Šluknov - CZ042.3502.4212.0279.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Šluknov

  Číslo obce PRVKUK 0279
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0279
  Kód obce 562858
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0279.08 Rožany 16288 162884
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Šluknov – Rožany leží ve Šluknovském výběžku severně od Šluknova, na hranici se SRN, v nadmořských výškách 300,00 – 328,00 m n.m. Zástavba rodinnými domy je rozptýlená podél místní komunikace a Rožanského potoka. Dále obcí protéká potok Dřevíč, jeden místní potok a nalézá se zde osm rybníků. Území náleží do povodí Sprévy. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 131 127 140 109 104 102
   přechodně bydlící 45 45 26 30 30 30
   celkem 176 172 166 139 134 132
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   25 41 66 17 52 82
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rožany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-DC.052). Voda z vrtu Rožany a zářezu Rožany je svedena dvěma větvemi přímo do obce z materiálu PE De 63, celkové délky 1,780 km. Z vodovodní sítě je zásobována jen část obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovodní síť vyžaduje rekonstrukci a vodní zdroj je mělký, nevyhovující.
   Dle územního plánu se navrhuje prodloužení vodovodu DN 80 v délce 2,5 km ze Šluknova do Rožan. Vzhledem k špatné situaci v zásobování obce pitnou vodou se doporučuje výstavba do roku 2025.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Rožany zářez Rožany zářez PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Rožany vrt Rožany vrt PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do vodotečí (15%), se vsakováním (5%) a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Šluknov (80%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
   Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Šluknov, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 396,0 0,0 12 396,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/15466-17/4486-16/hon SP - rekonstrukce potoka
  19. 4. 2017
  Rumburk OŽP/22299-16/kol stavební povolení k vodním dílům
  21. 6. 2016
  Rumburk OŽP/40384-18/4147-18/jahs stavební povolení k vodním dílům
  19. 10. 2018