 2004.
   Výstavba kanalizace za Železárnami a v Lipovské ul. – DN 250 dl. 420 m v roce 2005–2006.
   Výstavba kanalizace v horní části Velkého Šenova – DN 300 a 400 dl. 1400 m v r. 2007–8.
   Výstavba kanalizace včetně ČOV v prostoru Za hřbitovem – DN 250 dl. 250 m v r. 2009 – 10.
   Výstavba kanalizace v dolní části Velkého Šenova– DN 250 dl. 600 2013 – 2015.

   Dle záměru projektu „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“ je navrženo:
   Navržená splašková kanalizace doplňuje stávající oddílný systém kanalizace ve městě. V řešeném území nahrazuje jednotnou kanalizaci zaústěnou do vodoteče (Velkošenovský potok) a odstraňuje stávající nevyhovující stoky.
   Nový systém je převážně gravitační, pouze 1 ze 7 etap řešení (za hřbitovem) je řešena 2 ČS a výtlakem.
   Nová splašková kanalizace je zaústěna do stávající stoky a dovedena na ČOV STAP Vilémov, která má dostatečnou kapacitu pro čistění jak této části Velkého Šenova, tak splašků z lokality Lipová.
   Kanalizace řeší dostavbu pomocí 5207 m řadů ( z toho 0,7 km  v Leopoldce) , 568 bm přípojek, 368 bm výtlaků a 2 ČS.
   Průměrná hloubka kanalizace je 2,5 m – 3,0 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 580,0 1 685,0 4 265,0

  Mapa