Kunratice - CZ042.3502.4202.0027.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kunratice

  Číslo obce PRVKUK 0027
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0027
  Kód obce 546330
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0027.02 Lipnice 07738 77381
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kunratice – Lipnice leží severně od České Kamenice, v nadmořských výškách 340,00 – 380,00 m n. m. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, venkovského charakteru se zástavbou rodinnými domy. Obcí protéká místní potok a je zde vodní nádrž Lipnice. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Obec se nachází v povodí řeky Labe. V obci je jedna farma rodinného typu.
   Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 12 12 21 12 11 11
   přechodně bydlící 55 55 21 21 21 21
   celkem 67 67 42 33 32 32
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   9 9 9 33 32 32
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci byl vybudován v roce 1998 gravitační místní vodovod pro veřejnou potřebu Lipnice (M-DC.077). Voda z pramenní jímky (vydatnost 0,2 l/s) odtéká do VDJ 17 m3 (374,00/372,00 m n.m.) a odtud potrubím, De 63 do spotřebiště.

   Přívodní řad PE/PVC De 200 délky 0,445 km, Rozvodné řady PE/PVC De 63 délky 1,581 km.
   Zemědělská farma má svůj vodovod, jehož zdrojem je hloubkový vrt.
   V současné době je zásobována pitnou vodou většina obyvatel.
   Vodovod je v majetku a provozu obce Kunratice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je nový vodovod. V nejbližším časovém horizontu se další výstavba nepřipravuje. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lipnici není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek a s odvozem na ČOV Česká Kamenice – 7 km – 40% obyvatel a 60% obyvatel má septiky s odtokem do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem domovních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.


   Obec má připravený projekt na stavbu kanalizace. Z důvodu velké finanční náročnosti však zatím není termín zahájení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory