Velký Šenov - CZ042.3502.4212.0280.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velký Šenov

  Číslo obce PRVKUK 0280
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0280
  Kód obce 562912
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0280.01 Velký Šenov 17976 179761
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Velký Šenov leží ve Šluknovském výběžku, západně od Šluknova, v nadmořských výškách 338,00 – 398,00 m n.m. Střed města je zastavěn domy panelového typu a z větší části staršími patrovými domy. Zástavba staršími rodinnými domy je po okrajích rozptýlená. Obcí protékají Vilémovský (Poustevenský) a Velkošenovský potok. Území náleží do povodí Labe. Nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. Na území obce mají své sídlo firmy:
   Tratec-CS s.r.o., Brtnická 57 – výroba dílů do tex. stavů, autosedačky, dřevovýroba (180 zaměstnanců)
   Zemspol s.r.o., Brtnická 360 – zemědělská výroba – převážně živočišná (30 zam.)
   Centroflor s.r.o., Šluknovská 402 – výroba umělých květin (150 zam.)
   Whalley a.s., Mikulášovická 552 – potravinářská výroba z drůbeže (80 zam.)
   Železárny Velký Šenov s.r.o., Vilémovská 275 – pokovování pásové oceli (180 zam.)
   Stap a.s., Vilémovská 547 – výroba stuh, prýmek, tkalounů (80 zam.)
   Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 445 1 443 1 757 1 545 1 529 1 519
   přechodně bydlící 149 153 18 21 21 21
   celkem 1 594 1 596 1 775 1 566 1 550 1 540
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 377 1 383 1 395 1 566 1 550 1 540
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Velký Šenov (M-DC.063.1). Voda do obce je přiváděna ze šesti zdrojů:
   Prameniště Špičák na severovýchodě obce - voda z jímacích zářezů je potrubím DN 150 (DN 125) přivedena do VDJ Špičák 200 m3 (393,90/390,90 m n.m.). Do tohoto VDJ je také přivedena voda ze tří vrtů Špičák-vrt a odtud potrubím DN 150 do obce.
   Prameniště OÚNZ na severu obce – voda z pramenní jímky je svedena do VDJ Za hřbitovem 80 m3 (399,70 m n. m.) a potrubím DN 100 do severní části obce.
   Přímo do rozvodné sítě je čerpána voda z vrtu Severografie.
   Prameniště Střelnice na jihu obce – voda z pramenní jímky je svedena do VDJ Střelnice 100 m3 (408,30/405,50 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do obce.
   Voda z prameniště Malý Šenov je přivedena do VDJ Malý Šenov 40 m3 (399,84 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do obce Malý Šenov a dále do Velkého Šenova.
   Na vodovod je napojena většina obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou napojeni individuálně ze studní.
   Vlastníkem vodovodu je město Velký Šenov a provozovatelem Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova, p.o. Nachází se zde požární nádrž.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť je navržena téměř pro celou zástavbu. Ve výhledu se počítá s dostavbou vodovodních rozváděcích řadů v délce cca 0,8 km.

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Velký Šenov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V návrhu je výstavba přívodního řadu skupinového vodovodu SK-DC.002.5 Varnsdorf - Chřibská v délce 5,935 km ze Šluknova do Vilémova, přes Velký Šenov.  

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 063/2 SEVEROGRAFIE PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.DC 063/1 V.ŠENOV-ČD-VRT1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/3 ZD.DC 063/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/2 ZD.DC 063/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 063/2 VDJ-STŘELNICE 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 063/3 VDJ-NAD HŘHITOVEM 80 80 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 063/1 VDJ-ŠPIČÁK 200 200 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/3 ZD.DC 063/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/1B ZD.DC 063/1B PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 063/1A ZD.DC 063/1A PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Vilémov 100 100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 351 1 349 1 347 1 411 1 397 1 540
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odpadní vody z Velkého Šenova jsou odváděny splaškovou kanalizací (K-DC.039.1-S.C) na ČOV STAP Vilémov. Údolím Vilémovského a Velkošenovského potoka prochází kanalizační sběrač „A“ Vilémov – Velký Šenov, do kterého jsou zaústěny jednotlivé kanalizační stoky.
   Na kanalizaci zakončenou ČOV. Systém je převážně gravitační, pouze za hřbitovem jsou řešeny 2 ČS a výtlakem. Kanalizace je z plastového gravitačního potrubí DN 300, délky 6,569 km a DN 301-500, délky 3,371 km,  je napojeno 90% obyvatel. Zbývající obyvatelé likvidují splaškové vody v domovních mikročistírnách s odtokem do vod povrchových (10 %). 

   Majitelem kanalizace je město Velký Šenov, provozovatelem Středisko bytového a místního hospodářství města Velkého Šenova, p.o.

   Provozovatelem a vlastníkem ČOV je Zájmové sdružení právnických osob (STAP Vilémov, Město Velký Šenov).Recipient: Vilémovský (Poustevecký) potok

   Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV pro 4800 EO dle projektu, 1000 EO dle skutečnosti, která se skládá z hrubého předčištění, vyrovnávací nádrže, aktivace – provzdušňování ejektory, biofiltru, usazovací lamelové nádrže, dosazovací nádrže – odtah kalu do kalojemu, strojního odvodnění kalu - komorový kalolis.
   Způsob likvidace kalu: skládkování. 

   Dešťovou kanalizaci tvoří systém příkopů a struh a 4,000 km potrubí dešťové kanalizace a jednotné kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Připravovaná dostavba kanalizace Městem Velký Šenov: 
   Výstavba kanalizace u Veseka a Železáren - DN 500 dl. 550 m v roce 2025.
   Výstavba kanalizace za Železárnami a v Lipovské ul. – DN 250 dl. 420 m v roce 2025.
   Výstavba kanalizace v horní části Velkého Šenova – DN 300 a 400 dl. 1400 m v r. 2025.
   Výstavba kanalizace včetně ČOV v prostoru Za hřbitovem – DN 250 dl. 250 m v r.  2025.
   Výstavba kanalizace v dolní části Velkého Šenova– DN 250 dl. 600  2025.

   Dle záměru projektu „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku“ je navrženo:
   Navržená splašková kanalizace doplňuje stávající oddílný systém kanalizace ve městě. V řešeném území nahrazuje jednotnou kanalizaci zaústěnou do vodoteče (Velkošenovský potok) a odstraňuje stávající nevyhovující stoky.
   ČOV STAP Vilémov,  má dostatečnou kapacitu pro čistění jak této části Velkého Šenova, tak splašků z lokality Lipová.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 039/2/P+K ČOV STAP VILÉMOV PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS1 Velký Šenov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS2 Velký Šenov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  35 376,0 51 216,0 86 592,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory