Šluknov - CZ042.3502.4212.0279.02 - stav 2004

 1. Obec

  Šluknov

  Číslo obce PRVKUK 0279
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4212.0279
  Kód obce 562858
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  736 (4212)
  Rumburk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4212.0279.02 Císařský 40779 407798
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Šluknov - Císařský leží ve Šluknovském výběžku západně od Šluknova, v nadmořských výškách 344,00 – 415,00 m n.m. Jedná se o obec do 470 trvale žijících obyvatel s 23 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Obcí protéká Šluknovský potok, tři místní potoky a nalézají se zde dva rybníky. Území náleží do povodí Sprévy. V obci má své sídlo firma: Kamenolom Císařský. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 469 473 480 488 - - -
   přechodně bydlící 70 70 70 70 - - -
   celkem 539 543 550 558 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   90 168 300 464 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Císařský je zásobována pitnou vodou částečně z rozvodné sítě skupinového vodovodu Šluknov (SK-DC.002.6).
   Částečně ze zdroje Kunratice se sběrnou jímkou Číhaná, ze které je voda vedena jednak gravitací přes obec Císařský do Šluknova a jednak je mezi sběrnou jímkou a obcí Císařský odbočka do VDJ Křížový vrch. Z vodovodní sítě je zásobováno 19% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Postupné rozšíření stávající rozvodné sítě DN 60 až150 v délce cca 3,7 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z veřejných nebo domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Šluknov Kunratice 1c ZD.DC 002/5A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šluknov Kunratice 1i ZD.DC 002/5A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šluknov Kunratice 1h ZD.DC 002/5A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šluknov Kunratice 1e ZD.DC 002/5A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šluknov Kunratice 1f ZD.DC 002/5A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šluknov Kunratice 1j ZD.DC 002/5A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šluknov Kunratice 1l ZD.DC 002/5A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šluknov Kunratice 1g ZD.DC 002/5A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Šluknov Kunratice 1m ZD.DC 002/5A PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 209 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Císařském není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do vodoteče (10%), se vsakováním (8%) a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Šluknov (80%).
   Vlastní ČOV má ČSPLO Děčín (PT) – DČB 6,3 + lapol T 2 + odl. škrobu (64 EO) a Kamenolom – DČOV (20 EO). V obci jsou ještě dvě malé domovní čistírny – (2%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výstavba oddílné kanalizační stoky DN 300 v délce 1000 m, včetně přípojek, se zaústěním do kanalizačního systému Šluknova, s předpokládanou výstavbou v roce 2014. Ve výhledu, po roce 2015, postupná dostavba kanalizace – DN 300 v délce cca 2,3 km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 7 625,0 7 625,0

  Mapa