Šluknov - CZ042.3502.4212.0279.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Šluknov

  Číslo obce PRVKUK 0279
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0279
  Kód obce 562858
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0279.05 Království 40781 407810
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Šluknov – Království leží ve Šluknovském výběžku východně od Šluknova, v nadmořských výškách 336,00 – 400,00 m n.m. Zástavba rodinnými domy je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká Rožanský potok, do kterého ústí tři místní potoky a nalézá se zde Bobří rybník. Území náleží do povodí Sprévy. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 526 520 489 501 482 470
   přechodně bydlící 130 130 0 0 0 0
   celkem 656 650 489 501 482 470
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   195 261 367 115 297 446
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Království je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šluknov (SK-DC.002.7). Z vodovodního přivaděče DN 300 je odbočka DN 200 a DN 400 do Království a dále do Šluknova. Z vodovodní sítě je zásobována část obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Postupná dostavba vodovodu DN 80 v délce cca 2,0 km. Dále se předpokládá rekonstrukce přivaděče DN 400 v délce 0,48 km a výstavba nové veřejné studny.

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Šluknov- Království předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Šluknov - Království VDJ Království- odstaven 2000 2000 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   42 44 42 40 40 39
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce Království je vybudována oddílná kanalizace (K-DC.023.2-S.C), která je svedena na čerpací stanici odpadních vod a výtlakem DN 100 na ČOV Šluknov (7000 EO). Na kanalizaci je napojeno 8% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou odkanalizováni individuálně do septiků s odtokem do vodoteče (10%), se vsakováním (9%) a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Šluknov (72%).
   Je zde jedna malá domovní čistírna pro 5 EO (1%).
   Větší část dešťových vod je odváděna pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo je vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2030 se předpokládá výstavba stoky DN 300 dl. cca 3,0 km. Dostavba kanalizační sítě umožní odvedení splaškových vod od cca 80% obyvatel a z části rekreačních objektů. U zbývajících cca 20% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod formou domovních čistíren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 548,0 0,0 10 548,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/15466-17/4486-16/hon SP - rekonstrukce potoka
  19. 4. 2017
  Rumburk OŽP/22299-16/kol stavební povolení k vodním dílům
  21. 6. 2016
  Rumburk OŽP/40384-18/4147-18/jahs stavební povolení k vodním dílům
  19. 10. 2018