Šluknov - CZ042.3502.4212.0279.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Šluknov

  Číslo obce PRVKUK 0279
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0279
  Kód obce 562858
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0279.02 Císařský 40779 407798
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Šluknov - Císařský leží ve Šluknovském výběžku západně od Šluknova, v nadmořských výškách 344,00 – 415,00 m n.m. Zástavba rodinnými domy je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká Šluknovský potok, tři místní potoky a nalézají se zde dva rybníky. Území náleží do povodí Sprévy. V obci má své sídlo firma: Kamenolom Císařský. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 469 473 443 495 476 464
   přechodně bydlící 70 70 39 45 45 45
   celkem 539 543 482 540 521 509
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   90 168 300 141 306 440
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Císařský je zásobována pitnou vodou částečně z rozvodné sítě města Šluknov (SK-DC.002.6), který je součástí skupinového vodovodu Varnsdorf (SK-DC.002)
   Částečně ze zdroje Šluknov- Kunratice se sběrnou jímkou Číhaná, ze které je voda vedena jednak gravitací přes obec Císařský do Šluknova a jednak je mezi sběrnou jímkou a obcí Císařský odbočka do VDJ Šluknov- Křížový vrch. V suchém období byl zaznamenán výrazný pokles vody ve studnách. Starším občanům byla městem dodávána balená pitná voda.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   Postupné rozšíření stávající rozvodné sítě DN 60 až150 v délce cca 3,7 km. Výhledově po roce 2025 je navržena výstavba vodovodního přivaděče 5,950 km do Velkého Šenova.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z veřejných nebo domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 464
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Císařském není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do vodoteče (10%), se vsakováním (8%) a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Šluknov (80%).
   Vlastní ČOV má Teen Challenge International ČR – DČB 6,3 + lapol T 2 + odl. škrobu (64 EO) a Kamenolom – DČOV (20 EO). V obci jsou ještě dvě malé domovní čistírny – (2%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výstavba oddílné kanalizační stoky DN 300 v délce 1,730 km, včetně přípojek, se zaústěním do kanalizačního systému Šluknova, s předpokládanou výstavbou v roce 2021. Ve výhledu, po roce 2025, postupná dostavba kanalizace – DN 300 v délce cca 2,3 km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 288,0 16 080,0 17 368,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Rumburk OŽP/15466-17/4486-16/hon SP - rekonstrukce potoka
  19. 4. 2017
  Rumburk OŽP/22299-16/kol stavební povolení k vodním dílům
  21. 6. 2016
  Rumburk OŽP/40384-18/4147-18/jahs stavební povolení k vodním dílům
  19. 10. 2018